Somnus nr. 1_2022

B eslutningsforumbestemte 21.mars at hypoglossus- nervestimulering ikke innføres til behandling av obstruktiv søvnapné. Nei til i tungen

«pacemaker»

utgitt av EUnetHTA i juni 2020 omfattet èn randomisert kontrollert studie og sju ukontrollerte studier. Effekten av hypo- glossal nervestimulering i behandling av obstruktivt søvnapné er gjennomgående svært usikker. Det pågår flere relevante studier som forventes å publisere resul- tater i 2022 og 2023. Kostnader: Prisen for utstyret estimeres til NOK 270 000 per pasient. Fagekspertene anslår at det første år vil være 100 aktu- elle pasienter, men regner med en årlig økning på 25-30 prosent. De totale årlige kostnadene for utstyr vil i et slikt scena- rio estimeres til 27 millioner kroner før- ste året og 72 millioner kroner i år fem. Denne kostnaden omfatter ikke kirurgis- ke kostnader som er nødvendig for å operere inn utstyret. Denne kirurgiske behandlingsmetoden er

gjennomført ved Haukeland, men mang- lende offentlig finansiering har gjort at arbeidet har stoppet opp. Metoden ble tatt opp til såkalt metodevurdering i Metodeutvalget. Det ble avslag. Hva er hypoglossusnervestimulering? Kortversjonen: En Pacemaker i tunga. Implantat til elektrisk stimulering av tungens bevegelsesnerve. Det forhindrer at tungen faller bakover og blokkerer øvre luftveier. Metoden brukes til behandling av moderat til alvorlig obstruktiv søvnapné. Når du slutter å puste, vil sensoren reagere og gi et lite støt i nerven slik at du stikker ut tungen og på den måten åpner luftveiene.

Marit Aschehoug Tekst

Begrunnelsen er at tilgjengelig doku- mentasjon viser at effekten av hypoglos- susnervestimulering i behandling av obstruktiv søvnapné er gjennomgående svært usikker. Det er behov for ytterli- gere forskning før det kan trekkes sikre konklusjoner om nytte og sikkerhet, skriver Beslutningsforum. Beslutningen er resultatet av en lang prosess og en grundig vurdering av de menneskelige konsekvenser som følger både av beslutning om innføring så vel som beslutning om ikke å innføre denne metoden. Dersom det tilkommer nye opplysninger som endrer resultatet vesentlig, vil beslutningen kunne vurderes på nytt, skriver Beslutningsforum. Folkehelseinstituttet skriver i sin metodevurdering: Gjeldende klinisk praksis for behandling av søv- napné, innebærer behandling med konti- nuerlig positive luftveistrykk (CPAP) gjennom en mask under søvn. Mange pasienter har lav toleranse for behand- ling med CPAP, og etterlevelsesandelen kan være så lav som 50%. Hypoglossal nervestimulering (HNS) er et mulig alternativ til pasienter som ikke tolererer CPAP. Metoden, som er belyst i metode- vurderingen, holder luftveiene åpne ved å stimulere den hypoglossale nerven under søvn. Effekt og sikkerhet: En metodevurdering

Hva er metodevurdering? En metodevurdering er en systematisk vurdering av kunnskapsgrunnlaget for effekt og sikkerhet av et tiltak eller en metode. Et formål med en metodevurdering er å vurdere tilgjengelig dokumentasjon og synliggjøre forskjeller mellom metoder. På denne måten synliggjøres verdien av en metode sammenlignet med en annen metode. Vanligvis sammenligner man med det som er standard behandling i dag. Metodevurderinger brukes som grunnlag for prioriteringer og beslutninger om bruk, innføring og utfasing av metoder. Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet gjennomfører ulike typer nasjonale metodevurderinger, med bidrag fra fageksperter fra relevante fagområder. I saken om hypoglossusoperasjon mot søvnapné, er det Folkehelseinstituttet som har foretatt metodevurderingen.

28

SOMNUS NR 1 – 2022

Made with FlippingBook Ebook Creator