Somnus nr 2_2019

Ny type masker fra ResMed og Philipps

Både ResMed og Philips har nå en helmaskemodell som ikke sitter over neseryggen. Mange med helmaske opplever at de får sår på neseryggen av belgen i masken. Det gjelder særlig de som må stramme stroppene for å unngå luftlekkasje. Den nye masketypen har bare en nesepute rett under nese- borene. ResMeds modell heter AirFit F30 og er tilgjengelig i nettbutikken. Den er foreløpig ikke med i den nasjonale rammeavtalen med sykehusene. Den koster 1538 kroner. Denne modellen har luftuttaket foran neseputen. Philips modell heter DreamWear hel- maske. Den koster 1489 kroner og er tilgjengelig i nettbutikken deres. På denne modellene er luftuttaket plas- sert oppå hodet som de andre mas- kene i DreamWear-serien. Begge leverandører har nesemasker med slangeuttaket oppå hodet. ResMeds modell heter AirFit N30i nesemaske og koster 1029 kroner i nettbutikken. Philips nesemaske med slangeuttaket på hodet heter Dreamwear putemaske og koster 1500 kroner. I 2018 mottok Legemiddelverket 5623 bivirkningsmeldinger fra helsepersonell, pasienter og lege- middelprodusenter. 31% av mel- dingene er klassifisert som alvorlige. Antallet bivirkningsmeldinger mot- tatt direkte fra leger (ikke via lege- middelfirmaene) gikk ned sammen- lignet med årene før. Av de 1835 bivirkningsmeldingene som Legemiddelverket mottok fra leger i 2018, ble bare 812 meldt direkte, mens 1023 tilfeller ble meldt via legemiddelindustrien..

DreamWear helmaskemodell fra Philips som ikke sitter over neseryggen.

Philips nesemaske Dreamwear med slangeuttak på hodet.

ResMeds nesemaske AirFit N30i med slangeuttak på hodet.

AirFit F30 helmaskemodell fra ResMed som ikke sitter over neseryggen

5623 bivirkningsmeldinger i 2018

Legemiddelverket mottok 175 mel- dinger om dødsfall i 2018. Andelen dødsfall er litt over tre prosent. Som tidligere var det legemidler som virker på blod og bloddan- nende organer som mistenkes å ha bidratt til flest dødsfall. De fleste av disse dødsfallene er knyttet til behandling med blodfortynnende legemidler. Kreftlegemidler og legemidler som påvirker immunsy- stemet mistenkes som årsak til 27 % av dødsfallene. Legemidler som virker på nervesystemet mis-

tenkes å være forbundet med 25 % av dødsfallene. Legemiddelverket fremhever at det blir mer vanlig å godkjenne lege- midler raskt, for deretter å overvå- ke bivirkningene ved at de enten meldes spontant, eller at man gjør oppfølgende studier. Det er derfor viktig at helseperso- nell og pasienter er oppmerk- somme og melder om mistenkte bivirkninger, slik at myndighetene kan iverksette tiltak når det er nødvendig.

7

SOMNUS NR 2 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online