Somnus nr 2_2019

MESTRINGSHELG

Tekst og foto: Marit Ascehoug opplæring – Alle har rett til likeverdig - A lle har rett til likeverdig opplæring. Det betyr at eleven skal gismulighet til å utnytte sine opplæringsevner. Det vil si evner og forutsetninger.

mestrings- helg

sialpedagogikk. Det avgjørende er hvilket behov den enkelte elev har, sa Norsted Andresen. – Tilpasset opplæring er forankret i de sentrale prinsippene om fellessko- len, som inkluderende opplæring og likeverdsprinsippet, understreket hun. Varslingsplikt – Tilpasset opplæring er de tiltakene skolen setter inn for å sikre at alle elevene får best mulig utbytte av opplæringen. De kan være knyttet til organiseringen av opplæringen, peda- gogiske metoder og progresjon. Godt læringsmiljø og gode systemer for lokalt arbeid med læreplan, vurdering og tilbakemelding er viktige forutset- ninger for å fremme en opplæring som er tilpasset elevenes evner og forutsetninger. Andresen var klar på at lærerne har plikt til å vurdere om eleven trenger spesialundervisning og å melde fra til rektor (også kalt varslingsplikten). Rektor har ansvar for å behandle saken. Eleven og foreldrene har rett til å be om en vurdering av om ele-

ven har behov for spesialundervis- ning. Skolen har plikt til å vurdere og prøve ut tiltak med sikte på å gi ele- ven tilfredsstillende utbytte av opp- læringen. Skolen må innhente sam- tykke fra elev/foresatt for at det kan foretas en sakkyndig vurdering av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Saksgangen er som følger:  Utredning (skole + PPT)  Sakkyndig vurdering fra PPT  Skolen lager vedtak  Utarbeidelse av IOP (Individuell opplæringsplan)  Fordeling av spes.ped. timer i skolen  Tilrettelegging, hjelpemidler  IP (Individuell Plan; ved behov for langvarige og koordinerte tjenester) Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) veileder skolene med å tilrette- legge opplæringen for elever med særlige behov, utreder og foretar sak- kyndige vurderinger etter Opplæringsloven. PPT kan vurdere elevens rett til spesialundervisning,

Det understreket spesialist i klinisk pedagogikk Hilde Norsted Andresen i sitt foredrag på Soria Moria. Hun har i mange år arbeidet på NevSom med rettigheter i skole og utdanning. – Det er to virkemidler for å oppnå likeverdig opplæring: Tilpasset opp- læring som betyr å tilpasse den ordi- nære opplæringen for elever med behov for det og spesialundervisning som er mer omfattende og målrettet, sa Andresen. – Opplæringsloven er klar. Loven gjelder grunnskoleopplæring og videregående opplæring i offentlige skoler og lærebedrifter dersom ikke noe annet er særskilt fastsatt. Loven gjelder også for grunnskoleopplæring i private grunnskoler som ikke får statstilskudd etter privatskoleloven, og for privat hjemmeopplæring i grunnskolen. Det er ingen nedre aldersgrense for å sette inn tiltak, det gjelder også for barn under opplæ- ringspliktig alder med behov for spe-

Tilpasset opplæring er de tiltakene skolen setter inn for å sikre at alle elevene får best mulig utbytte av opplæringen. Hilde Norsted Andresen

22

SOMNUS NR 2 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online