Somnus nr 2_2019

Overlege Berit Hjelde Hansen leder hypersomni-teamet på NevSom.

Prosjekter NevSom har ansvar for tre doktor- gradsstipendiater, en klinisk peda- gog, samt en barne- ungdomspsykia- ter som jobber med forskjellige pro- sjekter om narkolepsi. De fem prosjektene som pågår er i ulike faser, og handler om forskjellige aspekter rundt narkolepsidiagnosen, blant annet hjernestruktur, følge- sykdommer, psykososiale og innlæringsmessige problemer. Ett av doktorgradsarbeidene ser på ulike immunogenetiske faktorer som kanskje kan synliggjøre hva som øker/minsker risikoen for å utvikle narkolepsi. Hvis man kan identifisere personer med økt risiko, kan man

kanskje behandle disse på et tidlig tidspunkt slik at utviklingen av nar- kolepsi kan forebygges eller brem- ses. I denne fasen samles det inn data i form av blant annet søvnundersø- kelser, spørreskjema og blodprøver fra pasienter og deres nærmeste slektninger. Et annet doktorgradsarbeid ser på ulike typer bildediagnostikk både hos narkolepsipasienter og deres nærmes- te slektninger. Noen av bildeunder- søkelsene ser på strukturen i hjernen mens andre ser på hvilke deler av hjernen som er aktiv ved ulike opp- gaver, og om dette kan være forskjel- lig hvis man sammenligner pasienter og friske. I denne fasen av doktor-

graden fokuseres det på å analysere resultater som etter hvert skal publi- seres i internasjonale tidsskrifter. Fenotype, patogenese og livskvalitet ved narkolepsi etter H1N1-vaksina- sjon er i avslutningen. Doktoranden ser på følgesykdommer, psykososiale problemstillinger og livskvalitet. Målet er å gi en generell beskrivelse av sykdomsbildet. For å oppnå dette brukes spørreskjema, intervjuer, søv- nundersøkelser og medisinske under- søkelser. Noen av pasientene har blitt fulgt opp over tid. Arbeidet søker å kartlegge om pasi- entene i prosjektet har et annerledes klinisk bilde fra det som er beskrevet tidligere ved narkolepsi.

21

SOMNUS NR 2 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online