Medlemskontakt 3-2023

MEDLEMS KONTAKT

Landsmøtet 2023

LEDER

INNHOLD 6 Snakk med legen din om riktig uføretrygd 10 Tips/drikkepenger i Norge - snart en saga blott? 14 FSF Landsmøte 2023 18 Trygdeoppgjøret 2023 - et meget godt oppgjør for pensjonistene 20 Statsbudsjettet for 2024 22 Nytt fra forbundskontoret 26 Hvem fyller år! 28 Medlemsfordeler 31 Forsvarets seniorforbund – Avdelinger

Med ønske om en fin høst

V el overstått sommer. I deler av landet har vi hatt den våteste sommer på mange år. Mange har fått føle på naturens krefter og fått ødelagt bolig og eiendeler. I nord har det vært en sommer med vær, som har vist landsdelen fra sin aller beste side. Uansett håper jeg at du fikk tid til fami- lie og venner og at batteriene er ladet. Foreningsaktivitetene har kommet godt i gang igjen, og vi må se på de målene vi satte oss ved inngangen av året. Er de nådd, eller er det litt igjen som må ferdig- stilles mot slutten av året. En av de store sakene i år var Trygde- oppgjøret. Etterslepet og prisstigning medførte at vi leverte krav som skulle kompensere for det. Årets trygdeoppgjør er det beste oppgjør for landets pensjo- nister på lenge. Jeg vil påstå at det er blant annet takket være Forsvarets seniorforbunds gode jobb over flere år, at vi har fått til dette resultatet. Vi har en artikkel om Trygdeoppgjøret i denne utgaven av Medlemskontakt. Forbundets Landsmøte ble gjennom- ført på Hamar 3 og 4 juni. Landsmøtet foregikk i en god og harmonisk tone, uten de store kontroverser. Dette er slik jeg ser det, et godt bevis på at forbundets medlemmer støtter fullt opp om de pla- ner og veivalg som er valgt. Strategi- og handlingsplan ble vedtatt. Valg på nytt Forbundskontor og Forbundsstyre ble gjennomført. Jeg takker for tilliten for nye

2 år i ledervervet. Deler av Forbundssty- ret er nytt. De nye presenteres i denne utgaven. Jeg ser frem til å samarbeide med det nye Forbundsstyret. Takk til de som går ut av Forbundsstyret, og den viktige jobben de har gjort for Forsvarets seniorforbund. Avtale om pensjonsregler for personer med særaldersgrense som er født i 1963 eller senere, ble inngått mellom regjerin- gen og partene i offentlig sektor fredag 25. august. Alle detaljer i avtalen er ikke avklart, og det vil derfor forhandles videre frem til 1. juni neste år. Vi kommer tilbake i detalj med mere informasjon om denne saken i kommende Medlemskontakt. Nå når høsten er over oss og vi har kommet i gang med alle våre forskjellige aktiviteter er det viktig å tenke rekrutte- ring. Vi har etter det siste året rekruttert forholdsvis bra, men fortsatt mister vi noen flere enn vi rekrutterer. Vår innfly- telse mot myndighetene og ikke minst aktivitet ved avdelingene er helt avhen- gig av rekruttering. Nye medlemmer gir et levende miljø med nye ansikter, nye tanker og nye ideer. Jeg ser frem til å møte flere av dere fremover.

s. 10

JAN ERIK THORESEN Leder

- det fjerde møte med regjeringen

s. 18

Ha en riktig god høst.

s. 20

Adresser og telefonnummer: Leder Jan Erik Thoresen tlf: 23 09 33 56/488 97 060 e-mail: jet@fk.fsforb.no

Medlemskontakt utgis av Forsvarets seniorforbund Postboks 1550 Sentrum 0015 Oslo

Virksomhetskontroller Halvor Døhlen mobil 408 87 284 e-mail: halvor@fk.fsforb.no Informasjons- og kommunikasjonsleder Knut Nordbø, mobil 904 78 597 e-mail: knut@fk.fsforb.no

Redaksjonen avsluttet 04.09.2023 Stoff frist nr 4/23 er 17.11.2023

Dette produktet er trykt etter svært strenge miljøkrav og er Svanemerkt, CO2-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart.

Nestleder Per Anders Volden tlf: 23 09 39 19/483 58 035 e-mail: pavo@fk.fsforb.no Sekretariatsleder Iren Isfeldt tlf: 23 09 32 33/926 03 257 e-mail: iren@fk.fsforb.no

2041 0652 Trykkeri

Ansvarlig redaktør: Jan Erik Thoresen

Design: En Idé AS, Britt Steinseth

Grafisk produksjon: www.aksell.no

Opplag: 1000

NO - 4660

2 - Medlemskontakt nr. 3 - 2023

Medlemskontakt nr. 3 - 2023 - 3

ANNONSE

TIL ETTERTANKE

Vår søken etter lykke

I fra vi er ganske unge og helt til vårt livs ende ønsker vi å kjenne på opplevelsen og følelsen av lykke. Og de aller fleste av oss har mange stunder gjennom livet der vi kjenner på løftet sinnsstemning og tilfredshet som vi kan beskrive som lykke. En forelskelse er lykkestunder. Å holde et nyfødt barn i armene er lykkestunder. Å få bli besteforeldre et lykkestunder. Dette er de store ting og de selvsagte ting. Men hva er det generelt som kan gi opplevelse av lykke, uavhengig av stand og stilling? Det er gjort en del undersøkel- ser omkring dette. Ved Harvard universi- tetet f eks i USA har de holdt på med det siden slutten av 1930 tallet. Konklusjonen er at lykke handler ikke om rikdom, berøm- melse eller hardere jobbing. Lykke handler aller mest om relasjoner, er deres konklu- sjon. «Den største gleda ein kan ha, er å gjera andre glad». Slik skrev folkehøgskolerek- toren og dikteren Mikael Aksnes for over 100 år siden. Og senere har undersøkelser vist at det er mye sannhet i den setnin- gen. Å kunne bety noe, gjøre en forskjell for andre, er noe av det viktigste vi kan bedrive. Det handler om livet i familien, om forhold til venner, om frivillig engasjement i lag og foreninger, om jobben, om aktiv deltaking av samfunnslivet. I undersøkelsen fra Statistisk Sentral- byrå i 2020 om livskvalitet i Norge står det at livskvaliteten i Norge øker med alderen. I aldersgruppen 67 til 79 år er mer enn en av tre svært tilfreds med livet. Det er gode og oppløftende tall. Vi som er eldre har mye å glede oss over. Men sannelig har vi også mye å bekymre oss for.

De gode relasjoner i parforhold, i fami- lie og blant venner er kommer øverst på listen. Det betyr ikke at vi må ha mange venner. Det er gode og trofaste venner som er viktigst. Det handler om å ta vare på det og de som står oss nær. En annen ting som kan ha betydning for lykken handler om å ha fokus på seg og sitt og ikke sammenlikne eget liv for mye med andres liv. Så lærte jeg tidlig at takk- nemlighet er nøkkelen til å låse opp livet, mens utakknemlighet er nøkkelen til å låse igjen livet. Og hvis vi får være noenlunde friske i vår alderdom vil fysisk aktivitet være bra fordi det utløser endorfiner som bremser aktiviteten i nerveceller som leder smerte – litt som morfin. Jeg leste et sted at lykken finnes der man ikke søker den. Kanskje ligger lykken nærmere og rimeligere enn vi noen ganger tror den er?

