Somnus nr 2_2019

SØVN? Hvordan måle – Fordi søvnkvalitet er viktig for livet ditt. Det sa repre- sentantene for Somnofy som presenterte sitt søvnove- rvåkningsprogram på Nordic Sleep Conference.

Somnofy kan levere pålitelige hypnogrammer (søvnregistre- ring) med opp til 89 % match i forhold til PSG (polysomnogra- fi). Den viser våkenhet, rem- søvn, lett søvn og dyp søvn.

er viktig for daglig energi, læring og minne. Søvn vil gjenopprette hjernen for bedre læring og

hjelpe langtids hukommelsen. Hjelp i eldreomsorgen

lokal eller ekstern overvåkning. Det kan gi hurtig hjelp ved behov. Til forskning Somnofy er et dataregistrerings- og analyseverktøy som kan også kan brukes på større testgrupper i et forskningsprogram. Somnofy Science-sensoren inneholder alle sensorene som trengs for helauto- matisert søvnboks, inkludert søvn- hygiene og miljødata som rom- temperatur, luftkvalitet, lys og støy. Somnofy Analytics tilbyr søvnrelaterte analyser som søvn- stadier, snorking, bevegelse, søvnutbrudd, REMsøvn, total søvntid og mer.

tekst og foto: Marit Aschehoug

På lunsjseminaret på Nordic Sleep Conference mente representan- tene for Somnofy at overvåknings- systemet kan brukes i eldreomsor- gen. Det er en diskret løsning som kan installeres i boligen til eldre. Den bruker flere innebygde senso- rer til å oppdage både personens livstegn og miljøparametere i omgivelsene. Den kan registrerer om en person er i sengen eller ikke, oppdager om personen sover eller våken, registrerer fall ut av sengen og fortsetter å kartlegge hvilepuls, pustefrekvens og kropps- bevegelse. Det gir mulighet til

– Forskningsresultater knytter dårlig søvnkvalitet til helseproble- mer og flere sykdommer. Din per- sonlige helse er direkte påvirket av

søvnkvaliteten. Forsknings- resultater viser sammenheng

mellom søvnkvalitet og utholden- het, kraft og ytelse, reaksjonstid og læring. Innovasjonssjef Alf Egil Bogen presenterte ideen bak søv- novervåkingsprogrammet. – Med Somnofy søvnmonitor og analyse vil du forstå søvn og hvor- dan du kan opp-

rettholde god søvn og søvn- hygiene, sa han. Forskning viser at søvn har betydelig innfly- telse på idretts- utøveres ytelse, både fysisk og mentalt. Somnofy for idrettsutøvere er utviklet i samar- beid med den norske olympis- ke komite for å hjelpe idretts- utøvere til å nå sine mål. Søvn

Innovasjonssjef i Vital Things, Alf Egil Bogen, presenterte Somnofy for en interessert forsamling.

37

SOMNUS NR 2 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online