Somnus nr. 2 2021

forskjellen på helseforetak og helseregion? Hva er B egrepene er vanskelig å holde styr på. Hvemg jør hva? Hvembetaler for hva?Hva betyr forkortelsene RHF og HF? Er ikke region og foretak det samme? Nei det er ikke det

regionale helseforetakene oppgaver innen forskning, utdanning og opp- læring av pasienter og pårørende. De regionale helseforetakene løser sine pålagte oppgaver enten ved at sykehus eid av de regionale sykehu- sene utfører oppgavene eller at tjenestene tilbys av private. Hver av de regionale helseforetakene har et hovedkontor og eier noen helseforetak (HF) Helse Sør-Øst RHF som har ansvar for befolkningen i Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Oslo og Innlandet. Helse Sør-Øst har hovedkontor på Hamar. Helse Sør-Øst RHF eier følgende helseforetak: Akershus universitets- sykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Sunnaas sykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold HF, Sørlandet sykehus HF, Vestre Viken HF, Sykehusapotekene HF og Sykehuspartner HF. I tillegg har Helse Sør-Øst RHF et tett og for- pliktende samarbeid med private ide- elle sykehus som Lovisenberg, Revmatismesykehuset og

Diakonhjemmet og andre private tjenestetilbydere. Helse Vest RHF har ansvar for befolkningen i Rogaland og Vestland. Hovedkontoret til Helse Vest ligger i Stavanger. Helse Vest RHF eier følgende helse- foretak: Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Sjukehusapoteka Vest HF og Helse Vest IKT AS. I tillegg har Helse Vest RHF et tett og forplik- tende samarbeid med private ideelle sykehus som Haraldsplass og andre private tjenestetilbydere. Helse Midt-Norge RHF har ansvar for befolkningen i Møre og Romsdal og Trøndelag. Hoved- kontoret til Helse Midt-Norge ligger i Stjørdal. Helse Midt-Norge eier føl- gende helseforetak: Helse Møre og Romsdal HF, St. Olav Hospital HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Sykehusapotekene i Midt-Norge HF. I tillegg har Helse Midt-Norge RHF et tett og forpliktende samarbeid med private tjenestetilbydere.

Tekst: Marit Aschehoug

Helseforetak er en samlebetegnelse på regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF) som ble opprettet etter at staten tok over ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkes- kommunene 1. januar 2002. Virksomheten til regionale helsefore- tak og helseforetak reguleres av helseforetaksloven av 2001. Norge er delt i fire helseregioner. Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF. RHF står for regionale helseforetak. Hver av de fire har ansvar for å sørge for at befolkningen blir tilbudt spesialiserte helsetjenes- ter. Staten eier de regionale helse- foretakene. Inndelingen av landet i helseregioner er basert på de regiona- le helseforetakenes ansvar for å sørge for helsetjenester til befolkningen i et avgrenset geografisk område. Hvert regionale helseforetak (RHF) har med dette ansvar for egen helseregion. I tillegg til å drive sykehusene har de

14

SOMNUS NR 2 – 2021

Made with FlippingBook Annual report maker