ARNE SVILOSEN Feltprost/ oberst emeritus

Medlemsfordeler hos FP Som medlem hos Forsvaretes Personellservice får du ikke bare god service, men også gode tilbud på: - Forsikringer hos If - Forsikringer hos Sparebank 1 Forsikring - Innskudd med konkurransedyktige betingelser - Lån med gode betingelser - Rabatter gjennom Esso Mastercard Husk at du beholder ditt medlemskap i FP selv om du slutter i Forsvaret eller går av med pensjon.

Høst med lykke ønskes!

Mer informasjon om FP og våre tilbud finner du på www.fp.no Ta gjerne kontakt på epost: fp@fp.no eller på telefon: 21 07 57 00

4 - Medlemskontakt nr. 3 - 2023

Medlemskontakt nr. 3 - 2023 - 5

Nytt fra Statens pensjonskasse n

Snakk med legen din

om riktig uføretrygd

Lav uføregrad kan gi mindre utbetaling fra NAV i fremtiden Mange ønsker å jobbe så normalt som mulig, og du vil sikkert strekke deg lengst mulig for å jobbe så mye som mulig. Det er viktig å ta hensyn til helsa og at du, i samråd med legen din, sørger for at du får riktig uføregrad med en gang. Hvis for eksempel legen setter uføregraden din til 30 prosent, dekker vi en del av det du taper i lønn på å jobbe redusert, mens du får 70 prosent lønn fra arbeidsgiveren din.

Uførepensjon er et gode du har som en del av med- lemskapet hos oss. Men, det er viktig at du og legen din kommer fram til uføregraden som er riktig for deg og din situasjon. Økonomisk trygghet ved sykdom Som medlem i Statens pensjonskasse kan du søke om uførepensjon hvis du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade. Pensjonen fra oss kommer i tillegg til, eller utenom, ytelser du får fra NAV. Meningen er at du skal få dekka noe av inntektstapet ved å ikke jobbe full stilling. NAV krever at uføregraden din er 50 prosent eller mer for at du skal kunne få uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger. Hvis du er mellom 20 og 50 prosent ufør, kan du få uførepensjon fra oss selv om du ikke får noe fra NAV. På spk.no/uforepensjon kan du lese mer om uførepensjon, hva kravene er, hvordan vi beregner utbetalinga, og se hvordan du søker.

Svein Rasmussen jobber i fagavdelingen SPK. Han sørger for at folk, både internt og eksternt, forstår pensjonsregelverket og hva regelene betyr i praksis for folk som har - eller har hatt - tjenestepensjon i offentlig sektor. Svein er en erfaren formidler, og han jobbet som lærer og skoleleder i over 20 år

før han begynte i SPK. FOTO: SIVERT ALMVIK/SPK

FOTO: FSF

6 - Medlemskontakt nr. 3 - 2023

Medlemskontakt nr. 3 - 2023 - 7

STATENS PENSJONSKASSE

STATENS PENSJONSKASSE

3. Du har vært ufør tidligere, men er frisk fram til du blir alderspensjonist For deg født i 1962 eller før, vil en periode med uførepensjon eller uføretrygd i løpet av arbeidskarrieren ikke ha noe å si for pensjonsopptjeninga hos oss. Vi beregner det du skal ha i alderspensjon som om du hadde fortsatt i stillinga din. For deg født i 1963 eller etter, er regelverket om pensjonsopptjening til alderspensjon når du er ufør enda ikke avklart. MERK: NAV beregner pensjon etter et annet regelverk. Det kan føre til at du får redusert alderspensjon hvis du er delvis ufør. Ta kontakt med NAV for å høre hva det kan bety for deg.

Tre scenarier som kan ha ulike konsekvenser for deg:

1. Etter noen år blir du sykere og blir over 50 prosent ufør Du kan få mindre uføretrygd fra NAV hvis du er eller har vært under 50 prosent ufør, og senere blir sykere og må bli over 50 prosent ufør. Det er fordi NAVs regelverk er sånn at de bare tar hensyn til lønna du hadde i årene før du ble minst 50 prosent ufør. Det vil si at hvis du fikk 30 prosent uførepensjon fra oss, tar NAV hensyn til kun lønna du hadde i perioden på 70 prosent. Eksempel: Anne er delvis ufør og får 40 prosent uførepensjon fra SPK. Hun jobber fortsatt i 60 prosent stilling, og får ikke AAP eller uføretrygd fra NAV. Etter noen år blir Anne helt ufør, og får hel uførepensjon fra SPK sammen med uføretrygden fra NAV. NAV beregner ytelsen fra Annes lønn i 60 prosent stilling, og ikke hennes opprinnelige stilling på 100 prosent. 2. Du er under 50 prosent ufør i flere perioder Uførepensjonen fra oss blir normalt ikke påvirka selv om du har hatt uførepensjon fra oss i flere perioder før. Vårt regelverk er annerledes enn NAVs, og vi beregner på to ulike måter. Når du er under 50 prosent ufør, kan du få uførepensjon fra oss helt til du blir frisk eller til du går av med alderspensjon. Blir du mer enn 50 prosent ufør og søker uføretrygd fra NAV, blir trygda beregna som i det første scenarioet.

FOTO: FSF

Ha en god dialog med legen om arbeidskapasiteten din Som du skjønner er det mye å sette seg inn i når du skal søke om uførepensjon. Sørg for at du har en god dialog med legen slik at uføregraden din blir riktig.

8 - Medlemskontakt nr. 3 - 2023

Medlemskontakt nr. 3 - 2023 - 9

TIPS/DRIKKEPENGER

TIPS/DRIKKEPENGER

’ I 2005 bestemte ledelsen, i kraft av arbeidsgivers styringsrett, at tipsen skulle fordeles med 65 prosent på servitørene og 35 prosent til kjøkken og hovmester

Tips/drikkepenger i Norge - snart en saga blott? I USA og enkelte andre land utgjør ofte tips en vesentlig del av lønnen til de som jobber i service- bransjen. I Norge har de fleste anstendig lønn og det er ikke vanlig å tipse mye, bortsett fra på noen finere restauranter. Tidligere gikk tipsen kontant og uavkortet til de ansatte, som selv pliktet å innberette dette til skattemyndighetene. I dag betaler man med kort og arbeidsgiver plikter å foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift mm. Dette har åpnet for en diskusjon om arbeidsgiver kan foreta fratrekk i tipsen for sine merkostnader før utbetaling til den ansatte. En ny Høyesterettsdom fastslår at slikt fratrekk ikke er lovlig og spørsmålet er nå om alle arbeidsgivere vil forby tips for å unngå merarbeid og kostnader.

