Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

Y PROFFESIYNAU PERTHYNOL I IECHYD CAMPWS SINGLETON

YN Y DU 4 ASTUDIAETHAU IECHYD ydd

RHAGLENNI YMCHWIL

• Gerentoleg a Heneiddio PhD/MPhil ALl RhA • Gwaith Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol PhD/MPhil ALl RhA • Iechyd a Lles MSc drwy Ymchwil ALl RhA • Iechyd Meddwl PhD/MPhil ALl RhA

(Complete University Guide 2023) ¨

• Rheoli Gofal Iechyd PhD/MPhil ALl RhA • Seicoleg Iechyd PhD/MPhil ALl RhA • Y Gwyddorau Iechyd PhD/MPhil ALl RhA • Ymchwil mewn Addysg y Proffesiynau Iechyd DProf/MRes ALl RhA

PAM ABERTAWE? • Caiff ein cyrsiau proffesiynau perthynol i iechyd eu haddysgu yn yr Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol a'r Ysgol Feddygaeth. • Byddi di'n elwa o amgylchedd addysgu ac ymchwil amrywiol,

RHAGLENNI A ADDYSGIR

lle bydd llawer o gyfleoedd i greu cysylltiadau ar draws disgyblaethau. • Byddi di hefyd yng nghwmni

• Addysg ar gyfer y Proffesiynau Iechyd MA/PGDip/PGCert RhA • Addysg Feddygol MSc/PGDip/PGCert ALl RhA • Gofal Newyddenedigol Uwch PGCert RhA • Gwaith Cymdeithasol MSc ALl • Gweithiwr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy PGCert ALl • Rhagnodi Anfeddygol i Fferyllwyr PGCert RhA • Rhagnodi Anfeddygol i Nyrsys a Bydwragedd PGCert RhA • Rhagnodi Anfeddygol i Weithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd ALl • Rheoli Gofal Iechyd MSc ALl RhA

• Trallwyso Cydrannau Gwaed PGCert RhA • Ymarfer Bydwreigiaeth Proffesiynol Uwch MSc/PGDip/PGCert RhA • Ymarfer Diabetes MSc/PGDip/PGCert ALl RhA • Ymarfer Gofal Iechyd MSc/PGDip RhA • Ymarfer Gofal Iechyd Cymunedol a Sylfaenol MSc/PGDip/PGCert RhA • Ymarfer Nyrsio MSc/PGDip RhA • Ymarfer Proffesiynol Uwch MSc/PGDip/PGCert RhA • Ymarfer Uwch mewn Gofal Iechyd MSc/PGDip ALl RhA

HEFYD, GELLI DI YSTYRIED • Gofal Iechyd Cymunedol, Iechyd y Cyhoedd a Gofal Iechyd Sylfaenol • Iechyd y Cyhoedd a'r Boblogaeth • Meddygaeth, Gofal Iechyd a Nyrsio • Seicoleg a Niwrowyddoniaeth • Y Gwyddorau Meddygol a Bywyd CYLLID Mae amrywiaeth o ysgoloriaethau a bwrsariaethau ôl-raddedig ar gael: a bertawe.ac.uk/ol-raddedig/ ysgoloriaethau arbenigwyr byd-eang ym meysydd meddygaeth, iechyd a gwyddor bywyd, y mae 85% o'u hymchwil wedi cael ei chydnabod am arwain y byd ac yn rhagorol yn rhyngwladol gan Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021.

Drwy ein gwaith gyda'r GIG, Gwasanaethau Cymdeithasol a'r sector preifat, rydym yn ymdrechu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl trwy wella canlyniadau i gleifion a mynd i'r afael â'r heriau y mae cymdeithas yn eu hwynebu. Datblygwyd ein cyrsiau, modiwlau a’n prosiectau ymchwil i gyd mewn ymateb i alw gan y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol i dy helpu i gymryd y camau nesaf yn dy yrfa, neu fynd dy astudiaethau academaidd ymhellach. Mae ein fframwaith modiwlaidd yn caniatáu astudio naill ai'n llawn amser neu'n rhan-amser, gydag amrywiaeth o opsiynau i ddysgu ar-lein, ar y campws neu'n gyfunol.

¨ Safleoedd sy’n benodol i israddedigion sy’n cynnwys asesu ansawdd ymchwil sefydliad.

YR HYN Y GELLI DI EI DDISGWYL • Staff â chymwysterau deuol, sy'n dod â chyfuniad eithriadol o drylwyredd academaidd, mewnwelediad proffesiynol ac arbenigedd ymarferol. • Cysylltiadau cryf ag ymarfer proffesiynol a rhwydweithiau ymchwil ledled y DU, Ewrop a thu hwnt.

• Teilwra dy astudiaethau o amgylch ymrwymiadau presennol gyda'n fframwaith modiwlaidd. • Cyfleusterau o'r radd flaenaf gan gynnwys ystafelloedd glinigol realistig ac efelychu sy'n dy alluogi wybodaeth ddamcaniaethol ar waith.

Gelli di ddechrau’r rhaglen hon ym mis Ionawr hefyd, gweler tudalen 58

Gelli di ddechrau'r rhaglen hon ym mis Mawrth hefydYsgoloriaethau Cymraeg ar gael, gweler tudalen 44

113

Made with FlippingBook flipbook maker