Somnus nr. 2 2021

Norge er delt i fire helseregioner (RHF). Staten eier de regionale helseforetakene. Hver av de fire har ansvar for å sørge for at befolkningen blir tilbudt spesialiserte helsetjenester.

Helse Nord RHF har ansvaret for befolkningen i Nordland, Svalbard og Troms og Finnmark. Hovedkontoret til Helse Nord ligger i Bodø. Helse Nord RHF eier følgende helse- foretak: Helgelandsykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Sykehusapotek Nord HF og Helse Nord IKT. I tillegg har Helse Nord RHF et tett og forpliktende samarbeid med private tjenestetilby- dere. Sykehusinnkjøp kjøper inn til alle Under mottoet Gode innkjøp, mer helse! er Sykehusinnkjøp (som er et helseforetak) en spesialisert og profe- sjonell innkjøpstjeneste for spesialisthelsetjenesten. Hovedkontoret ligger i Vadsø. Nordlandssykehuset HF, Finnmarkssykehuset HF,

Foretaket er delt inn i seks divisjo- ner: Divisjon nasjonale tjenester, divisjon legemidler, divisjon nord, divisjon Midt-Norge, divisjon sør-øst og divisjon vest. Foretaket har fire eiere, det er de fire regionale helseforetakene. De eier 25 prosent hver. Deres oppgave er å gjennomføre anskaffelser på vegne av alle helse-

foretak i Norge. Det gjelder IT-utstyr, legemidler, medisinsk-teknisk utstyr, medisinske og administrative for- bruksvarer, og tjenester som vikarer og flyreiser. Deriblant innkjøp av CPAP, masker, osv. I norsk målestokk er helseforetakene store innkjøpere av utstyr, materiell, varer og tjenester. Helseforetakene samlet, kjøper varer, utstyr og tjenes- ter for flere milliar-

der kroner i året. Sykehusinnkjøp kjøper ikke varer eller tjenester rent fysisk, men gjennom- fører anbudsrunder og avtaler og følger opp avtalene.

Sykehusinnkjøp er en spesialisert og profesjonell innkjøpstjeneste for spesialisthelsetjenesten. Hovedkontoret ligger i Vadsø.

15

SOMNUS NR 2 – 2021

Made with FlippingBook Annual report maker