Theatercafé-dommen En kjent høyesterettsdom i Norge omtales ofte som Theatercafé-dommen. Dommen avgjorde spørsmålet om arbeidsgiver kunne bestemme at tipsen som servitørene mottok, skulle deles med kokkene. Helt siden 1930-tallet hadde servitørene beholdt tipsen alene, noe som over lang tid hadde medført store konflikter og arbeidsmiljøproblemer. Dette hadde særlig sammenheng med store forskjeller mellom kokker og ser- vitører i forhold til lønn, alder og ansiennitet. Det forelå ingen skriftlige avtaler om hvordan tipsen skulle håndte- res, hverken i ansettelses- eller i tariffavtale. Det forelå imidlertid en overenskomst fra 1936 om at servitørene fikk lønn som en prosentandel av omsetningen, kombi- nert med adgang til å motta tips fra gjestene. I 2005 bestemte ledelsen, i kraft av arbeidsgivers styringsrett, at tipsen skulle fordeles med 65 prosent på servitørene og 35 prosent til kjøkken og hovmestere. Dette medførte at servitørene fikk redusert sin totale lønn med ca 60 000 kroner i året. Begrunnelsen var at ledelsen ønsket å styrke lagånd og samarbeid. I tillegg mente arbeidsgiver at gjestene ga tips fordi de var for- nøyde med den helhetsopplevelsen de fikk og ikke bare på grunn av servitørenes opptreden. Dette medførte imidlertid til at 40 servitører, med støtte av sin fagfore- ning, gikk til sak mot sin arbeidsgiver. Høyesterett kom til at servitørene ikke hadde rett til å beholde tipsen alene. Det ble lagt vekt på at servitørene ikke hadde noen avtalt rett til å beholde tipsen og at

endringen var gjort for å bedre arbeidsmiljøet, samt at utviklingen innen restaurantbransjen tilsa at deling av tips var blitt mer vanlig de seneste årene. Skattemessig behandling Tidligere gikk tipsen kontant og uavkortet til de ansatte, som selv pliktet å innberette dette til skattemyndighe- tene. Fra og med 2019 plikter imidlertid arbeidsgiver, uavhengig av om tipsen gis kontant eller elektronisk, å innberette tipsens størrelse, foreta forskuddstrekk, beregne feriepenger og pensjonsinnskudd, samt betale arbeidsgiveravgift av tipsen. Myndighetenes begrun- nelse for endringene var blant annet å fjerne konkurran- sevridningen som var i favør av de virksomheter hvor tips var utbredt, til å gi likere skattevilkår for bruk av arbeids- kraft, bedre fordeling av ressursene mellom bedriftene og dermed bidra til høyere avkastning for samfunnet. Dette medførte imidlertid at mange arbeidsgivere innførte forbud mot tips, mens andre, for eksempel Hotel Bristol og Oslo Plaza Hotel, valgte å gjøre et fratrekk i tipsen for arbeidsgivers merkostnader, herunder admini- strasjonskostnader på til sammen ca 30 prosent. Ny rettssak I 2020 tok noen ansatte ved de to hotellene, med støtte av sin fagforening, ut søksmål mot arbeidsgiverne og krevde at arbeidsgiverne sluttet med å foreta trekk for sine kostnader i de ansattes tips, samt krav om erstat- ning for allerede foretatte trekk.

AV: Advokat Erik Råd Herlofsen, partner i advokatfirma SBDL

H istorisk tilbakeblikk - Noen hevder at skikken med å gi tips startet med velstående britiske aristo- krater og overklasse på 1600-tallet som etterlot seg mynter på de stedene de overnattet, både for å sikre hurtig og god service, men også for å markere klasseskil- let mellom herskap og tjenere. Skikken bredte seg etter hvert til puber, restauranter og andre servicebransjer og deretter ut til resten av verden. På 1800-tallet tok rike amerikanere med seg skikken hjem fra Europa og «insti- tusjonaliserte» skikken, blant annet ved å ansette arbei- dere som måtte leve av kundenes tips, altså uten noen form for grunnlønn. Fagforeningene protesterte kraftig, men fikk ikke medhold før i 1938 da det ble innført en minstelønnslov for arbeidere i vanlige yrker og en for bransjer med tips. Minstelønnen i USA er imidlertid svært lav og mange, særlig kvinner med minoritetsbakgrunn, er helt avhen-

gige av tips for å overleve. På de finere restauranter i USA vil ofte mannlige hvite servitører, på grunn av tipsen, ha mer enn fem ganger høyere lønn enn de som gjør grovarbeidet på kjøkkenet. Dette har medført at flere har tatt til orde for å avvikle tipsordningen. En restaurant- kritiker i New York Times skrev i sin tid at tipsgiving er et «irrasjonelt, utdatert, forvirrende system som er lett å misbruke og som ofte fungerer diskriminerende». Også i Norge er bruk av tips omstridt. Før 1924 hadde servitørene kun inntekt ved gjestenes tips. I perioden 1924 til 1936 ble det inngått en tariffavtale som med- førte at tips ble forbudt samtidig som servitørene fikk beholde 10 prosent av det regningen lød på. Fra slutten av 1936 ble det ved overenskomster for hoteller og restauranter bestemt at servitørene fikk lønn som en prosentdel av sin omsetning. Forbudet mot tips ble sam- tidig opphevet.

10 - Medlemskontakt nr. 3 - 2023

Medlemskontakt nr. 3 - 2023 - 11

TIPS/DRIKKEPENGER

TIPS/DRIKKEPENGER

for eksempel i kaffebarer og mindre kaféer. I tillegg medførte endringene at mange nå unnlater å gi tips når de får kunnskap om at tipsen delvis tilfaller arbeidsgiver og myndigheter. Høyesterettsdommen som er omtalt ovenfor antas å ville medføre at tips vil bli forbudt i de fleste virksomheter. Når arbeidsgivere ikke kan kreve dekket sine kostnader ved å håndtere tipsen til de ansatte, vil de fleste i stedet forby tips. Dette vil kunne medføre ny rettssak og tøffere lønnsforhand- linger i framtiden, men kan også medføre at enkelte kunder heretter vil gi tips diskret og kontant direkte til servitøren, noe som kan medføre manglende deling av tips med kollegaer. I tillegg åpner slik tip- sing for skatteunndragelse ved manglende innrap- portering til arbeidsgiver og myndigheter.

Det er gode grunner til å tro at tipsen i Norge snart er en saga blott.

FAKTA/KILDER England: To Insure Promptitude - T.I.P. Tyskland: “Trinkgeld – drikkepenger Sverige: Dricks-penningar - driks Eline Lønnå – https://frifagbevegelse.no/ forside/tipsens-historie-fra-slaver-til- tipsslaver-6.183.575712.33638583c6 UC Berkeley Labor Center Vi over 60 - 2022 Wikipedia Prop.1LS (2018-2019) Rt-2008-856 HR-2023-728-A Advokat Erik Råd Herlofsen er partner i advokatfirmaet SBDL. Han har møterett for Høyesterett og var i perioden 2004 - 2018 medlem av Statens seniorråd.

Hvor mye skal man gi i tips i Europa Det er ofte klokt å ha noen euro, pund eller annen lokal valuta i småmynter eller sedler med seg på reise, særlig ved reisens oppstart. På flyplasser får man som regel kun store sedler og dette kan skape litt pinlige situasjoner om man ønsker å tipse noen som hjelper med bagasjen ved ankomst. Det anbefales derfor at man ved ankomst på den lokale flyplass, handler litt vann e.l. og benytter en stor seddel slik at man får vekslet til mindre sedler. Hvor mye man skal gi i tips varierer fra land til land og man bør sjekke i forkant hva som er vanlig praksis. I Spania og Portugal forventes det tips på 5 – 10 %, selv om det på regningen står at denne er inkludert service. I Frankrike, Italia og Tyskland er service inkludert i prisen, selv om det gjerne gis 5 – 10 % i tillegg ved god service. I Storbritannia legges gjerne 12,5 % tips på regningen, samtidig som det ofte forventes ytterligere tips på 10 – 15 %. I Skandinavia er man mer avslappet til tips og betjeningen har normalt få forventninger om tips, men setter naturligvis pris på en ekstra oppmerksomhet når kunden er fornøyd.

