somnus nr 2_2020

Handlings- planen er etter vedtektene bare til oriente- ring. Deler av handlingsplanens punkter er avlyst eller utsatt på grunn av smittere- gelverket. Styret håper det blir anledning til å holde mindre medlemsmøter rundt i landet til høsten. Det var kommet inn en

Pandemrix, narkolepsi og vaksinedebatt Søvnforeningens nestleder Knut Bronder henvi- ser til en interessant artikkel fra Finland der en ser på forskjellige erfaringer etter Pandemrixvaksinen i 2009. Artikkelen gir en fin og kort historikk, sier han. Artikkelen er skrevet av den finske forskeren Venla Oikkonen. Hun er ikke lege, men har drevet med forskning på kjønnsroller og artikkelen gir derfor en annen synsvinkel enn det rent medisinske. Artikkelen er uten for mye medisinske uttrykk, men den er på engelsk. Artikkelen tar også opp hvordan enkelte lands pasientorganisasjoner forholdt seg til vaksinen. Artikkelen om pandemivaksinen 2009 er publi- sert i tidsskriftet Health. Artikkelen ser på hvor- dan vaksineassosiert narkolepsi gradvis frem- kommer som et anerkjent fenomen gjennom epidemiologiske og immunologiske studier og pasientorganisasjoners offentlige diskusjoner. Den argumenterer for at til tross for offentlig anerkjennelse av skaden, er vaksineassosiert narkolepsi fortsatt en uløst hendelse preget av underliggende spenninger. Dette fører til vaksi- neskadedebatter på den ene siden, og sammen- hengen mellom vaksineassosiert narkolepsi og ikke-vaksine-relatert narkolepsi, på den andre siden.

Kopieringen av årsmøtepapirene måtte gjøres på kontoret. Da holdt det ikke med en enkel printer på hjemmekontoret.

kommentar på forhånd om at

styret bør arbeide videre med politisk press for at Statens skal følge opp. Pandemrix/narkolepsi-pasientene fra 2009. Styret takker for konstruktivt innspill og tar det med seg videre når det igjen blir mulig å fortsette dialogen med Helse- og Omsorgskomiteen på Stortinget. Styret ønsker å arbeide med temabaserte webinarer for medlemmene for å kompensere noe for bortfall av møter. Det ble godt mot- tatt. Årsmøtet tok handlingsplanen for 2020 til oriente- ring. Budsjettet er i henhold til vedtektene bare til orientering. Styrets opp- rinnelige budsjett er endret. Det var opprinnelig budsjettert med et høyt aktivitetsnivå og ikke minst en grundig feiring av foreningens 40 års jubileum i april 2020. Det var ingen kommentarer til budsjettet. Endret budsjett er på ca 987.000 kroner i inntekter og utgiftene på ca 812.500 kroner med et estimert overskudd på ca 175.000 kroner. Årsmøtet tok budsjettet for 2020 til orientering. Styret foreslår at kontingenten er uendret i 2021: 350 kroner for hovedmedlemmer, 55 kroner for hvert familiemedlem, 500 kroner for private støttemedlemmer og fra 1500 kroner og oppover for bedriftsstøttemedlem- mer. Årsmøtet var enig. Kontingenten holdes uendret for 2021 hadde lagt frem følgende forslag til valg: Gjenvalg av styreleder Pål Stensaas og nestleder Knut Bronder for to år. Gjenvalg av varamedlemmer Torunn Figenschou, Arild Sørensen og Ragnhild Storbakken for ett år. Årsmøtet gjenvalgte disse enstemmig. Revisjonsfirma Myrdahl og Sveen ble gjenvalgt. Det samme ble valgkomiteen med Magne Hamsdokka og Krister Olsen. Sekretær og to styre- medlemmer var ikke på valg. Det var ikke kommet inn saker til årsmøtet. Valgkomiteen

Du kan laste ned artikkelen som er på engelsk her:

Venla Oikkonen er akademiforsker i kjønns- studier ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Tampere Uniersity (2018-2023).

37

SOMNUS NR 2 – 2020

Made with FlippingBook Online newsletter