Næstved - Toksværd vagtværn, rapporter 1944-1945 (transkr.)

Ligeledes er anmeldt fra Arbejdsmand Laurits Thomsijk, Sparresholm, at der Fredag Nat den 16. Marts ved hans Udhus er brækket Laasen itu til Brændehuset, hvorfra er stjaalen 1 a 2 Sække Brænde samt fra en Jordkælder er stjaalet ½ Td. Kartofler.

Vagtværnet lovede at tage sig af nævnte Sag.

Paa Vagtværnets Vegne

Anton Jensen

Rapport fra Toksværd Vagtværn Nr. 35

Fredag den 16. Marts 1945 anmeldte Uddeler Nielsen, Dysted Brugsforening, at der om Natten havde været Indbrud og stjaalen cirka 36 Pakker Cigarettet, Tyven havde slaaet en Rude itu indtil Kontoret, hvor Cigaretterne laa paa en Hylde ligefor Vinduet, hvor Tyven var gaaet ind fra, saa det tyder paa, at være en stedkendt Person. Da Vagtværnet fik Underretning om, at en Mand ved Navn Karl Peter Hartvig Larsen, født den 20. Februar 1906 i København samme Aften ved ca, KL. 22,30 Tiden passerede Vejen forbi Brugsforeningen, og at han tillige Dagen efter skulle rejse i Arbejde paa Kalundborg Egnen. ansaa Vagtværnet det for rigtigt at undersøge denne Mand, han var imidlertid kørt hjemmefra, men Vagtværnet kaprede en Bil og indhentede ham ved Fensmark, hvor alt hvad han havde med sig blev nøje efterset, men uden Resultat, udover at al Mistanke frafaldt denne Mand.

Nr. Tvede, den 16. Marts 1945

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 36

Gaardejer Chr. Frandsen og Sønnen Egon Frandsen, Dysted, der har en Tørvemose i Flintemose har til Vagtværnet i Toksværd anmeldt, at naar de paa Cykel færdes fra og til nævnte Mose kommer igennem Størlinge By er de i flere Tilfælde blevet generet med forskellige Tiilraab af en Mand, der bor i Størlinge By, disse Tilraab er af en saadan Karakter, at man knapt kan være bekendt at skrive det af med Pennen, men denne Mand har tillige udtalt denne Trussel, at han nok skal sørge for, at Frandsen ikke skal komme til at skære Tørv paa nævnte Mose i Sommer. Manden med de voldsomme Udtalelser er født den 2/5 Maj 1905 og hedder Niels Peter Andreasen har Lørdag den 17. Marts 1945 KL. 10.15 ved en Afhøring af Lederen af Toksværd Vagtværn tilstaaet at have brugt nævnte Udtryk, samt at have udstedt nævnte Trussel overfor Frandsen ang. Tørveproduktionen. Ovennævnte bevidnes af Undertegnede.

Nr. Tvede, den 18. Marts 1945

Anton Jensen

Made with FlippingBook - Online magazine maker