Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

Mathemateg 103 Mathemateg a Chyfrifiadureg ar gyfer Cyllid 103 MBA Gwneinyddu Busnes 83

Plant a Phobl Ifanc 111 Polisi Cyhoeddus 84 Polisi Cymdeithasol 72 Polisi Iechyd 95 Prosesau Stocastig: Damcaniaeth a Chymhwyso 103 R Realiti Rhithwir 108 RH Rhagnodi Anfeddygol 113 Rheoli 115 Rheoli Adnoddau Dynol 117 Rheoli Ariannol 67 Rheoli Ariannol Rhyngwladol 67 Rheoli Buddsoddiadau 69 Rheoli Busnes 115, 118 Rheoli Chwaraeon 115 Rheoli Cyflyrau Cronig a Hirdymor 142

T TAR 123, 125 TechGyfreithiol 88 Technoleg a Chymwysiadau Lled-ddargludyddion 64 Technoleg Ariannol 69 Technoleg Meddalwedd Uwch 70 Technoleg Pilenni 107 Technoleg Tanwydd 107 Trallwyso Cydrannau Gwaed 113

Mecaneg Gyfrifiadol 108 Meddygaeth Genomig 87

Meddygaeth i Raddedigion 105 Meddygaeth a Gofal Iechyd 105 Menter ac Arloesi 115 Modelu Amgylcheddol Byd-eang 76 Modelu Cyfrifiadurol mewn Peirianneg 107 Moeseg ac Uniondeb Chwaraeon 86 N Nanodechnoleg 107 Nanoelectroneg 107 Nanofeddygaeth 87 Nanowyddoniaeth i Nanodechnoleg 108 Newid yn yr Hinsawdd 76 Newyddiaduraeth (Chwaraeon) 71 Newyddiaduraeth Ryngwladol 71 Niwrnowyddoniaeth Wybyddol 121 Nyrsio 82, 105, 113 Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol 82 Nyrsio Ymarfer Cyffredinol 82 P Peirianneg 107, 108, 109 Peirianneg Adeiladu 108 Peirianneg Awyrofod 107, 108 Peirianneg Bio-proses 107 Peirianneg Bŵer ac Ynni Cynaliadwy 108 Peirianneg Defnyddiau 107, 108 Peirianneg Electronig a Thrydanol 107, 108 Peirianneg Fecanyddol 107, 108 Peirianneg Fiofeddygol 107 Peirianneg Gemegol 107, 108 Peirianneg Gyfathrebu 108 Peirianneg Gyfrifiadurol 108 Peirianneg Meinweoedd a Meddygaeth Atgynhyrchiol 107 Peirianneg Sifil 107, 108

Troseddeg 127 Twristiaeth 129 Y Y Clasuron, Hanes yr Henfyd ac Eifftoleg 66 Y Gyfraith 88 Ymarfer Bydwreigiaeth Proffesiynol Uwch 113 Ymarfer Cyfreithiol a Drafftio Uwch 89 Ymarfer Cyfreithiol Proffesiynol 89 Ymarfer Diabetes 113 Ymarfer Gofal Iechyd 82, 113 Ymarfer Gofal Iechyd Cymunedol a Sylfaenol 82 Ymarfer Uwch mewn Gofal Iechyd 113 Ymarfer y Gyfraith Proffesiynol 89 Ymarfer Proffesiynol Uwch 113 Ymchwil mewn Addysg y Proffesiynau Iechyd 95, 113, 121 Ymfudo Byd-eang 76 Ysgrifennu Creadigol 99

Rheoli (Cyfryngau) 71, 115 Rheoli Gofal Iechyd 95, 113 Rheoli Gweithrediadau a Chyflenwadau 115

Rheoli Iechyd a Gofal Uwch 118, 119 Rheoli Peirianneg Gynaliadwy ar gyfer Datblygu Rhyngwladol 108 Rheoli Twristiaeth Ryngwladol 129 Rhesymeg a Chyfrifiannu 70 Rhewlifeg 76

Rhyfel a Chymdeithas 120 Rhyngweithio rhwng Pobl a Chyfrifiaduron 70 S

ALLWEDD ALl – Rhaglen llawn amser

Sbaenig 97 Sbaeneg 97 Seiberddiogelwch 70 Seiberdroseddu a Therfysgaeth 88, 127 Seicoleg 121 Seicoleg Fforensig 121 Seicoleg Glinigol 121 Seicoleg Iechyd 113, 121 Sgrinio/Llwyfannu Ewrop 71, 97

–  Mynediad ym mis Ionawr ar gael

RhA – Rhaglen rhan amser

–  Ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg ar gael gweler tudalen 44

Mae’r neges ganlynol yn cynnwys gwybodaeth bwysig iawn. Cafodd y prosbectws hwn ei argraffu yn ystod haf 2022. Mae’n cynnwys gwybodaeth am y rhaglenni ôl-raddedig y mae Prifysgol Abertawe yn bwriadu eu cynnig i fyfyrwyr sy’n bwriadu dechrau’r brifysgol ym mis Ionawr 2023 ac ym mis Medi 2023. Rydym wedi gwneud pob ymdrech resymol i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn ddefnyddiol ac yn gywir ar y dyddiad cyhoeddi. Fodd bynnag, gall fod angen gwneud rhai newidiadau, er enghraifft i raglenni, lleoliadau astudio, cyfleusterau neu ffioedd am resymau staffio, ariannol, rheoliadol ac academaidd dilys. Pe bai gweithredu diwydiannol, ffactorau allanol y tu hwnt i reolaeth y brifysgol neu Ddeddfwriaeth a/neu Ganllawiau gan y Llywodraeth yn ymyrryd â’i gallu presennol i ddarparu’r gwasanaethau (ar adeg cyhoeddi’r ddogfen), bydd y Brifysgol yn sicrhau ei bod yn cymryd pob cam rhesymol er mwyn lleihau lefel y tarfu ar y gwasanaethau. Ar adeg cyhoeddi’r ddogfen hon, rydym yn wynebu tirwedd sy’n newid yn barhaus a byddwn yn adolygu’r sefyllfa yn barhaus/yn gyfnodol.

Ceisiwn wneud cyn lleied o newidiadau â phosibl bob amser a sicrhau bod darpar fyfyrwyr yn cael gwybod amdanynt yn briodol. Caiff unrhyw newidiadau i’r wybodaeth yn y prosbectws hwn eu diweddaru ar dudalennau’r cyrsiau ar-lein yn: www.abertawe.ac.uk/ol-raddedig Rydym ni’n annog myfyrwyr i ymweld â’n gwefan i wirio am wybodaeth sydd wedi’i diweddaru yn y prosbectws hwn cyn gwneud cais. Mae’r prosbectws hwn wedi’i argraffu ar bapur a wnaed o bwlp o ffynonellau cynaliadwy gan ddefnyddio inc o lysiau. Mae fformatau amgen, gan gynnwys copi print bras ar gael ar gais, cysyllta â: creativeservices@abertawe.ac.uk Cynhyrchwyd gan yr adran Marchnata, Recriwtio a Rhyngwladol, Prifysgol Abertawe Dylunio: Icon Creative Design, IconCreativeDesign.com Mae Prifysgol Abertawe yn elusen gofrestredig. Rhif.1138342 © Prifysgol Abertawe 2022

139

Made with FlippingBook flipbook maker