Lymfekreftbladet 4/2018

Årets store gave må sies å være KG Jebsen-senter for B-celle- kreft, som ble opprettet ved en generøs donasjon fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Det- te for å bedre behandlingsvalg, fremskaffe persontilpasset in- formasjon om kreftcellevevet og legemiddelfølsomhet, identifi- sere nye terapeutiske mål, utføre kliniske studier, implementere nye behandlinger og å informere brukere om dagens kunnskap og tilgjengelige alternativer. Dette vil få betydning for pasienter som opplever tilbakefall og for flere av kreftformene som ansees som uhelbredelige. Jeg har også gleden av å kunne invitere til Landskonferanse i 2019. Programmet byr på in- teressante temaer, og gode fore- dragsholdere. Det blir selvfølgelig hyggelig å treffes i et trivelig fel- lesskap. Virkelig noe å glede seg til! God jul og godt nyttår!

I året som har gått har Lymfe- kreftforeningen arrangert, og vært representert på mange are- naer, og jeg nevner: • Landsmøte, og landskonferanse, Oslofjord hotell • Verdens kreftdag, Oslo • Kreftkonferansen 2018, Stortin- get • Kong Olav V Kreftforskningspris • Kreftforeningens representant- skap • Montebellosentret, Mesnali • Representert på møte med nor- diske pasientforeninger innen blod- og lymfekreft, Stockholm. • Styreledermøte med Kreftfore- ningen, Oslo • Arendalsuka • Nettverksmøte og likeperson- konferanse, Holmen fjordhotell • Lymfomdagen – Oppleveleshelg for unge, Kristiansand, samt lo- kale arrangement i hele landet • Brukerrepresentanter i helsefor- etak og NAV • Åpning KG Jebsen senter, Oslo • Vardesenter og andre arenaer for kreftpasienter over hele landet

KARI SANDBERG Styreleder, Lymfekreftforeningen

4 

LYMFEKREFTBLADET 4 / 2 0 1 8

Made with FlippingBook Online newsletter