Somnus nr 2_2019

NORDIC

SLEEP

T ekst og foto: Marit Aschehoug pandemrix- Oppfølging av pasienter Ø kningen i diagnostiserte narkolepsipasienter i 2009

CONFERENCE

og 2010 er størst i aldersgruppen 11 til 16 år,men økningen er signifikant også for barn under 11 år og ungdommellom 17 og 19 år.

Professor Markku Partinen er forsknings- direktør ved Helsingfors universitetet.

Handicap etter vaksinen En undersøkelse fra 2016 blant dem som fikk narkolepsi etter Pandemrix- vaksinen viser at over 80 % av dem rapporterer om at søvnighetene gjør dem moderat til høy grad av handi- cappet i dagliglivet. Over 60 % lider av forstyrret søvn. Over 40 % har fra mild til alvorlig grad av katapleksi. Over 10 % sliter med søvnparalyse mens over 5 % strever med hallusi- nasjoner og vektøkning. Partinen presenterte en studie av 24 narkolepsipasienter som var over 10 år da sykdommen brøt ut. Etter åtte

Hovedutbruddet i Finland varte i ca to år. Samtidig er det biologiske tids- vinduet for utbrudd noe usikkert. Noen immunologer mener det er mindre enn seks måneder. Mange av pasientene som fikk diagnosen etter 2013, har egentlig hatt utbruddet før 2010. For å verifisere utbruddet av sykdommen, må man finne frem til alle kontakt med helsevesenet på tidspunktet og få informasjon fra familie og skole. Partinen stilte også spørsmål om det ble en tendens til å hevde symptomer fra 2009/2010 med tanke på mulig erstatning.

Det sa Markku Partinen, professor i Helsinki. Forekomsten av narkolepsi hos barn i Finland var lav før Pandemrix-vaksinen. For alle aldersgrupper opp til 19 år var tallet under 10 tilfeller. Antallet med narkolepsi økte til over 30 i 2010 i aldersgruppen 10 til 14 år. Men Partinen konkluderte med at risikoen for å få narkolepsi etter Pandemrix-vaksinen nå er over.

Hilde Therese Juvodden som er i avslutningen av sin doktorgrad på NevSom, snakket om HLA (forkor- telse for humane leukocytt-antige- ner) hos Pande- mrix-vaksinerte narkolepsi- pasienter. Hun viste eksempler på ulike typer bilde- diagnostikk både hos narkolepsipa- sienter og deres nærmeste slekt- ninger.

Nevrolog Ragnhild Berling Grande er overlege ved NevSom. Hun er spesialist i nevrologi og foreleste om behandling av hypersomnier.

Overlege Berit Hjelde Hansen er barne- og ungdomspsykiater og seniorforsker ved NevSom. Hun leder til daglig hypersomni-teamet der og var ordstyrer under sympo- siet om hypersomnier.

40

SOMNUS NR 2 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online