Somnus nr. 2 2021

Forskjellsbehandling i helse-Norge Vi ser det gang på gang! Forskjellsbehandlingen. Pasienter behandles forskjellig fra helseregion til helseregion, fra sykehus til sykehus, til ogmed fra avdeling til avdeling på samme sykehus. Og fastleger sier en ting ett sted og noe annet et annet sted. Stadigmer finansiering og ansvar flyttes over til de regionale helseforetakene. Omvi synes Helfo var vanskelig, blir det neppe enklere i de fire regionale helseforetakene. Overgangen fra blå resept betalt avHelfo til H-resept betalt av de regionale helseforeta- kene har vist seg å bli veldig vanskelig. De nye H-reseptene må skrives ut av nevrolog i spesialisthelsetje- nesten. Det holder ikkemed en nevrolog i privat praksis. Da blir det store forskjeller i forhold til hvor du bor, omdet er gode nevrologer i nærheten. Det samme g jelder insomni somer et økende problem for veldigmange. Fastlegen kan skrive ut sovemedisiner,men det somvirkelig har vist seg å hjelpe, er kognitiv adferdsterapi.Med unntak avOslo og Bergen Søvnsenter, er det bare noen få klinikker somtilbyr adferdsterapi. Alle somtrenger det, burde få dette tilbudet på nett, betalt av staten.Men det får de ikke. Fastleger og sykehus gir forskjellige beskjeder omkjørenekt og sertifikat når du har fått diagnose søvnapnémedmer enn 15 pustestopp i timen. Reglene er uklare, og det er uenighet om hvordan de skal tolkes. Forskjellene blir endamer tydelige når det g jelder den store gruppen somstrevermed søvnapné. Noen steder er ventelistene endeløse. Noen sykehus har lang ventetidmellomsøvnunder- søkelsen der du får en diagnose somkan være dødelig og du får utlevert CPAPogmaske. Andre steder får dumed deg CPAPog maske samme dag. Noen søvnavdelinger er kjempeflinke til å la pasientene prøve seg frem for å finne denmasken sompasser aller best. Andre bare deler ut enmaske somdemener passer og skal du prøve fleremasker,må du gå hele rundenmed henvisning og venteliste til søvnavdelingen for å få en nymaske. Noen steder er sykehusene flinke til å holde kurs og sørge for at nye søvnapnépasienter får lære åmestre CPAPogmaske. Noen få steder deler bare utmaskin ogmaske og ønsker lykke til. Noen sykehus lar kvinner få CPAPberegnet for kvinner. Andre sykehus tar bare inn standardmodellen og gir den til alle. Vi som drifter Facebookgrupper for søvndiagnoser ser pasienthistoriene om forskjellene i helsetilbudet. Nå foran ferien, ser vi det på utstyr til CPAP. Noen får 12 volt omformer til camping- vogn og båt uten noen vanskeligheter. Andre får det ikke. Noen har fått batteriløsning og noen veldig få har fått reise-CPAP. Det burde være likt for alle,men behandlings- hjelpemiddelsentralene er underlagt en av de fire regionale helseforetakene og de lokale helseforetakene (les sykehusene) har egne budsjetter og budsjettansvar. Det er ikke enkelt –men det går ut over pasientene! Marit Aschehoug Redaktør

bladetsomnus@gmail.com Ansvarlig redaktør: Marit Aschehoug tlf. 90066527 Utgis av Søvnforeningen Utkommer som digitalt e-blad fire ganger i året. ISSN 2535-7204 Nr 4 kommer også som papirutgave til alle medlemmene. Redaksjonsråd: Marit Aschehoug, Pål Stensaas, Georg Mathisen, Bengt Røsth. Styret i Søvnforeningen: Leder: Pål Stensaas Nestleder: Knut Bronder Sekretær: Marit Aschehoug Styremedlem: Marita Bjerke Styremedlem: Turid Høe SOMNUS Varamedlemmer: Torunn Figenschou, Arild Sørensen, Ragnhild Storbakken, Tom Ørbech. Annonser:

Annonsebestilling: Jannicke Isaksen: jannickeisaksen@gmail.com mobil: 41 41 44 40. Annonsepriser:

1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,- Annonser på nett og i nyhetsbrev etter avtale. Neste nummer kommer ca 30/9 2021. Siste frist for manus og annonser 23 september 2021. Medlemskap: Medlemskap i Søvnforeningen 2021: Hovedmedlem 350 kroner. Familiemedlem 350 kroner for ett medlem og 55 kroner for hvert familiemedlem. Støttemedlem privat: 500 kroner eller mer. Støttemedlem bedrift: 1500 kroner eller mer. Meld deg inn på http://sovnforeningen.no/bli-medlem/ Send gjerne epost til foreningen: sovnforeningen@gmail.com Somnus redigeres etter Redaktørplakaten, Lov om redaksjonell frihet, Vær Varsomplakaten og i henhold til pressens øvrige regelverk.

3

SOMNUS NR 2 – 2021

Made with FlippingBook Annual report maker