Næstved - Toksværd vagtværn, rapporter 1944-1945 (transkr.)

Anton Jensen

Rapport fra Toksværd Vagtværn Nr. 52

Hr. Forvalter Kurt Nielsen, Sparresholm

I Anledning af Vagtværnet har faaet tilsendt 50 Kr. i Dusør fra Gaardejer Axel Christensen Hastvig ved Køge, saa har Vagtværnet i Toksværd vedtaget, at udbetale de 20 Kr. til Dem, som Tak for udvist Beslutsomhed ved omgaaende at ringe til Vagtværnet ang. de tre Herrer i Halmstakken.

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 53

Onsdag den 16. Maj 1945 KL. cirka 15 meddeltes det Vagtværnet, at der var opstaaet Ild i en Halmstak tilhørende Parcelist H.P. Petersen, Toksværd ved Kalbyvejen. Vagtværnet optog Rapport paa Brandstedet, hvor det oplystes, at Husbestyrerinden Elna Larsen f. den 26/5 1894 havde tømt en Askespand af i Nærheden af nævnte Stak og saa har Vinden ført Gnister fra Askebunken og henimod Halmstakken. Derefter henstillede Vagtværnet til Elna Larsen om at udvise mere forsigtighed for Eftertiden.

Nr. Tvede, den 16. Maj 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 54

Den 17. Maj anmeldte Tjenestekarl Orla, der er i Tjeneste hos Forpagter Helge Jensen, Toksværd, at der fra et ham tilhørende Klædeskab, som henstod hos hans tidligere Husbond Gaardejer Carl Nielsen, Dysted var stjaalen 1 Klædning samt en ny Silkeskjorte. Vagtværnet tog derefter til Østergaard i Dysted, undersøgte Karlens Værelse samt afhørte Forkarlen paa Gaarden, der hedder Aage Olsen født den 1/9 1921 i Køge, denne nægtede at kende noget til Sagen, hvorefter man foretrak , at se Tiden an nogle Dage.

Nr. Tvede den 17. 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 55

Torsdag den 17 Maj anmeldte Fru Erna Andersen, Dysted Hovkrog, at hun om Eftermiddagen var blevet bestjaalet for hendes Cykel, hun havde været til Købmand, men paa Hjemvejen sket der noget med Bagringen, som var Træfælge, hvorefter hun satte Cyklen fra sig om bag en Busk, hvor Vejen gaar ind imod Sparresolm Storskov, ½ Time efter kommer hun tilbage for at hente Cyklen, men da er den forsvunden, det var tildels nyt Stel og Træfælge paa begge Hjul.

Made with FlippingBook - Online magazine maker