Somnus nr. 1_2022

Melatoninprodukter i Norge

Det er nå fem Melatonin-produkter som markedsføres i Norge, skriver Legemiddelverket. Følgende legemidler med melatonin har MT og markedsføres i Norge:  Melatonin AGB. Melatonin tablett 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg. Indikasjon: Insomni hos barn og ung- dom i alderen 6-17 år med ADHD, der søvnhygieniske tiltak ikke har vært til- strekkelige. Kortvarig behandling av jetlag hos voksne.  Melatonin Unimedic, Melatonin mik- stur 1 mg/ml. Indikasjon: Insomni hos barn og ungdom i alderen 6-17 år med ADHD, der søvnhygieniske tiltak ikke

mg ikke alltid må klassifiseres som lege- middel. Dette åpner for at melatonin i lave doser kan selges som kosttilskudd. Regelverket for kosttilskudd håndteres av Mattilsynet. I dag selges melatoninpro- dukter med inntil 1 mg døgndose i butik- ker og slike produkter er også tillatt for privatimport. Melatonin 3 mg tablett og kapsel fjernes fra negativlista Det finnes flere markedsførte melatonin- preparater i Norge, og forskrivningen av preparater uten markedsføringstillatelse er fallende. Fra 1. februar 2022 fjernes melatonin 3 mg tablett og kapsel fra negativlista. Søknader om godkjenningsfritak for mela- tonin 3 mg tablett og kapsel skal derfor ikke lenger sendes inn til Legemiddelverket for vurdering før utleve- ring i apotek. Søknadene kan notifiseres når apoteket blant annet har kontrollert at rekvirenten har oppgitt en medisinsk begrunnelse for bruk av preparatet. Søknadene skal begrunnes mot de mar- kedsførte preparatene i Norge, dette på lik linje ved søknad om godkjenningsfritak for andre uregistrerte preparater når det finnes et markedsført alternativ. Apoteket skal kontrollere  preparatet det søkes på kan ekspede- res direkte i apotek (notifisertbart) eller står på negativlista  at søknaden er signert av rekvirenten og påført ID-nummer.  at rekvirentens navn fremkommer tydelig med stempel eller blokkbokstaver.  at virksomme stoffer, mengde og tids- periode er angitt.  at medisinsk begrunnelse er oppgitt – inkludert hvorfor markedsført alternativ ikke kan benyttes. Dette følger av forskrift og må være påført hver gang det søkes.

har vært tilstrekkelige. Kortvarig behandling av jetlag hos voksne.

 Melatonin Orifarm. Melatonin tablett 2 mg og 3 mg. Indikasjon: Tabletter 2 mg og 3 mg: Kortvarig behandling av jetlag hos voksne. Kun tabletter 3 mg: Insomni hos barn og ungdom 6-17 år med ADHD, der søvnhygieniske tiltak ikke har vært tilstrekkelig.  Circadin. Melatonin depot 2 mg. Indikasjon: Kortvarig behandling av primær insomni hos pasienter ≥ 55 år.  Slenyto. Melatonin depot 1 mg og 5 mg. Indikasjon: Insomni hos barn 2-18 år ved autismespekter-forstyrrelse (ASD) og Smith-Magenis syndrom. Refusjon for behandling med melatonin Melatonin AGB (melatonin tablett 1, 2, 3, 4 og 5 mg) og Melatonin Unimedic (melatonin mikstur 1 mg/ml) er innvilget forhåndsgodkjent refusjon for behandling av insomni ved ADHD hos barn (fra 6 til og med 17 år) hvor søvnhygienetiltak ikke har vært tilstrekkelig. Pasienten må ha  nedsatt funksjon på dagtid med enten økt søvnighet/tretthet eller humørsving- ninger eller svekket kognitivfungering eller svekket sosial fungering eller økt ulykkesrisiko eller fysisk ubehag eller

 minst tre dårlige netter per uke eller døgnrytme som ikke lar seg normalisere. Slenyto (Melatonin depottabletter 1 og 5 mg) har forhåndsgodkjent refusjon for behandling av insomni hos barn og ung- dom mellom 2 og 18 år med autisme- spekterforstyrrelser (ASD) og/eller Smith- Magenis syndrom (SMS) Bruk ny søknadsløsning for individuell stønad Leger oppfordres til å bruke søknadsløs- ningen for blå resept når de søker indivi- duell stønad. Den er enkel å bruke, og du får veiledning om regelverk og vilkår underveis i søknadsprosessen. Dersom vilkårene er oppfylt, får du svar umiddelbart slik at pasienten kan hente legemiddelet på apoteket med en gang, uten å betale annet enn egenandelen. Ha pasienten vedtak om individuell stø- nad fra HELFO for uregistrerte tabletter eller kapsler med 3 mg melatonin? Da vil disse vedtakene også gjelde for Melatonin AGB og Melatonin Orifarm. Kosttilskudd med melatonin Legemiddelverket har bestemt at produk- ter med melatonin med døgndose inntil 1

Video om god søvn og psykisk helse Overlege Berit Hjelde Hansen ved Nevsom er somnolog og barne- og ungdoms- psykiater. Hun har jobbet i barne- og ungdomspsykiatri siden 1992, de siste 15 årene særlig med nevroutviklingsforstyrrelser. Årets slagord for den internasjona- le søvndagen 18. mars handler nettopp om god søvn og god psykisk helse. Er det en sammenheng mellom god søvn og vår psykiske helse? Se videointervju med Hjelde Hansen på https://youtu.be/1IHx1wotXk8

SOMNUS NR 1 – 2022

32

Made with FlippingBook Ebook Creator