Når det gjelder land i andre verdensdeler anbefales at man undersøker i forkant av reisen. I de fleste land setter betjeningen pris på tips, mens det for eksempel i Japan oppfattes som en fornærmelse å gi tips. Avsluttende kommentarer Tips er en frivillig gave fra kunder til de ansatte. Kunde- nes motiv kan være vidt forskjellige. Noen gir tips basert på en tanke om at de ansatte er lavtlønnet og fortjener en ekstra påskjønnelse, mens andre tipser for ekstraor- dinær service eller fordi det antas at tips er forventet. Noen kunder tipser i håp om at dette skal medføre ytter- ligere bedre service ved senere besøk, mens andre ønsker rett og slett å imponere sine omgivelser og medgjester. Uavhengig av begrunnelse er det et faktum at for noen ansatte utgjør tipsen en viktig del av vedkommen- des totale lønn og reduksjon i denne vil automatisk skape støy og konflikter. Skattemyndighetenes endringer i 2019 medførte at en rekke bedrifter innførte forbud mot tips. Dette gjaldt særlig bedrifter hvor den totale tipsen var beskjeden,

De ansatte tapte saken i tingretten, men vant fram i lagmannsretten og i Høyesterett som la til grunn at tipsen er en frivillig gave fra gjestene til de ansatte og at arbeidsgiver derved ikke har anledning til å foreta trekk i tipsen for sine kostnader. Arbeidsgiverne anførte at de har anledning til å forby tips og må da kunne gjøre det mindre, altså foreta trekk for sine kostnader. Høyesterett var imidlertid ikke enig i dette og presiserte at det å forby tips er noe helt annet enn å forsyne seg av tipsen for å dekke egne kostnader. Tipsen er en påskjønnelse ment for de ansatte og ikke en betaling til virksomheten. De ansatte har derved et rett- skrav på å få tipsen utbetalt. Høyesterett uttalte videre at virksomhetene ikke i kraft av styringsretten eller på noe annet rettslig grunnlag kan belaste egne kostna- der før det resterende beløpet utbetales til de ansatte. Høyesterett tok ikke stilling til hvorvidt virksomhetene har anledning til å forby tips i framtiden for virksomheter som i dag tillater tips, men mente uansett at det ikke foreligger grunnlag for en argumentasjon om «fra det mer til det mindre».

12 - Medlemskontakt nr. 3 - 2023

Medlemskontakt nr. 3 - 2023 - 13

FSF LANDSMØTE 2023

FSF LANDSMØTE 2023

FSF Landsmøtet 2023

AV: Knut Nordbø, informasjons- og kommunikasjonsleder FSF

V araordføreren på Hamar, Jane Meyer, ønsket oss velkommen til Hamar og Innlandet. Hun roste forbundets gode innsats og rolle i arbeidet med seniorenes rettigheter i samfunnet. Deretter var det åpningstale ved leder FSF, Jan Erik Thoresen, hvor vi mintes medlemmer som hadde gått bort det siste året med ett minutts stillhet. Videre refererte han forbundets hilsen til Hans Majestet Kong Harald V med familie. Han poengterte i sin tale viktigheten at vi, som en av fire seniororganisasjoner, har god kontakt med Regjeringen. De vet hvem FSF er, og hva vi står for. Medlemstallene går noe nedover sa Jan Erik. Det er derfor viktig for oss å opp- rettholde trykket når det gjelder medlemspleie og rekrut- tere nye. Vi må ha tak i 55-åringen! Vi vil opprettholde rekrutteringskomiteen for å styrke dette arbeidet, både lokalt, regionalt og sentralt. Øvrige tema som ble omtalt var statsbudsjettet for 2024, det kommende trygdeoppgjør, samarbeide og støtte fra FSJ og økende grad av digitalisering i samfunnet. Jan Erik gjorde landsmøtet oppmerksom på at digitali- seringen av Medlemskontakt er i full gang. Papirversjonen av nr 3/23 vil i utgangspunktet bare bli sendt til med- lemmer uten e-postadresse. Dette vil frigjøre penger til aktiviteter i forbundet. Han setter stor pris på besøk ved avdelingene på deres medlemsmøter, da han får mange gode råd og tilbakemeldinger i arbeidet opp mot Regjerin- gen.

Deretter overtok FSJ, general Eirik Kristoffersen, podiet – på Teams. Han redegjorde for status, utvikling og utfordringer for Forsvaret på en meget god måte. Han orienterte blant annet om prioriteringen fremover med bakgrunn i den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. Han gjennomgikk de fire operasjonslinjene som han sty- rer etter: • Donasjoner av materiell og ammunisjon til Ukraina • Trening og utdanning av mannskaper og befal fra Ukraina • Samarbeide med industrien • Oppfylling av lagre og oppbygging av styrkestruktur. Hans besøk i Ukraina, sammen med FMIN i mars, bekreftet at Ukraina har gode rutiner for materiellkontroll. Materiellet kommer frem til fronten, sa han. Han var opp- riktig både på styrker og svakheter og hvilke utfordringer Forsvaret står ovenfor i fremtiden. Deretter ble årsberetningene for 2021 og 2022 med regnskap gjennomgått. Forsvarets seniorforbund har en god og bærekraftig økonomi, men medlemstilslutningen er noe nedadgående. Landsmøtet fortsatte sine forhand- linger med en revisjon av det eldrepolitiske dokument og forslag til endringer av forbundets vedtekter. Kontingen- ten for hovedmedlem, husstandsmedlem og direktemed- lem opprettholdes. Dagens program ble avsluttet med regionvise møter, før vi gikk til kveldens jubileumsmiddag.

Åpning av Landsmøtet 2023 med varaordfører i Hamar Jane Meyer. FOTO: Per Anders Volden, FSF

Forsvarsjefen holdt foredrag om Forsvarets situasjon på Teams. FOTO: Per Anders Volden, FSF

14 - Medlemskontakt nr. 3 - 2023

Medlemskontakt nr. 3 - 2023 - 15

FSF LANDSMØTET 2023

FSF LANDSMØTET 2023

Det nye forbundsstyret for Forsvarets seniorforbund for neste periode (2023 – 2025) består nå av:

Funksjon

Navn

Avdeling

Merknad Gjenvalg Gjenvalg Gjenvalg Gjenvalg

Leder

Jan Erik Thoresen Per Anders Volden

Direktemedlem FSF Drammen

Nestleder

Sekretariatsleder Informasjon- og

Iren Isfeldt

FSF OSLO

Knut Nordbø

FSF Halden/Sarpsborg

kommunikasjonsleder Virksomhetskontroller Styremedlem region 1 Varamedlem region 1 Styremedlem region 2 Varamedlem region 2 Styremedlem region 3 Varamedlem region 3 Styremedlem region 4 Varamedlem region 4 Styremedlem region 5 Varamedlem region 5 Styremedlem region 6 Varamedlem region 6 Styremedlem region 7 Varamedlem region 7 Styremedm region 8 Varamedlem region 8

