Somnus nr 2_2019

Pasientklage lå femmåneder hos lege – som hadde slutta

I to og eit halvt år har han venta på mogeleg erstatning etter feilslåtte operasjonar. Så sende Helseklage papira hans til ein sakkunnig som ikkje lenger jobba for dei. – Veit ikkje Helseklage kva dei held på med? spør Thomas Hartweg (48) frå Trondheim. Feilen vart ikkje opp- daga før etter fem månader. Håpet hans var å få svar i fjor haust, men det kan han berre gløyme. Det starta med ein operasjon i magen i 2009 som gjekk gale. Norsk pasi- entskadeerstatning (NPE) avslo erstatning for varig tapt arbeidsforte- neste, Hartweg anka til Pasientskadenemda i mars 2016. Sidan har ingenting skjedd. Før den vart tatt ut av bunken i april i 2018,

Medlemskap 653 har betalt for 2019 hvorav 84 familiemedlemskap. 38 er nyinn- meldt og er i betalingsfasen. Det kommer stadig nye innmeldinger. 178 har betalt for 2018, men ikke for 2019. De purres før sommeren og meldes ut i august. Politisk arbeid Det er 10 år siden Pandemrix-vaksi- nen. Pål Stensaas, Knut Bronder og Per Egil Hesla arbeider fortsatt med statusrapport. Janiche Henden og Marita Bjerke bidra til denne. Tentative datoer fremover – det kan bli endringer: Styremøter: 12. juni, 3. september, 8. oktober, 5. november og 7. desember (alle som kan møter fysisk på møtet 7. desem- ber, ellers bruker vi telefon) skadenemda blir dokumenta sende elektronisk på det interne saksbe- handlingssystemet til sakkunnig som skal kome med ei erklæring. Den får klagaren og behandlingsstaden kom- mentere før nemda avgjer. I dette til- fellet stod legen framleis oppført i datasystemet til Helseklage som sak- kunnig. At han hadde slutta, oppdaga men send til ein lege som hadde slutta som sakkunnig. – Vi beklagar verkeleg at dette har gått utover Hartweg, seier direktør i Helseklage, nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, Rose-Marie Christiansen, når NRK spør kva ho vil seie til Hartweg etter tabben dei gjorde i fjor vår. Ei tabbe som auka ventetida hans med ytterlegare fem månader. Oppført i datasystemet Før ei sak skal opp i Pasient-

19. november Oslo: Julemøte søndag 8. desember på Bristol. Oslo: Insomnimøte med EEG-labora- toriet - dato ikke fastsatt Stands: Arendalsuka: Onsdag 14. august kl 14-17 på FFO-standen. Østlandske lærerstevne: 1. og 2. november sammen med epilepsifor- eningen. Vi avtaler stand på Lovisenberg og Tynset sykehus direkte med avde- lingene. 2020: Narcolepsy Awareness Day Lørdag 15. mars World Sleep Day: torsdag 14. mai - flyttet fra mars - heldigvis Soria Moria i Oslo: Årsmøte fredag 24. april og feiring av 40-års jubi- leum Mestringshelg 25. og 26. april Sivilombodsmannen behandla over 70 klagesaker frå pasientar som ven- tar i årevis på svar. (Saken er opprinnelig publisert i NRK og er gjengitt med tillatelse fra journalisten Kari Sørbø) ikkje Helseklage før i september. 600 saker eldre enn to år Direktøren opplyser at ein ny sak- kunnig no er på saka. Men når den kjem opp i Pasientskadenemda, våger ikkje Christiansen love. Ho vedgår at det var NRK sin førespur- nad som gjorde at saka vart tatt ut av ventebunken. Men avviser at det må presseomtale til for at det skal bli fortgang i saker. – Sjølsagt ikkje. No har vi 600 saker som er eldre enn to år. Vi har ein plan for korleis vi skal få minska talet. I løpet av tre siste åra har

Økonomi/Regnskap/ Rutiner

I forståelse med ansvar- lig partner Anders Bjerke i BDO, avslutter vi sam- arbeidet og knytter kon- takt med et litt mindre firma i lokalmiljøet. Års- møtet vedtok å bruke

revisjonsfirmaet Myrdahl- Sveen som får veldig godt skussmål. Regnskapssystem Tripletex: Regnskapsfører foreslår at vi går over til regnskapssystemet Tripletex som vil forenkle innlegging av bilag og gjøre signering mye enklere. I dag må vi ha fysisk underskrift fra Pål, Knut og eller Marit og det er litt upraktisk. Pål kjenner systemet og anbefaler det. Det har vært en del ekstra arbeid med overgang til nye rutiner både for regnskapsfører og for sekretær. De nye rutinene er i ferd med å sette seg.

Lokale møter: Gol 29. august

Trondheim 24. september Telemark/Vestfold/Buskerud

46

SOMNUS NR 2 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online