Somnus nr 2_2019

Spesialpedagog Hilde Norsted Andresen arbeidet som pedagogisk rådgiver på NevSom i mange år sammen med spesialsykepleier og rådgiver Knut Bronder. Nå er Knut Bronder pensjonist og nestleder i Søvnforeningen mens Hilde Norsted Andresen er pedagogisk psykologisk rådgiver i Veiledningssentrene for Akershus

utrede for lese- og skrivevansker, matematikkvansker, ta evnetester mm. PPT vurderer behov for tilrette- legging i undervisning, ved prøver og eksamen. PPT kan gi kompetansehe- ving overfor skoler, lærere og rådgivere, og delta i tverrfaglig samarbeid med kommunale tjenester Oppfølgingstjenesten (OT) hjelper ungdom som ikke har skoleplass, har sluttet på skolen eller i lærling- plassen, har venteår eller er arbeids- ledig, og som har rett til videregå- ende opplæring (til og med det skole- og spesialisthelsetjenesten. Mangel på faglærte

året de fyller 21 år). Målet er å full- føre videregående skole, slik at man sitter igjen med studiekompetanse Voksenopplæring kan også være et alternativ. Opplæringsloven gir rett til opplæring i fylket du bor dersom:  du er 25 år eller eldre  har fullført grunnskole eller tilsvarende  ikke har fullført videregående opplæring som kan godkjen- nes i Norge  har gyldig oppholdstillatelse i Norge.

eller grunnkompetanse. Andersen fortalte at i Norge er det stor mangel på faglært arbeidskraft innen en rekke fag. Et fag- eller svennebrev gir mange muligheter til videreutdanning. Veiledningssenteret i fylket kan bistå i saker der det har oppstått problemer eller utfordringer under læretiden. Søkere blir innkalt til veilednings- samtale for å finne riktig studie- eller yrkeskompetanse. Man kan også be om en veiledningssamtale før man søker. Søkere som ikke har opplæ- ringsrett kan også søke, men får til- bud om opplæring bare hvis det er ledige plasser.

23

SOMNUS NR 2 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online