somnus nr 2_2020

Styret har hatt to videosty- remøter og det har fungert rimelig bra. På siste møte 11. juni var alle tilstede. Økonomi: Regnskap pr 30.april 2020: Inntekter pr 30.04.2020: 575.782. Driftskostnader pr 30.04.2020: 261.426. Resultat pr 30.04.2020: 314.103. Status i Lillestrømbanken pr 10. juni 2020: Driftskonto: Saldo 132.537,19. Høyrentekonto: Saldo: 533.452,13. Skattekonto: Saldo: 22.150,01 Medlemskap: Ved forrige styremøte i april var tallene slik: 459 med- lemmer har betalt konting- ent for 2020. Pr 10. juni har 640 betalt for 2020 etter purring, 31 innmeldte har ikke betalt, 258 fra 2019 har ikke for- nyet medlem-

representant i det nye FFO Viken. Hun refererte fra årsmøtet der dagen før. Etter et langt møte på Zoom, ble FFO Viken dannet og det blir ett kontor og det skal ligge i Asker. Vi kjenner ingen detaljer ennå om hvor lenge det opprett- holdes et servicetilbud i Solheimveien og om det nye kontoret i Asker kan tilby noen tjenester. Forskning på IH og søknad til Mohn-stiftelsen Pål la frem et notat om behovet for målrettet forsk- ning på IH. Forsknings- innsatsen på NevSom er i stor grad konsentrert om narkolepsi og Pandemrix- vaksinen i 2009. Det er et stort behov for seriøs forsk- ning på IH og Mohn-stif- telsen i Bergen kan muli- gens være en kilde for finansiering. Pål og Knut setter opp en skisse til en henvendelse og tar kontakt med søvnsenteret på Haukeland om de kunne være interessert i et samar- beide. Målsetting at hen- vendelsen kan sendes over sommeren. Dam-stiftelsen søvnapné prosjektet: Harald Hrubos-Strøm søkte DAM-stiftelsen i vinter om støtte til et 3-årig forsk- ningsprosjekt om myfacial terapi i behandling av søv- napné. Prosjektet er vurdert som veldig bra og DAM- stiftelsen ba om en endelig prosjektsøknad. Den ble sendt inn 10. juni. Bemanning i foreningen Pål la frem et notat om å bemanne kritiske funksjoner i Søvnforeningen. Det ble støttet av styret. Regnskapsfører tar over innkreving av kontingent og

Styremøter på Zoom er en utfordring, men vi får det til. Vi greier til og med å vise styrepapirene på felles skjerm underveis i møtet.

purring på denne fra nyttår. Tre områder kan bemannes:  En person fakturerer Søvnforeningen for 4 timer (til avtalt timepris) i uken for aktiv medlemsrekrutte- ring. Testperiode 3 måneder frem til nyttår.  Søvnforeningen annon- serer og markedsfører en rådgivningstjeneste for søvnapné 2 dager i uken, 2 timer, til fastsatt tid, f.eks 13-15, 17 -19 (dag to). En person eller to personer kan dele på vaktene. Foreløpig må vedkommende fakturere foreningen.  Søvnforeningen annon- serer og markedsfører en rådgivningstjeneste for nar- kolepsi og hypersomnier 2 dager i uken etter samme mønster som for søvnapné. En person eller to personer kan dele på vaktene. Foreløpig må vedkommende fakturere foreningen SOMNUS – produksjon: SOMNUS nr 3 kommer i papir og sendes ut med posten. Det blir jubileums- utgaven siden jubileumsda- toen 40 år er i september. Når service-delen av konto- ret i Solheimveien legges ned får vi et problem med å sende ut SOMNUS i papir- kopi til medlemmersom ikke

har epost eller har reservert seg mot epost. Ingen ønsker jobben med å kopiere 48- siders SOMNUS og stifte og legge i konvolutter og skri- ve på adresser og poste i 50-60 ex fire ganger i året. Å legge ned SOMNUS er uaktuelt. Å trykke hele opp- laget og sende ut i papir med Posten vil belaste Søvnforeningen budsjett i sterk grad. Torunn sjekker om en tiltaksbedrift på Lørenskog kan ta på seg kopiering av SOMNUS. Hun sjekker også hva nye FFO Viken i Asker kan tilby. Video, webinar og podcast Det er nå spilt inn en video om vask og renhold av CPAP og masker. Den ligger på YouTube. Det er spilt inn en video med Philips om reise-CPAP og tilbud før sommeren. Den ligger på YouTube. Det er spilt inn en video med ResMed om reise-CPAP og tilbud før sommeren. Den legges også ut på YouTube. Alle tre filmene markedsfø- res fra våre plattformer. Webinarer er live møter med inviterte medlemmer, med chattemulighet og direktesending. Det plan- legger vi til høsten. Styret sender inn gode ideer til

skapet. Det ligger 9 nye medlemmer til innmel- ding. Turid påtar seg å ta en ringerunde

for å purre opp de ubetalte fra 2019. Det er ikke uvan- lig at turnover i en slik for- ening er på ca 1/3 pr år. Medlemsverving må ha høy prioritet fremover. Henvendelser: Pål orienterte om årsmøtet i FFO Akershus. Søvnforeningen var ikke innkalt og fikk papirene etter purring en halvtime før møtet. Det er en pågå- ende konflikt mellom FFO sentralt og FFO Akershus og FFO sentralt har avsatt styret i FFO Akershus og endret årsberetningen. Det er en vanskelig konflikt å gå inn i. Torunn er Søvnforeningens

38

SOMNUS NR 2 – 2020

Made with FlippingBook Online newsletter