Halvor Døhlen

FSF Vest-Oppland

Gjenvalg

Tor-Reidar Boland

FSF Porsanger

Ny Ny Ny

Hilde Brekke

FSF Harstad

Anna Cecilie Jentoft

FSF Bodø

Virksomhetskontroller Halvor Døhlen orienterer om Forbundets økonomiske status. FOTO: Per Anders Volden, FSF

Per-Erik Eriksen

FSF Vesterålen FSF Trondheim FSF Steinkjer FSF Elverum

Gjenvalg

Svein Erling Smolan Roy Corrin Grøttheim Aage Willy Jonassen

Ny Ny

Dag 2 under landsmøtet hadde fokus på strategi- og handlingsplan. Komiteen, bestående av Tom Geir L Svendsen (leder), Øyvind K Strandman og Iren Isfeldt fikk mye ros fra delegatene for sitt arbeide. Dagen ble avsluttet med valg av nytt forbundsstyre og valgkomite for den kommende 2-års perioden. Jan Erik Thoresen (leder), Per Anders Volden (nestleder), Iren Isfeldt (sekretariatsleder), Knut Nordbø (info- og kommunikasjonsleder) og Halvor Døhlen (virksomhetskon- troller) tok alle gjenvalg. Arild Dregelid fortsetter som leder for valgkomiteen.

Under jubileumsmiddagen ble hederstegn i gull med diplom tildelt Tom Geir Ludt Svendsen, Aage Willy Jonassen og Ole Myrbekk. Hederstegn i sølv med diplom ble tildelt Ole Johan Sanden, Esben Aass og Øystein Figenschau. Utgående forbundsstyremedlemmer ble til- delt forbundets plakett. Disse var: • Øystein Figenschau, region 1 • Inger Johanne Jentoft, region 2 • Ole Myrbekk, region 3 • Øyvind Kirsebom Strandman, region 6 • Tom Geir Ludt Svendsen, region 7 • Esben Aass, region 8.

Gjenvalg

Trond Vangen

FSF Hamar

Ny

Harlad O. Blakseth

FSF ØR FSF ING

Gjenvalg

Kåre Bækkevold

Ny Ny

Laila Kvammen Lie Hans Sigurd Iversen Barbro Heløe Frøisland

FSF Rygge FSF Stavern FSF Rogaland

Gjenvalg

Ny Ny Ny Ny

Kolbjørn Sivertsen

FSF Agder FSF Oslo FSF Oslo

Ingvill Eidsvåg

Egil Nordli

Protokoll fra LM 2023: https://forsvaretsseniorforbund.no/om-oss/landsmote-2023--hamar

De som fikk plankett for tjeneste i For- bundsstyre, Øyvind Kirsebom Strandman

FSF hederstegn i gull, fra venstre Ole Myrbekk, Aage Willy Jonassen og Tom Geir Ludt Svendsen. FOTO: Per Anders Volden, FSF

FSF hederstegn i sølv, fra venstre Esben Aass, Øystein Figenschau og Ole Johan Sanden. FOTO: Per Anders Volden, FSF

og Inger Johanne Jentoft. FOTO: Per Anders Volden, FSF

16 - Medlemskontakt nr. 3 - 2023

Medlemskontakt nr. 3 - 2023 - 17

TRYGDEOPPGJØR 2023

TRYGDEOPPGJØR 2023

Trygdeoppgjøret 2023 - Et meget godt oppgjør for pensjonistene

Hvem får hva? Alderspensjon under opptjening, uføretrygd og andre ytelser som reguleres gjennom grunnbeløpet, får en økning på 6,41 prosent fra 1. mai, mens årlig økning blir 5,88 prosent. Ny G fra 1. mai 2023 blir 118 620 kroner. Ny gjennomsnittlig G for 2023 er 116 239 kroner. Alderspensjoner under utbetaling får en økning på 8,54 prosent fra 1. mai, mens årlig økning blir 6,91 prosent. Regulering av satsene for minste pensjonsnivå og garantipensjon Satsene for minste pensjonsnivå: • Lav sats 187 801 kroner (ektefellen har pensjon) • Ordinær sats 217 359 kroner (ektefellen har uføretrygd eller inntekt over 2 G) • Høy sats 228 726 kroner (ektefellen har inntekt under 2 G) • Særskilt sats 257 040 kroner (enslig pensjonist) • Særskilt sats 356 021 kroner (ektepar, forsørger ektefelle over 60 år og fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg) Satsene for garantipensjon: • Ordinær sats 210 418 (ektefelle har uføretrygd, alderspensjon, avtalefestet pensjon i offentlig sektor eller årlig inntekt, inkludert kapitalinntekt, som er større enn to ganger grunnbeløpet) • Høy sats 227 468 (enslig eller gift/samboende med en som ikke mottar ytelser nevnt under ordinær sats) Regulering av satsene for uføretrygd og AAP (arbeidsavklaringspenger) • Minste årlige ytelse for uføretrygd blir etter reguleringen (øker med 6,41): Ordinær sats: 270 454 (2,28 G, lever sammen med ektefelle eller samboer) • Ordinær sats for «ung ufør»: 315 529 (2,66 G, lever sammen med ektefelle eller samboer) • Høy sats: 294 178 (2,48 G, enslig uføretrygdet) • Høy sats for ung ufør: 345 184 (2,91 G, enslig uføretrygdet) • Minste årlig ytelse for arbeidsavklaringspenger blir 237 240 kroner (2 G), og 158 160 kroner (2/3 2 G) for mottakere under 25 år.

AV: Per Anders Volden, nestleder Forsvarets seniorforbund

F orsvarets seniorforbund, sammen med 7 andre organisasjoner (Unio, FFO, LO, Akademikerne, YS, Senior Norge og LOP), leverte felles krav til stats- råd Marte Mjøs Persen (AID) ifm årets trygdeoppgjør. Vi krevde at reguleringen av løpende pensjoner i 2023 skulle gjennomføres med halvparten av lønnsveksten og halvparten av prisveksten og helt og fullt etterreguleres med for lavt anslått lønnsvekst på 0,6 pst og for lavt anslått prisvekst på 2,4 pst i 2022. Kravet ble innfridd og resultatet av årets trygdeopp- gjør ble derfor meget bra. FSF er glade for at regulering av løpende pensjoner, med et gjennomsnitt av lønn og pris, nå er på plass. I tillegg til at reguleringen av løpende pensjoner gjennomføres ihht lov og forskrift og ikke gjen-

nom forhandlinger. Denne form for regulering har vært et krav fra FSF i flere trygdeoppgjør. Selv om også dette systemet er en underregulering, vil det gi pensjonistene stabile og gode oppgjør over tid. Det tidligere regule- ringsregimet med et fratrekk på 0,75 pst ga unødig store svingninger og pensjonistene fikk derfor flere år på rad med reallønnsnedgang. Nytt grunnbeløp (G) fra 1. mai i år blir 118.620 kr, noe som er en økning på 6,41 pst. Ny gjennomsnittlig G for 2023 er 116.239 kr. Alderspensjoner under utbetaling får en økning på 8,54 pst fra 1. mai (årlig økning blir 6,91 pst).

