Somnus nr. 2 2021

Protokoll fra digitalt årsmøte 22. april

Protokoll Årsmøte Søvnforeningen 22. april 2021.

8. Innkomne saker. 9. Valg: Vedtak: Innkallingen godkjennes SAK 3: ÅRSMELDING SØVNFORENINGEN 2020 Styreleder Pål Stensaas gikk gjennom årsmeldingen avsnitt for avsnitt. Kommentarer: Ingen Vedtak: Årsmeldingen godkjent enstemmig SAK 4: ÅRSREGNSKAP 2020 Foreningens resultat i 2020 er et overskudd på kr 184.498. Antall beta- lende medlemmer er: 789. Årets driftsinntekter ble på kr. 1.088.152. Herav medlemskontingent 242.687 – tilskudd fra BufDir 734.986 og til- skudd fra FUNKIS 0 siden det ikke ble avholdt kurs. Det har ikke vært overføring av midler fra fylkeslag. Det har vært inntekter fra annonser i Somnus, 84.000 kr. Foreningens samlede lønnskostnader var i 2020 kr 170.859, derav lønn til 25 % stilling for kontormedarbeider, 21.390, styrehonorar og honorarer redaksjonelt arbeid i Somnus. Foreningens samlede driftskostnader var på kr 907.603. 2020 ble preget strenge smitteverntil- tak som begrenset all møte- og kursaktivitet. Det ble lite kostnadskre- vende aktivitet, men høy overføring fra BufDir. Det skyldes at driftstilskud- det fra BufDir baseres på aktiviteten fra året før. Det blir derfor tatt høyde for høyere kostnader og lavere inntek- ter i 2021. Det er investert i forskning og utvik- ling i regnskapsåret: Søvnforeningen skulle bruke de øremerkede midlene fra forskningsfondet for å sende tre familier til Stanford i California for å ta blodprøver i et stort internasjonalt forskningsprosjekt om narkolepsi etter Pandemrix-vaksinen i 2009. Reisen ble bestilt og betalt lenge før reiserestrik- sjonene kom. Den ble booket om fra mai til oktober og deretter kansellert. Norwegian har refundert noe av pri- sen for billettene.

Foreningen har en ansatt kontormed- arbeider i 25 % stilling fra og med 6. oktober 2020. Arbeidsmiljøet og samarbeidet med styret er godt. Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø. Revisors erklæring er ren, dvs uten kommentarer. Kommentarer: På chat: Det er viktig å ikke ha for mye penger på bok. På chat: Det bør kjøpes inn PC’er til alle i styret med webkamera. Vedtak: Regnskap for 2020 er enstem- mig godkjent. SAK 5: Handlingsplan 2021: Handlingsplanen for 2021 tar høyde for en usikker smittesituasjon. Styreleder gikk gjennom handlingspla- nen punkt for punkt. Handlingsplanen er til orientering for årsmøtet. Kommentarer: Ingen Vedtak: Handlingsplanen tas til orien- tering SAK 6: BUDSJETT 2021: Budsjettet for 2021 er satt opp med tanke på at det lenge var usikkerhet rundt driftstilskuddet fra BufDir og ikke minst usikkert aktivitetsnivå på grunn av pandemien. Styret har satt opp et budsjett med samlede inntek- ter på 1.060.000 kroner mot bokførte inntekter i 2020 på 1.088.151. Samlede kostnader er budsjetterte til 1.246.000 mot regnskapsførte kostna- der i 2020 var 907.603. Budsjettet for 2021 er satt opp med et underskudd på ca 240.000 kr. Budsjettet er til ori- entering for årsmøtet. Kommentarer: Ingen Vedtak: Budsjettet for 2021er tatt til orientering. SAK 7: Kontingent 2022: Styret foreslår at kontingenten for 2022 holdes uendret, det vil si: Hovedmedlemskap 350 kroner pr år Familiemedlemskap 350 kroner for det ene medlemmet og 55 kroner pr med- lem i resten av familien. Støttemedlemskap private fra 500 kroner. Støttemedlemskap bedrift fra 1500 kroner.

SAK 1: KONSTITUERING: Navneopprop: Regnskapsfører rede- gjorde for hvor mange som har stemt via brev og epost. Styreleder avholdt navneopprop på Zoom. Det er til sam- men 40 stemmeberettigede på årsmø- tet. Regnskapsfører Oddveig Thoresen la frem 10 forhåndsinnkomne stem- mesedler, både i brev og epost. 28 logget inn via Zoom. To medlemmer var fysisk tilstede. Vedtak: Antall stemmeberettigede talt opp av regnskapsfører og styrele- der er 40. Valg av møteleder Vedtak: Pål Stensaas er valgt til ord- styrer. Valg av sekretær som fører protokoll Vedtak: Marit Aschehoug fører proto- kollen med Torunn Figenschou som backup. Valg av to personer til å underskrive protokollen Vedtak: Geir Liavåg Strand og Margaret Ramberg undertegner pro- tokollen. Valg av to personer til tellekorps Vedtak: Regnskapsfører Oddveig Thoresen og Torunn Figenschou er tellekorps SAK 2: SAKSLISTE/DAGSORDEN Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Konstituering: a) navneopprop b) godkjenning av innkalling c) valg av møteleder d) valg av sekretær som fører protkoll e) valg av to personer til å underskrive protokollen f) valg av to personer til tellekorps 2. Godkjenning av saksliste 3. Styrets årsmelding for 2020 4. Revidert regnskap og balanse, samt revisors beretning for 2020 5. Handlingsplan for 2021 til oriente- ring 6. Budsjett for 2021 til orientering 7. Fastsetting av årskontingent for 2022

34

SOMNUS NR 2 – 2021

Made with FlippingBook Annual report maker