Medlemskontakt 3-2023

TIPS/DRIKKEPENGER

TIPS/DRIKKEPENGER

for eksempel i kaffebarer og mindre kaféer. I tillegg medførte endringene at mange nå unnlater å gi tips når de får kunnskap om at tipsen delvis tilfaller arbeidsgiver og myndigheter. Høyesterettsdommen som er omtalt ovenfor antas å ville medføre at tips vil bli forbudt i de fleste virksomheter. Når arbeidsgivere ikke kan kreve dekket sine kostnader ved å håndtere tipsen til de ansatte, vil de fleste i stedet forby tips. Dette vil kunne medføre ny rettssak og tøffere lønnsforhand- linger i framtiden, men kan også medføre at enkelte kunder heretter vil gi tips diskret og kontant direkte til servitøren, noe som kan medføre manglende deling av tips med kollegaer. I tillegg åpner slik tip- sing for skatteunndragelse ved manglende innrap- portering til arbeidsgiver og myndigheter.

Det er gode grunner til å tro at tipsen i Norge snart er en saga blott.

FAKTA/KILDER England: To Insure Promptitude - T.I.P. Tyskland: “Trinkgeld – drikkepenger Sverige: Dricks-penningar - driks Eline Lønnå – https://frifagbevegelse.no/ forside/tipsens-historie-fra-slaver-til- tipsslaver-6.183.575712.33638583c6 UC Berkeley Labor Center Vi over 60 - 2022 Wikipedia Prop.1LS (2018-2019) Rt-2008-856 HR-2023-728-A Advokat Erik Råd Herlofsen er partner i advokatfirmaet SBDL. Han har møterett for Høyesterett og var i perioden 2004 - 2018 medlem av Statens seniorråd.

Hvor mye skal man gi i tips i Europa Det er ofte klokt å ha noen euro, pund eller annen lokal valuta i småmynter eller sedler med seg på reise, særlig ved reisens oppstart. På flyplasser får man som regel kun store sedler og dette kan skape litt pinlige situasjoner om man ønsker å tipse noen som hjelper med bagasjen ved ankomst. Det anbefales derfor at man ved ankomst på den lokale flyplass, handler litt vann e.l. og benytter en stor seddel slik at man får vekslet til mindre sedler. Hvor mye man skal gi i tips varierer fra land til land og man bør sjekke i forkant hva som er vanlig praksis. I Spania og Portugal forventes det tips på 5 – 10 %, selv om det på regningen står at denne er inkludert service. I Frankrike, Italia og Tyskland er service inkludert i prisen, selv om det gjerne gis 5 – 10 % i tillegg ved god service. I Storbritannia legges gjerne 12,5 % tips på regningen, samtidig som det ofte forventes ytterligere tips på 10 – 15 %. I Skandinavia er man mer avslappet til tips og betjeningen har normalt få forventninger om tips, men setter naturligvis pris på en ekstra oppmerksomhet når kunden er fornøyd.

Når det gjelder land i andre verdensdeler anbefales at man undersøker i forkant av reisen. I de fleste land setter betjeningen pris på tips, mens det for eksempel i Japan oppfattes som en fornærmelse å gi tips. Avsluttende kommentarer Tips er en frivillig gave fra kunder til de ansatte. Kunde- nes motiv kan være vidt forskjellige. Noen gir tips basert på en tanke om at de ansatte er lavtlønnet og fortjener en ekstra påskjønnelse, mens andre tipser for ekstraor- dinær service eller fordi det antas at tips er forventet. Noen kunder tipser i håp om at dette skal medføre ytter- ligere bedre service ved senere besøk, mens andre ønsker rett og slett å imponere sine omgivelser og medgjester. Uavhengig av begrunnelse er det et faktum at for noen ansatte utgjør tipsen en viktig del av vedkommen- des totale lønn og reduksjon i denne vil automatisk skape støy og konflikter. Skattemyndighetenes endringer i 2019 medførte at en rekke bedrifter innførte forbud mot tips. Dette gjaldt særlig bedrifter hvor den totale tipsen var beskjeden,

De ansatte tapte saken i tingretten, men vant fram i lagmannsretten og i Høyesterett som la til grunn at tipsen er en frivillig gave fra gjestene til de ansatte og at arbeidsgiver derved ikke har anledning til å foreta trekk i tipsen for sine kostnader. Arbeidsgiverne anførte at de har anledning til å forby tips og må da kunne gjøre det mindre, altså foreta trekk for sine kostnader. Høyesterett var imidlertid ikke enig i dette og presiserte at det å forby tips er noe helt annet enn å forsyne seg av tipsen for å dekke egne kostnader. Tipsen er en påskjønnelse ment for de ansatte og ikke en betaling til virksomheten. De ansatte har derved et rett- skrav på å få tipsen utbetalt. Høyesterett uttalte videre at virksomhetene ikke i kraft av styringsretten eller på noe annet rettslig grunnlag kan belaste egne kostna- der før det resterende beløpet utbetales til de ansatte. Høyesterett tok ikke stilling til hvorvidt virksomhetene har anledning til å forby tips i framtiden for virksomheter som i dag tillater tips, men mente uansett at det ikke foreligger grunnlag for en argumentasjon om «fra det mer til det mindre».

12 - Medlemskontakt nr. 3 - 2023

Medlemskontakt nr. 3 - 2023 - 13

Made with FlippingBook - PDF hosting