Somnus nr 2_2019

hjertebroen – Det begynte med I 1978 etablerte LHL «Hjertebroen» til England for å redusere køen av pasienter somtrengte åpen hjerte- kirurgi, såkalt bypass. I løpet avvel 11 år fikk over 2 000mennesker hjelp fra LHL’s hjertebro.

mestrings- helg

rehabilitering. Klinikken tok hoved- sakelig imot pasienter med kols, astma, kronisk bronkitt og emfysem. Både Feiringklinikken og Glittreklinikken ble nedlagt i 2018 og overført til det nye sykehuset på Gardermoen. Mistet avtale Holmedahl la ikke skjul på at LHL- sykehuset er i hardt økonomisk vær. Rett etter at de hadde flyttet inn i det nye sykehuset, sa Staten opp avtalen de hadde med LHL om åpen hjerteki- rurgi, bypass. Sykehuset jobber fort- satt med hjertekirurgi, men ikke den åpne bypassoperasjonen. Holmedahl var stolt over å kunne fortelle at det nye sykehuset hadde 1500 pasienter til rehabilitering for

lungesykdommer. 6000 pasienter fikk diagnose og behandling for hjerteli- delser og 4000 fikk hjelp med mus- kel og skjelettplager. – Det sparer pasientene for mye smerte og samfunnet for store kost- nader, siden veldig mange kommer tilbake i arbeid, sa han. Offentlig avtale for utredning Overlege Holmedahl arbeider i søv- navdelingen på klinikken for rehabi- litering og livsstil. Sykehuset har avtale med Staten om utredning for søvnapné, tilpasning av CPAP og oppfølging. På spørsmål fra salen, lovet han å ta opp om LHL-sykehu- set kan tilby årlige kontroller av data- ene på CPAP’en, utprøving av nye maskemodeller og utlevering av slange, filter og masker. Søvnforeningen ønsker at medlem- mer skal kunne få en rabattert pris på et slikt tilbud. Flere i salen påpekte at pasienter som i sin tid ble utredet ved Aleris-klinikker, følte at de falt uten- for det offentlige systemet og aldri ble innkalt til oppfølging eller kon- troller. Må ha direkte henvsining Pr i dag går ikke søvnutredning på sykehuset ved Gardermoen inn under fritt sykehusvalg. Om man ønsker å omgå de lange køene ved andre syke- hus, må man be fastlegen om en

tekst og foto: Marit Aschehoug

– Sånn begynte det, fortalte overlege Nils Henrik Holmedahl ved søvnkli- nikken på LHLs nye sykehus ved Gardermoen. – Det gikk langsomt å utvikle spesia- listhelsetjeneste på dette området, og det var bakgrunnen for at LHL opp- rettet Feiringklinikken ved Mjøsa, fortalte han. Det samme skjedde med lungerehabilitering. LHL ønsket å tilby strukturert trening, veiledning og egenmestring ved lungesykdom- mer. Derfor overtok LHL Glittreklinikken i Hakadal i 1991. Glittreklinikken ble et landsdekkende spesialsykehus og kompetansesenter for lungemedisinsk behandling og LHL-sykehuset på Gardermoen: 144 senger i sengepost 76 senger i pasienthotellet 23 rom i sykehotellet Tekniske senger: 6 på dagkirurgisk enhet, 6 på postoperativ enhet og 8 på intensiv. På kardiologisk overvåkningssal er det 12 hvilestoler og 8 senger. 5 isolatsenger 6 operasjonsstuer 5 kardiologisk laboratorium

 51 undersøkelses- og

konsultasjons/behandlingsrom

 3 spirometrirom 5 ergo-spirometrirom 2 skopi-rom

 3 ecco/cor undersøkelsesrom I tillegg sterilsentral, medisinsk biokjemi og transfusjon, billeddiagnostikk, rehabilite- ringsavdeling med basseng samt kontorer, undervisnings- og møterom.

26

SOMNUS NR 2 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online