Profo-nytt 4/2020

alderen på diagnosetidspunktet er 64 år. Det foreligger tallmateriale som viser at 52 % av de som ram- mes er yngre enn 65 år og 76 % er under 70 år. Dette viser tydelig at prostatakreft ikke lenger er en "gammelmannssyke". Andre ferske faktatall fra en europeisk pilotstudie viser at 2 av 3 menn som har prostatakreft, dør av sin prostatakreft. Dette er tall som ble fremlagt i forbin- delse med markeringen av Den europeiske prostatakreftdagen 17. november. Tidlig oppdagelse var hovedtema i år - og den naturlige følgen av det - masseundersøkelse med PSA. Det å redde liv må være første prioritet, vi må også ha fokus på behandlingsskader og følgetil- standen i forhold til livskvalitet. Jeg setter stor pris på at det foregår god forskning på prosta- takreft ved blant annet seksjon for molekyler onkologi, Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet og ute i de ulike regionale Helse- foretak. I Kreftforeningens tilde- ling av forskningsmidler "Open

Call 2020" fikk et forsknings- prosjekt midler til forskning på bruk av nanopartikler for å finne pasienter med lavrisikosykdom, - og dermed unngå overbehand- ling. Det er viktig å understreke at det tar lang (gjennomsnittlig 17 år) å implementere nye markø- rer i bruk i klinisk arbeid. I mel- lomtiden er det viktig å benytte det vi allerede har, PSA-testen. Godt støttet av en god utred- ning vil PSA-testen redde liv. Ved A-hus forsker onkolog Jan Oldenburg (du kan lese mer om dette på side 12) på om organi- sert PSA-screening gir mindre overbehandling i forhold til den uorganiserte villscreeningen som ellers foregår. Fagfolk i hele Eu- ropa sier at tiden nå er inne for en omfattende plan for å redde fle- re liv fra å dø av prostatakreft og dette er understøttet av en rekke oppdaterte forskningsresultater. Vi må stå sammen i innsatsen for å redde liv og for innføringen av PSA-screening i Norge. Jeg ønsker dere alle en flott ad- ventstid og en riktig god jul. 

PROFO-NYTT 4/2020 5

Made with FlippingBook Ebook Creator