Profo-nytt 4/2020

Tidlig oppdagelse redder ikke bare liv, men gjør det mulig å gi helbredende behandling i tid- lig fase. Antallet menn som får prostatakreft er økende og pro- statakreft er nå den hyppigste kreftformen – ikke bare i Nor- ge, men også i Europa. EAU markerte 17. november med et stort digitalt møte med deltakere fra ulike fagområder innenfor prostatakreft samt en rekke europeiske prostatakreft- foreninger. Teamet for møtet var EUs kreftplan for prostatakreft og EAUs rapport som kommer med en rekke anbefalinger til denne planen. Målet er å finne de beste og mest hensiktsmessi- ge løsningene for å håndtere de ulike aspektene ved og konse- kvensene av prostatakreft. Mer informasjon om EAUs anbefalinger til EU kan du lese i artikkelen “Recommendations for the EU Cancer Plan to ta- ckle Prostate Cancer» på neste side. 

Finland leder an i Norden og innfører nasjonalt screeningsprogram

 El isabeth Ødemark  UOMOs nyhetsbrev

PROFO-NYTT 4/2020 7 urologiforeningen samt Den eu- ropeiske prostatakreftforeningen (UOMO) .  derstreker at man i Finland vil følge anbefalingene fra Den europeiske I november ble det tent 900 lys på trappen utenfor Den finske nasjo- nalforsamlingen i Helsinki. Markerin- gen ble gjennomført av Den finske prostatakreftforeningen (PROPO) for minnes alle menn som hvert år dør av prostatakreft i Finland. Denne symbolske handlingen fikk ekstra relevans i år fordi Den finske nasjonalforsamlingen har vedtatt å innføre et nasjonalt screeningspro- gram for prostatakreft. Målet er at masseundersøkelsen skal fremme tidlig oppdagelse, redusere antall dødsfall og øke menns livskvalitet. Pentti Tuohimaa fra PROPO un-

Made with FlippingBook Ebook Creator