Minste pensjonsnivå og

Uføretrygd og AAP

garantipensjon

(arbeidsavklaringspenger)

Minstepensjonsnivå

Garantipensjon

Uføretrygd

AAP

187 801 kroner (ektefellen har pensjon)

Lav sats

217 359 kroner

210 418 kroner

270 454 kroner 315 529 kroner

Ordinaær sats Ordinar sats

ung ufør

(2,66 G, lever sammen med ektefelle eller samboer

228 726 kroner

294 178 kroner 345 184 kroner

Høy sats

Høy sats ung ufør

257 040 kroner 356 021 kroner

Særskilt sats

Særskilt sats

237 240 kroner 158 160 kroner

Minste årlig ytelse

Nestleder Per Anders Volden, Statsråd Marte Mjøs Persen og leder Jan Erik Thoresen. FOTO: Per Anders Volden, FSF

Minste årlig ytelse mottakere u. 25 år

18 - Medlemskontakt nr. 3 - 2023

Medlemskontakt nr. 3 - 2023 - 19

STATSBUDSJETTET FOR 2024

STATSBUDSJETTET FOR 2024

’ Statråd Marte Mjøs Persen takket organisasjonen for mange gode forslag og innspill, og berømmet organisasjonene for å ha prioritert sine krav

Statsbudsjettet for 2024 - det fjerde møte med Regjeringen

AV: Per Anders Volden, nestleder Forsvarets seniorforbund

F orsvarets seniorforbund (FSF), Senior Norge og LOP fremmet 3 prioriterte krav i forbindelse med det avsluttende møte med regjeringen angående stats- budsjettet for 2024. 1. FSF, Senior Norge og LOP krever at eldreomsorgen ikke blir salderingspost i statsbudsjettene. Kvaliteten på tjenestene må ikke avhenge av kommuneøkonomi

og kommunale prioriteringer. Det må avsettes vesentlig økte bevilgninger til bygging av institusjonsboliger og en kompetanseheving av helsepersonalet slik at det kan tas et løft i hjemmetjenestene i den enkelte kommune. FSF, Senior Norge og LOP ber derfor regjeringen om å styrke kommuneøkonomien vesentlig på dette området.

2. FSF, Senior Norge og LOP krever at regjeringen setter krav til fylker og kommuner angående opplæring av eldre- råd. For å sikre lik kvalitet på opplæringen, er det viktig å bidra med øremerkede midler til dette. 3. FSF, Senior Norge og LOP krever lik rett til sykepenger for alle yrkesaktive over 67 år. Leder FSF, Jan Erik Thoresen, presenterte kravene og han påpekte at opplæring av eldreråd er svært etterspurt og det er viktig med flere eldre i styre og stell. Det er veldig tilfeldig hvordan kommunene bidrar til kompetan- seheving og bruk av eldreråd. Leder FSF viste videre til utvalgets rapport om vurderinger knyttet til sykepenge- rettigheter etter fylte 67 år. Dette er en viktig prinsipiell sak for arbeidslinja, for at folk skal kunne jobbe lenger. Statsråd Marte Mjøs Persen takket organisasjonene for mange gode forslag og innspill, og berømmet organisa- sjonene for å ha prioritert sine krav. Statsråden minnet videre om at det er en urolig tid med et begrenset handlingsrom, og det må derfor tas krevende prioriteringer. Statsbudsjettet for 2024 vil bli stramt, sa statsråden. Forsvar, sikkerhet og beredskap vil være prioriterte områder for Regjeringen.

Statsråden poengterte at regjeringen arbeider med en stortingsmelding for å følge opp pensjonsutvalgets rapport. Regjeringen er opptatt av å følge opp rapporten på en grundig og god måte. Meldingen skal etter planen fremmes i løpet av høsten. Aldersgrenser og styrkede levevilkår for pensjonistene, som flere har fremmet krav om, inngår i dette arbeidet. Marte Mjøs Persen vil på på høstens budsjettkonfe- ranse legge fram kravene fra pensjonistenes organisasjo- ner for statsministeren og alle statsrådene. Kravene vil også bli gjengitt skriftlig i budsjettdokumentene.

Leder FSF Jan Erik Thoresen legger frem Forsvarets seniorforbunds krav. Til venstre Jon Rogstad, styreleder Senior Norge og styreleder Landslaget For offentlig pensjonister, Rannveig Bærheim sammen med Leder FSF Jan Erik Thoresen. FOTO: PER ANDERS VOLDEN FSF.

20 - Medlemskontakt nr. 3 - 2023

Medlemskontakt nr. 3 - 2023 - 21

Kjøre alle sammen, og vel overstått sommer Verden har ikke roet seg etter forrige medlemsblad, - tvert imot. I tillegg har mange fått føle på naturens mektige krefter da uværet «Hans» passerte med stor intensitet. Høstens aktiviteter er alt i gang, og det er spennende. Jan Erik eller PAVo (Per Anders) skal besøke mange av dere på medlemsmøter. I tillegg skal Knut og Halvor lære mange av avdelingene i å bruke StyreWeb. Det er viktig med mange nye i styrene, selv om det beste er at de som går ut av styret lærer opp de nye. Nye pensjonsregler Avtale om pensjonsregler for personer med særaldersgrense som er født i 1963 eller senere ble inngått mellom regjeringen og partene i offentlig sektor fredag 25. august. Den nye avtalen tar hensyn til at nordmenn lever lenger og derfor må jobbe lenger, men samtidig at grupper med særaldersgrenser går av tidlig. Avtalen regulerer ikke hvilke stillinger som i fremtiden skal ha særaldersgrense eller hvilke aldersgrenser som skal gjelde. Regjeringen og de øvrige partene er enige om å gjennomføre en prosess for å avklare særregler for de som har pliktig fratreden ved aldersgrensene. Denne prosessen skal avsluttes innen 1. juli 2024. Avtalen innebærer blant annet at 66 % av sluttlønnen i tidlig- pensjon er videreført. Tidligpensjon er tiden fra særaldersgrensen på 60 år og frem til samkjøringen med folketrygden ved 67 år. Det er videre innført et særalderspåslag på 7,7 % for de med sær- aldersgrense på 60 år. Avtalen innebærer videre at 85-årsregelen gradvis fases ut fom 1970-kullet tom 1972-kullet. FSF vil komme tilbake til hva avtalen innebærer for våre medlemmer i kommende artikler i MK/info fra forbundskontoret. Se hele avtalen her: 00206BBAB28A230825084239 (regjeringen.no). Rekrutering, medlemspleie og medlemsfordeler Rekruttering Noen avdelinger har gjort en veldig god innsats og rekruttert vel- dig bra. FSF har en rekrutteringskomité som snart vil komme med råd om rekruttering, medlemspleie, bruk av hjemmeside og bruk av Facebook. Vi håper og tror at dette kan være et nyttig verktøy for avdelingene. Forbundskontoret har hatt en full gjennomgang av medlems- registeret i løpet av sommeren. Et hovedfunn var at det er mange enkeltmedlemmer som ganske sikkert har en partner som er kan- didat til å bli husstandsmedlem. Husstandsmedlemmene har akku- rat de samme rettighetene som hovedmedlemmet blant annet i forhold til pensjonsveiledning. Se link: https://forsvaretsseniorforbund.no/medlem Rekruttér din partner. Jo flere vi er, desto større innflytelse har vi. NYTT FRA FORBUNDSKONTORET

NYTT FRA FORBUNDSKONTORET

Nye medlemsavtaler FSF inngikk i mai en rabattavtale med Hurtigruta Carglass. Avtalen gir oss blant annet kr 500,- i avslag på egenandelen ved ruteskift og gratis spylervæske når du måtte trenge dette. Både denne avtalen og den fornyede avtalen med Dekk Team er benyttet av medarbeidere ved forbundskontoret nylig. Bra avtaler. Vi jobber med å etablere avtaler med andre interessante leveran- dører. Vi tar gjerne imot tips om kandidater fra dere. Avdelingene oppfordres også til å inngå lokale avtaler. Våre avtaler: https://forsvaretsseniorfor- bund.no/medlem/medlemsfordeler Utviklingen i medlemsmassen Pr 29. august har vi fått 219 nye med- lemmer og mistet 253. En stor del mistet vi i mars og april da det var tid for kontin- gentinnkreving.

