Profo-nytt 4/2020

The European Association of Urology (EAU) – “Recommendations for the EUCancer Plan to tackle ProstateCancer"

 El isabeth Ødemark  Adobe stock

dør av. Flere menn dør av prosta- takreft, enn kvinner av brystkreft. EAU presiserer at prostatakreft er en kronisk sykdom som får store konsekvenser for helsen, økono- mien og livskvaliteten til både pasienten og de pårørende. EAU har derfor laget en rap- port til EU med en rekke an- befalinger til kreftplan for pro- statakreft. Urologiforeningen er opptatt av at man gjennom “The EU Cancer Plan” har muligheten

Antallet menn som får prosta- takreft er økende og er nå den hyppigste kreftformen - ikke bare i Norge, men i Europa. Dette får store konsekvenser også får helse- vesenet. Hvert år får omtrent 450 000 menn diagnosen, og Pro- statakreft er den nest hyppigste dødsårsaken når det gjelder kreft. 107 000 europeiske menn døde av prostatakreft i 2018. Dette vi- ser tydelig at prostatakreft ikke er en sykdom menn dør med, men

8 PROFO-NYTT 4/2020

Made with FlippingBook Ebook Creator