Somnus nr 2_2019

Utgis av Foreningen for Søvnsykdommer. ISSN 0804-2497 1500 eksemplarer fire ganger årlig. Ansvarlig redaktør: Marit Aschehoug Redaksjonsråd: Marit Aschehoug – 8 maritasc@online.no Georg Mathisen – SOMNUS

Ønskelisten vår

Det er lenge til jul,men det er lov å legge fremønskelistene allerede nå slik at julenissen (les reg jeringen og Bent Høie og helseforetakene) kan forberede seg på å oppfylle ønskene. Det første ønske er rett og slett kortere ventetider for søvn- utredning – tre uker er passe. Ønske nummer to henger sammenmed det første: Utlevering av CPAPogmaske samme dag somman får diagnosen. Ønske nummer tre, fire og fem følger av det samme. Oppfølging hos dyktig sykepleier etter en uke og enmåned, prøving av nyemaskemodeller etter noen måneder og fast innkalling og detaljert oppfølgingmed ny slange, nymaske og filter hvert år. I disse ønskene inngår også fjernovervåkning avmestring og tilbud ommestringskurs og avslapningsteknikker for demsomstrever. Det kan være aktuelt at apotekene får utleveremaske, slange og filter til de somskal ha det. Det er greit nok,men vi trengermer enn bare utlevering. Ønske seks er å få tilgang til en programvare der vi selv kan laste ned data fra kortet somsitter i CPAP’en og holde øyemed egen sykdom. Ønske syv er at NevSomtilføresmidler nok til å utrede, behandle og følge opp pasienter fra hele landetmed narkolepsi 1 og 2, idiopatisk hypersomni og Kleine Levine. Det er ikke å for- vente at hver eneste helseregion skal ha spesialkompetanse på så sjeldne diagnoser.Alle de triste pasienthistoriene vi får inn tilsier at dette ønsket er viktig å oppfylle. Folkene på NevSomer superflinke,men demå fåmermidler og flere folk. Ønske nummer åtte er at NPE Norsk Pasientskadeerstatning, ikke bare får opp farten på saksbehandlingen,men at de skifter ut den sakkyndige somautomatisk gir avslag på alt, uten å ha spesialkompetanse på hypersomnier. Saksbehandlingstiden er en skam. Ønske nummer ni er at NAV sentralt lærer opp noen få saksbehandlere somtar alle sakermed hypersomnier og dermed skjønner at arbeidsavklaring er vanskelig og tar tid. Det er ikke slik at pasientermed uavklarte hypersomnier skal bli sosialklientermens de venter på diagnose og behandling. Jevnfør ønske syv.

bladetsomnus@gmail.c m Ansvarlig redaktør: Marit Aschehoug tlf. 90066527

Kan Jonas g jøre

Utgis av Søvnforeningen Utkommer som digitalt e-blad

fire ganger i året ISSN 0 04-2487

8 georg_mathisen@yahoo.no Margaret Sandøy Ramberg – 8 stramber@online.no

Redaksjonsråd: Marit Aschehoug, Pål Stensaas, Georg Ma hisen, Bengt Røsth.

Styret i Foreningen for Søvnsykdommer: Leder: Inger Johanne Henriksen Serrano

Sekretær: Toril Tangen Kasserer: Willy Karlsen Styremedlemmer: Kerstin Marthe Ommundsen og Erik Aasum Varamedlemmer: Marita Bjerke, Geir Raastad og Line Mikalsen-Høiback Annonser: Annonsebestilling og bilag/innstikk: Jannicke Isaksen: 8 jannickeisaksen@gmail.com mobil: 41 41 44 40 Annonsepriser: Sekretær: Ma it Aschehoug Styremedl : Marita Bjerke Styremedlem: Turid Høe Varamedle mer: Torunn Figenschou, Arild Sørensen og Ra nh ld Storbakken Annonser: Annonsebestilling: Jannicke Isa s n: jannickeis ksen@gmail.com mobil: 41 41 4 0. Neste nummer: Juni. Frist for innlevering av stoff og bestilling av annonseplass: XX. Medlemskap Medlemskap i Foreningen for Søvnsykdommer koster per år: Hovedmedlem kr 300,- Familiemedlem kr 450,- Støttemedlem; firmaer og andre kr 500,- Meld deg inn på hjemmesiden www.sovnforeningen.no Eller send epost til 8 post@sovnforeningen.no Du kan også sende et brev med opplysninger om navn og adresse på den som ønsker medlemskap til + Foreningen for Søvnsykdommer, Solheimveien 62 B, 1473 Lørenskog Neste umm r kommer ca 22. september 2019. Siste frist for manus og annonser 15. september Medlemskap: Medlemskap i Søvnfo eningen 2019 Hovedmedle 350 kroner. Familiemedl 350 kroner for ett medlem og 55 kron r for hvert familiemedlem. Støttemedl m privat: 500 kroner eller mer. Støttem dlem bedrift: 1500 kroner eller mer. Meld deg i n på http://sovnforeningen.no/bli-medlem/ Send gjerne epost til foreningen: sovnforeningen@gmail.com Somnus redigeres etter Redaktørplakaten, Lov om redaksjo ell frihet, Vær Varsomp akaten og i henhold til pr s ens øvrige regelverk. Styret i Søvnforeni gen: Leder: Pål Ste saas Nestled r: Knut Bronder 1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,- Annonsepriser: 1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,- Annonser på nett og i nyhetsbrev etter avtale. Siste side: 1/1 side kr. 8.000,- Trykk: 07-Gruppen, 32 26 64 50

Ønske nummer ti er at både søvnapné, insomni og hypersomni får såkalt «pakkeforløp» i helsevesenet.

Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasient- forløp, dermålet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid. Det hadde vært noe!

Hører du, julenissen?

Marit Aschehoug Redaktør

SOMNUS NR 2 – 2019

3

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online