Vinnere av vårens vervekampanje: Leif Andersen, Hønefoss, Ringerike/Hole Harald Blakseth, Øvre Romerike Tron Schjenken Andersen, Bodø Gunn Pettersen, Opphaug, Ørland Ann Inger Molund Thoresen, Midt-Troms

Vi har fortsatt med hjemmekontor et par dager i uken, så bruk mobiltelefonnumrene våre eller send e-post når dere vil ha tak i oss! I tillegg har Forsvaret anskaffet ny telefonsentral, og vi har ikke fått nye telefoner ennå, så kontortelefonene våre virker fremdeles ikke. Trolig vil vi flytte til andre kontorer i løpet av året, men hvor dette blir og når det skjer er ikke avgjort ennå.

Alle ha vunnet er gavekort på 1000 kroner. Gavekortene ble levert direkte til vinnerne eller til vinnernes avdeling på landsmøtet på Hamar i mai. FSF har fornyet rabattavtalen med DekkTeam. Rabattavtalen dekker nesten hele landet og omfatter dekk, felger, kjetting, batterier og dekkhotell. Ved kjøp, referer til Forsvarets seniorforbund. Se mere info på vår hjemmeside

MEDLEMSKONTAKT i 2023 Dette er det første nummeret av medlemskontakt som ikke sendes fysisk ut til alle medlemmene, men elektronisk til de av dere som leser/har elektronisk kommunikasjon. Mange av dere fikk både fysisk blad og elektronisk forsendelse av det forrige bladet. Som tidligere meddelt ser oss nødt til å gjøre dette, da Forsvarets Forum ikke støtter oss i fremtiden med å distribuere vårt medlemskontakt. Det er for kostbart for oss å produsere og sende ut fysisk blad. Det siste nummeret i år kommer ut i begynnelsen av desember. Det er ønskelig at avdelingene bidrar med stoff til Medlemskontakt. Frist for innsending av stoff er 3 uker før bladet er i postkassene. Hvordan kan du argumentere når du vil verve nye medlemmer til FSF? Det er to grunner som er spesielt viktige for å velge FSF: • FSF er en sosial arena hvor du møter igjen de du har jobbet med og møtt i din yrkesaktive periode. • FSF tar vare på dine opptjente rettigheter, og er den som jobber for de som har vært ansatt i offentlig sektor. Det gjør ikke nødvendigvis de andre seniororganisasjonene. Pensjon og seniorrettigheter er ikke nødvendigvis noe vi kan ta for gitt, de må kjempes for.

Kontaktinformasjon til forbundskontoret: Leder Jan Erik Thoresen, mobil 488 97 060, e-post jet@fk.fsforb.no Nestleder Per Anders Volden, mobil 483 58 035, e-post pavo@fk.fsforb.no Sekretariatsleder Iren Isfeldt, mobil 926 03 257, e-post iren@fk.fsforb.no Virksomhetskontroller Halvor Døhlen, mobil 408 87 284, e-post halvor@fk.fsforb.no Informasjons- og kommunikasjons-

leder Knut Nordbø, mobil 904 78 597, e-post knut@fk.fsforb.no

22 - Medlemskontakt nr. 3 - 2023

Medlemskontakt nr. 3 - 2023 - 23

ANNONSE

ANNONSE

Kjære reisevenner bli med på felles langtidsferie til Albir, Spania

Fellesreise til Gran Canaria

5 % Medlems- rabatt

5 % Medlems- rabatt

Trekkes ifra ved bestilling!

Trekkes ifra ved bestilling!

Reis når du vil og nyt opplevelsesrike dager i deilige omgivelser i populære Albir. Det er kort flytur ned til "vårt andre hjem under solen". Velg når du vil reise og hvor lenge du vil være. Solgruppen har hatt kontor her i snart 30 år. Vår norske Bok-Café er et populært samlingssted. Her er mange felles aktiviteter. Skulle man få problemer helsemessig under sitt opphold, så har vi sykepleiere, lege og fysioterapeuter lett tilgjengelig, vakt.tlf.24 t. Norsk TV og internett er tilgjengelig på bostedene – så her er man like oppdatert som om man er i snødekte Norge! Bli med og møt nye og gamle reisevenner!

DEILIG KLIMA, LATE DAGER OG AKTIVE DAGER, MANGE OPPLEVELSER, GOD MAT OG DRIKKE, NYE REISEVENNER - VI HADDE DET TOPP! Tradisjonen tro har vi som alltid fellesreise for medlemmene til Gran Canaria. Hovedturen går 13.01.24. Vi frister med deilig klima, late dager og aktive dager, mange opplevelser, god mat og drikke, nye reisevenner, fellesskap - vi har det topp! Rigmor og Anita er selvfølgelig med og tar godt vare på dere vakt.tlf. trim, gåturer, sosiale treff, utflukter m.m

Fellesreiser januar 2024

Fellesreiser vinteren 2024

Reis sammen med flere. Vi har valgt to av våre mest populære leilighetshotell hvor det er flere aktiviteter og sammenkomster. Priser pr person når 2 deler. Tillegg for bruk av leilighet alene.

I Albir har vi fellesreiser fra november og helt til påske. Temareiser hele året. Vi har forskjellige bosteder i Albir, hotell og leiligheter. Priser pr person når 2 deler. Enkeltromstillegg fra kun kr. 120 pr natt.

Arguineguin Park

Marina Elite med frokost

Julefeiring i Albir

Albir Playa Hotel & Spa

Uker

Pris

BESTILL TIDLIG RABATT Avreise- datoer: 06./13./ 20./27. januar.

Uker

Pris

Avreise- datoer: 06./13./ 20./27. januar. Fra priser

Uker

Pris

Uker

Pris

Juletur inkl. jul & nyttårs- feiring. Avgang: 16 & 19.12 Nyttårstur: 30.12

3

22.590,-

27.500,-

3 4

3 uker

20.990,-

3 uker

20.770,-

Hotell med 1/2 pensjon m/vann og fri bruk av safe.

4

27.500,-

32.600,-

4 uker

23.990,-

4 uker

24.430,-

6

37.500,-

45.500,- 57.500,-

6

46.500,-

8

8

6 uker

29.990,-

6 uker

32.970,-

Marina Elite er 2-roms leiligheter med frokost. Arguineguin Park 3-roms leiligheter og er ypperlig å dele. Prisen inkluderer flytransport tur/retur Norge- Gran Canaria, Transfer tur/retur flyplass, Opphold på bosted i valgt antall netter, byvandring med lunsj, "fellesmiddag", båttur til Mogan, kulturkvelder med vin / brus, spanskkurs, gåturer, aktiviteter og sosiale samlinger. Reiselederservice 24 t. vakttelefon.

