Somnus nr 2_2019

ÅRSMØTE

Nytt æresmedlem og nye ansikter i styret Å rsmøtet i Søvnforeningen ble avvikletmed god stemning fredag 26. april med 28 stemme- berettigede til stede.

Etter vedtektsendringen i 2017, har alle medlemmer rett til å møte på års- møtet. Søvnforeningen gir reisestøtte gradert etter reiseavstand og gir god støtte til hotellopphold på Soria Moria i Oslo. Overrskudd Foreningens økonomiske resultat i 2018 er et overskudd på 148.746 kroner. Driftsinntektene i 2018 ble på 1.095.767 kroner. Herav var med- lemskontingent 241.025 kroner, tilskudd fra BufDir 618.261 kroner og tilskudd fra FUNKIS for kurs 105.560 kroner. Det har vært overfø- ring av midler fra Trøndelag fylkes- lag på 17.500 kroner, samt inntekter fra annonser i Somnus og portoutgif- ter ved utsendelse av brosjyrer. Revidert regnskap og balanse, samt revisors beretning ble gjennomgått og godkjent uten kommentarer. Styrets årsberetning ble gjennomgått som en historiefortelling i tekst og bilder og ble deretter godkjent. Lokale aktiviteter i 2018 Det ble i 2018 gjennomført en rekke lokale aktiviteter. I Bodø har man jevnlige møter. Det har vært møter i Oslo (2 møter), Bergen, Trondheim og Sarpsborg i tillegg til stand foran Stortinget, stand på Arendalsuka og Østlandske Lærerstevne. Mestringshelgen ble gjennomført i Oslo 21. og 22. april. Internasjonale møter i 2018 Europeisk Narkolepsiforening, Helsinki, Marita Bjerke

Årsmøtet ble avviklet med stø hånd av nestleder Knut Bronder med Marit Aschehoug som sekretær. Foreningens leder Pål Stensaas var på jobbreise i Østen og sendte lykkønskninger til årsmøtet.

Europeisk narkolepsi nettverk, Knut Bronder Medlemmer Antall betalende medlemmer pr 31. desember 2018 er 780. Foreningen har tre æresmedlemmer: Per Egil Hesla, Ole Schweder og Margaret Sandøy Ramberg. Handlingsplan for 2019 Styret vil hvis mulig gjennomføre følgende aktiviteter i 2019: Utarbeide en rapport 10 år etter Pandemrix-vaksinen Utarbeide gode mandat og ret- ningslinjer for arbeidsutvalgene og etablere de som mangler Ha tett kontakt med foreningens fylkeskontakter Arrangere mestringshelg på Soria Moria Arrangere medlemsmøter i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Buskerud (Gol)/Vestfold, Telemark

og Trondheim Stand på Lovisenberg sykehus i Oslo Stand på Tynset sykehus, Tynset Østlandske lærerstevne, Oslo Delta på Arendalsuka Samarbeide med NevSom om nye brosjyrer om hypersomnier Samarbeide med NevSom om Nordic Sleep Conference Arrangere Våken hverdag på den internasjonale søvndagen Følge opp søvnundervisning ved de medisinske fakultetene Følge opp medlemmer med råd- givning og hjelp Følge opp ventelister for søvnu- tredning Øke foreningens økonomiske ram- mer ved å søke støtte flere steder Arbeide videre med tre forsknings- prosjekter: Ungdomsleir i Syden, systematisere data fra nevrolog Per E. Hesla og få fastleger til å ta i bruk Actiwatch som diagnoseverktøy

8

SOMNUS NR 2 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online