Medlemskontakt 3-2023

TRYGDEOPPGJØR 2023

TRYGDEOPPGJØR 2023

Trygdeoppgjøret 2023 - Et meget godt oppgjør for pensjonistene

Hvem får hva? Alderspensjon under opptjening, uføretrygd og andre ytelser som reguleres gjennom grunnbeløpet, får en økning på 6,41 prosent fra 1. mai, mens årlig økning blir 5,88 prosent. Ny G fra 1. mai 2023 blir 118 620 kroner. Ny gjennomsnittlig G for 2023 er 116 239 kroner. Alderspensjoner under utbetaling får en økning på 8,54 prosent fra 1. mai, mens årlig økning blir 6,91 prosent. Regulering av satsene for minste pensjonsnivå og garantipensjon Satsene for minste pensjonsnivå: • Lav sats 187 801 kroner (ektefellen har pensjon) • Ordinær sats 217 359 kroner (ektefellen har uføretrygd eller inntekt over 2 G) • Høy sats 228 726 kroner (ektefellen har inntekt under 2 G) • Særskilt sats 257 040 kroner (enslig pensjonist) • Særskilt sats 356 021 kroner (ektepar, forsørger ektefelle over 60 år og fyller vilkårene for rett til ektefelletillegg) Satsene for garantipensjon: • Ordinær sats 210 418 (ektefelle har uføretrygd, alderspensjon, avtalefestet pensjon i offentlig sektor eller årlig inntekt, inkludert kapitalinntekt, som er større enn to ganger grunnbeløpet) • Høy sats 227 468 (enslig eller gift/samboende med en som ikke mottar ytelser nevnt under ordinær sats) Regulering av satsene for uføretrygd og AAP (arbeidsavklaringspenger) • Minste årlige ytelse for uføretrygd blir etter reguleringen (øker med 6,41): Ordinær sats: 270 454 (2,28 G, lever sammen med ektefelle eller samboer) • Ordinær sats for «ung ufør»: 315 529 (2,66 G, lever sammen med ektefelle eller samboer) • Høy sats: 294 178 (2,48 G, enslig uføretrygdet) • Høy sats for ung ufør: 345 184 (2,91 G, enslig uføretrygdet) • Minste årlig ytelse for arbeidsavklaringspenger blir 237 240 kroner (2 G), og 158 160 kroner (2/3 2 G) for mottakere under 25 år.

AV: Per Anders Volden, nestleder Forsvarets seniorforbund

F orsvarets seniorforbund, sammen med 7 andre organisasjoner (Unio, FFO, LO, Akademikerne, YS, Senior Norge og LOP), leverte felles krav til stats- råd Marte Mjøs Persen (AID) ifm årets trygdeoppgjør. Vi krevde at reguleringen av løpende pensjoner i 2023 skulle gjennomføres med halvparten av lønnsveksten og halvparten av prisveksten og helt og fullt etterreguleres med for lavt anslått lønnsvekst på 0,6 pst og for lavt anslått prisvekst på 2,4 pst i 2022. Kravet ble innfridd og resultatet av årets trygdeopp- gjør ble derfor meget bra. FSF er glade for at regulering av løpende pensjoner, med et gjennomsnitt av lønn og pris, nå er på plass. I tillegg til at reguleringen av løpende pensjoner gjennomføres ihht lov og forskrift og ikke gjen-

nom forhandlinger. Denne form for regulering har vært et krav fra FSF i flere trygdeoppgjør. Selv om også dette systemet er en underregulering, vil det gi pensjonistene stabile og gode oppgjør over tid. Det tidligere regule- ringsregimet med et fratrekk på 0,75 pst ga unødig store svingninger og pensjonistene fikk derfor flere år på rad med reallønnsnedgang. Nytt grunnbeløp (G) fra 1. mai i år blir 118.620 kr, noe som er en økning på 6,41 pst. Ny gjennomsnittlig G for 2023 er 116.239 kr. Alderspensjoner under utbetaling får en økning på 8,54 pst fra 1. mai (årlig økning blir 6,91 pst).

Minste pensjonsnivå og

Uføretrygd og AAP

garantipensjon

(arbeidsavklaringspenger)

Minstepensjonsnivå

Garantipensjon

Uføretrygd

AAP

187 801 kroner (ektefellen har pensjon)

Lav sats

217 359 kroner

210 418 kroner

270 454 kroner 315 529 kroner

Ordinaær sats Ordinar sats

ung ufør

(2,66 G, lever sammen med ektefelle eller samboer

228 726 kroner

294 178 kroner 345 184 kroner

Høy sats

Høy sats ung ufør

257 040 kroner 356 021 kroner

Særskilt sats

Særskilt sats

237 240 kroner 158 160 kroner

Minste årlig ytelse

Nestleder Per Anders Volden, Statsråd Marte Mjøs Persen og leder Jan Erik Thoresen. FOTO: Per Anders Volden, FSF

Minste årlig ytelse mottakere u. 25 år

18 - Medlemskontakt nr. 3 - 2023

Medlemskontakt nr. 3 - 2023 - 19

Made with FlippingBook - PDF hosting