Somnus nr 2_2019

direkte henvisning til LHL-syke- huset. Der har de en ventetid på to-tre uker. Tilbudet gjelder bare førstegangs diagnose. De har ikke offentlig avtale for å ta imot diag- nostiserte pasienter som ønsker oppfølging. Da må man betale selv. Når man utredes ved sykehu- set og får diagnosen behandlings- trengende søvnapné, så får man CPAP og maske med seg hjem samme dag. 280 behandlet Hittil har man utredet og behand- let 280 pasienter ved søvnklinik- ken. De benytter overvåknings- verktøyet AirView i innkjøringsfa- sen for pasienten og kan via data og nett holde øye med mestring og begynnervansker. Det var også spørsmål om hva slags hjerteproblemer man kan pådra seg ved ubehandlet søvnap- né. Holmedahl forklarte at ved en pustestans blir det undertrykk i lungene og for høyt trykk og for mye blod i hjertet. Det kan blant annet føre til atrieflimmer. Når søvnapneen behandles, vil dette bedre seg, fortalte han. Stipendiat Laila Steen ved Institutt for produktdesign på OsloMet forsker på hvordan dagens tjeneste oppleves for pasienter med søvnapné. I avhandlingen sin retter hun et kritisk blikk på helsevesenet. Hun skal se på hele prosessen – alt fra utredningen til bruk av masken. Under Søvnforeningens mestrings- helg lyttet hun interessert til alle forelesningene om søvnapné. Den siste dagen ble det en gruppe- samtale med henne om hvordan pasi- entene opplever behandlingen de får. Forskningsprosjektet hennes skal gå over fire år, i samarbeid med LHL- sykehuset. Der har de tatt i bruk ny teknologi, som gir dem mulighet til å følge opp pasientene kontinuerlig, og pasientene har tilgang til samme

Overlege Nils Henrik Holmedahl fra søvnklinikken på LHL-sykehuset ved Gardermoen fortalte en lydhør forsamling hva de kan tilby pasientene.

Undersøker behandlingen av søvnapnépasienter

som kan gjøres bedre, sier hun til forskning.no.– På denne måten kan de være med på å utforme tjenestene selv i tråd med sine behov. Avhengig av hvor du bor Steen forteller at det er mange utfor- dringer, blant annet lange ventelister på de fleste store offentlige sykehu- sene og manglende system på kon- troller. Tilbudet varierer fra sykehus til sykehus, så kvaliteten på tjenesten er avhengig av hvor du bor. Noen pasienter opplever også problemer med pustemaskinen og får klaustro- fobi av å ha noe foran ansiktet. Manglende kunnskap om søvnapné hos fastlegene er et annet problem. – De fleste som rammes av søvnap- né, må leve med det hele livet. Da er det viktig at helsetjenesten er godt tilrettelagt for de som trenger den, når de trenger den, sier Steen.

informasjon. – Jeg skal samarbeide med pasienter gjennom intervjuer og workshops, men også helsepersonell og eventuelt pårørende, for å belyse utfordringer ved dagens tjeneste og komme med løsningsforslag til hva Stipendiat Laila Steen ved Institutt for produktdesign på OsloMet for- sker på hvordan dagens helsetje- neste oppleves for pasienter med søvnapné. Under mestringshelgen ble det en fin gruppesamtale med henne.

27

SOMNUS NR 2 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online