Sarkomen 4/2020

2016-2021 er det svært viktig å ta vare på den største ressursen vi har, nemlig ungdommene! De aller fleste med sarkom i Norge behandles ved nasjonale sarkomsenter (Bergen eller Oslo) som kan bety at du vil bruke mye tid borte fra ditt vanlige liv. Hverdagen blir for mange preget av alvorlig sykdom, avansert kreftbehandling og bivirkninger. Du kan oppleve at helsevesenet ikke er tilpasset for deg som ungdom med dine behov og din livssituasjon. Du er hverken barn eller voksen, og trenger hjelp og oppfølging tilpasset din alder. Det er likevel et ansvar vi som jobber i sykehuset har, og gi dere som er ungdommer gode vilkår for å kunne utvikle deres egen identitet til tross for at dere er rammet av sarkom. Ungdomstiden er en periode hvor både kroppen og hodet er under “ommøblering”. I tråd med dette er det noen områder som ses på som spesielt viktige for deg som er ungdom. Frigjøring fra foreldre er et av dem. Det er vanlig at ungdom søker selvstendighet og kontakt med andre ungdommer, fordi du forsøker å finne din egen identitet. Å få sarkom og være i langvarig kreftbehandling medfører ofte økt avhengighet av voksne, tap av ferdigheter, selvfølelse, kontroll og relasjoner med jevnaldrende. Mange opplever at de kan få en ny rolle blant vennene sine. Noen synes det kan være vanskelig å være kjæreste i denne tiden, mens andre opplever at noen nære relasjoner blir sterkere. Venner er særlig viktig i ungdomstiden, og har betydning for den psykiske helsen, selvtillit og sosial kompetanse. De siste årene er det blitt mer fokus på nettverk, altså hvem du ser som viktig for deg, i oppfølgingen på sykehus. Her er det viktig å inkludere dine venner, kanskje også andre viktige voksenpersoner, om de kan hjelpe å holde kontakten med ditt nettverk i perioder hvor du er lite hjemme (feks tante, besteforeldre, lærere, helsesøster, fotballtrener).

 Hi lde Bøgseth, Onkologisk sykepleier OUS Radiumhospitalet.

I Norge behandles du som er ungdom med sarkom både på barne- og voksenavdelinger. Ungdom som får sarkom gjennomgår ofte et langvarig og omfattende behandlingsforløp bestående av flere typer behandling, såkalt multimodal behandling. Dette innebærer lange innleggelser på sykehus, og du vil møte utfordringer knyttet til å være ungdom og alvorlig syk. Yngre barn som rammes av sykdom kan være noe beskyttet av deres begrensede evne til å forstå konsekvensen av sykdommen, mens du som er ungdom ofte er inneforstått med alvoret knyttet til din tilstand. Som gruppe kan dere derfor ses på som mer sårbare, da mange ungdommer mangler livserfaring og mestringsstrategier for å håndtere det å få en kreftdiagnose. Dere må derfor få ekstra oppmerksomhet i helsetjenesten, for som regjeringen sier i sin strategi for ungdomshelse Utfordringer knyttet til det å være ungdom og få en sarkomdiagnose.

4

Sarkomen #4-2020

Made with FlippingBook Ebook Creator