8 uker

36.990,-

8 uker

41.500

Prisen inkl. flytransport tur/retur Norge - Alicante. Transfer tur/retur flyplass. Opphold i leilighet Albir Garden i valgt antall netter. Julegrøt, Julaften norsk julemat, utflukt, spansk julemarked, julelunsj, nyttårsfeiring! Reiselederservice 24 t. vakt.tlf

Prisen inkl. flytransport tur/retur Norge - Alicante. Transfer tur/retur flyplass. Opphold på Hotel Albir Playa Spa i valgt antall netter. Halvpensjon med vann. En inngang til Spa. Fri bruk av safe. Bli kjent lunsj på Bok- Cafén. 1 utflukt. Reiselederservice 24 t. vakt.tlf.

solgruppen@solgruppen.no

73 53 50 12

73 53 50 12

solgruppen@solgruppen.no

24 - Medlemskontakt nr. 3 - 2023

Medlemskontakt nr. 3 - 2023 - 25

HVEM FYLLER ÅR!

HVEM FYLLER ÅR! 100 år Birgit Lorentzen Fyllingsdalen 10.okt.

Sortland 50 år Oslo

Viggo Arne Strømsnes Geir Egil Abrahamsen

Oslo

11. nov. 17. nov. 20. nov. 21. nov. 22. nov. 22. nov.

Wenche Haga Haldis Bjerkli

Kløfta

12. okt. 17. okt. 17. okt. 17. okt. 17. okt. 19. okt. 21. okt. 22. okt. 24. okt. 25. okt. 26. okt. 27. okt. 27. okt. 28. okt. 28. okt. 29. okt. 3. nov. 3. nov. 6. nov. 12. nov. 13. nov. 13. nov. 17. nov. 21. nov.

Sandnes

Stjørdal Jessheim 80 år Heimdal Horten Einar Sverre Aanderbakk Wenche Irene Degerstrøm Bodø Bardufoss Hønefoss Bodil Gusgaard Turid Ringheim Råholt Margrethe Helene Richartsen Vormsund Deanna Engen Tønsberg Sverre Henry Skurdal Jan Birger Berntsen Moss Eidsvoll Verk Berit Tveit Tiller Olav Herman Pedersen Langhus Hønefoss Eldri Grønnevik Oddbjørn Ødegård Torstein Berg Gunnar Skare

Eva Kristin Davidsen

29. sep.

Bernt Eriksen Bente Aune Stein Myran

Vadsø

Mari Cecilie Tolfsen Reinskou

9. okt.

Opphaug

Oppdal Elverum 60 år Stjørdal Moss Oslo Minnesund Bodø Bryne Brekstad Hønefoss Nittedal Sparbu

Horten 80 år 90 år Kongsvinger Bjerkvik Jessheim Kolbotn Laksevåg Bodø Oslo Opphaug Sofiemyr Ottestad Voss Lillestrøm Ski Rådal Andenes Voss Åsvang Mysen Hafrsfjord Løten Stavern Hamresanden Stjørdal Bodø Tjøme Bardufoss Trondheim Kløfta Loddefjord Verdal Moldjord Oslo Sørreisa Bodø Halden Aurskog Halden Fjerdingby

Michael Verstegen

Vidar Engen Klara Joramo

2. sep.

12. sep. 16. sep. 17. sep. 20. sep. 20. sep. 22. sep. 25. sep. 29. sep. 30. sep.

Gunhild Tustervatn Alvhild Nordmoen Halfdan R Hansen

Brit Kristin Sundal

1. sep. 1. sep. 1. sep. 4. sep.

Anne Reitan Bjørge Aase

Finn Sahlsten Agnes Johnsen

Per Lindquister

Karin Elisabeth Thoresen

13. sep. 20. sep. 23. sep. 30. sep.

Unni Marit Boklund

Terje Framnes Rune Hoøen

Torolf Stav

Hans M Leveraas

Anne Viken

Odd Ramseth

3. okt. 5. okt.

Catrine Thoresen Per-Ola Bjerkan

4. okt.

Vidar Berg-Pedersen

Fetsund Horten

Ivar Herre

24. nov.

Finn W Johansen Bernt L. Melvær

Reidun Evensen Mildred Loftaas

13. okt. 14. okt. 22. okt. 24. okt. 26. okt. 5. nov. 8. nov. 11. nov. 18. nov. 18. nov. 25. nov.

Maura Bjugn Bodø Rådal

Johan Sundet

Alfred Rolf Sæterdal

Ingrid Synnøve Ellefsen

Audun Vallestad

Aage Fjereide

Ingebjørg Småbrekke

Nils Håkon Kristensen

Sarpsborg

Håkon Petlund Åse Eduardsen

Gerd Hoff

Stjørdal

Gratulerer til alle jubilanter

John Rognhaug

Hovin i Gauldal 24. nov.

Jarl Egeli

Olav Mikal Lambertsen Kjell Eirik Pettersen

Trondheim Evenskjer Krokkleiva

26. nov. 29. nov. 30. nov.

Jakob Martin Rusten Perly Moe-Hansen

Terje Haglund

Berit Aarø

Hønefoss Nannestad 70 år Bardu Krokkleiva Andenes Hønefoss Nygårdsjøen Ål Trondheim Halden Kongsvinger Hennes Bergen Bjerkvik

Reidun Amundsen

3. sep. 6. sep. 7. sep.

Annbjørg Jullum

2. sep. 3. sep. 4. sep. 5. sep.

Halina Skaale Kjell Hanstad Aksel Olsson Berit Skotnes

Haldis Kristin Skjørseter

Svein Hovland

18. sep. 19. sep. 20. sep. 20. sep. 23. sep.

Bjørnar Fredheim Asbjørn Tokstad

10. sep. 17. sep. 19. sep. 20. sep. 24. sep. 25. sep. 26. sep. 26. sep. 27. sep. 28. sep. 28. sep. 28. sep. 28. sep. 28. sep.

Runar Peder Slinning Per- Arnt Angelsen Leif Gunnar Utgård Anne – Britt Johansen

Øivind Alfred Endahl Bjørn Ingvard Andersen

Helen Ann Ryan Lauritz Johansen Sissel Berberg

4. okt. 5. okt. 7. okt. 8. okt. 9. okt.

Arild Haglund

Fred Obert Håvarsthun

Tove Dahle Johansen

Steinar Lund Lasse Hunsrød Gerd Martinussen Gerda Grøndahl

Birger Johnsen Bjørg Johansen Teddy Wold Per Lunde Steinar Huse

12. okt. 13. okt. 31. okt. 31. okt. 2. nov. 3. nov.

Fjerdingby Jessheim

Marit J. Ingebrigtsen Olsen Konrad Marius Grongstad

Bodø

Aage Willy Jonassen

Elverum

Torgeir Kaaby Rune Nilsson Tore Rossland

Karasjok

Berit Rånes Åse Gjessing

Bodø

Øyer

Horten Horten

1. okt. 8. okt. 9. okt.

Dokka

11.

Ole Semb Apeness Hanche

nov.

Eva Synnøve Borgen

Oslo

26 - Medlemskontakt nr. 3 - 2023

Medlemskontakt nr. 3 - 2023 - 27

Page 1 Page 2-3 Page 4-5 Page 6-7 Page 8-9 Page 10-11 Page 12-13 Page 14-15 Page 16-17 Page 18-19 Page 20-21 Page 22-23 Page 24-25 Page 26-27 Page 28-29 Page 30-31 Page 32

Made with FlippingBook - PDF hosting