Medlemskontakt 3-2023

STATSBUDSJETTET FOR 2024

STATSBUDSJETTET FOR 2024

’ Statråd Marte Mjøs Persen takket organisasjonen for mange gode forslag og innspill, og berømmet organisasjonene for å ha prioritert sine krav

Statsbudsjettet for 2024 - det fjerde møte med Regjeringen

AV: Per Anders Volden, nestleder Forsvarets seniorforbund

F orsvarets seniorforbund (FSF), Senior Norge og LOP fremmet 3 prioriterte krav i forbindelse med det avsluttende møte med regjeringen angående stats- budsjettet for 2024. 1. FSF, Senior Norge og LOP krever at eldreomsorgen ikke blir salderingspost i statsbudsjettene. Kvaliteten på tjenestene må ikke avhenge av kommuneøkonomi

og kommunale prioriteringer. Det må avsettes vesentlig økte bevilgninger til bygging av institusjonsboliger og en kompetanseheving av helsepersonalet slik at det kan tas et løft i hjemmetjenestene i den enkelte kommune. FSF, Senior Norge og LOP ber derfor regjeringen om å styrke kommuneøkonomien vesentlig på dette området.

2. FSF, Senior Norge og LOP krever at regjeringen setter krav til fylker og kommuner angående opplæring av eldre- råd. For å sikre lik kvalitet på opplæringen, er det viktig å bidra med øremerkede midler til dette. 3. FSF, Senior Norge og LOP krever lik rett til sykepenger for alle yrkesaktive over 67 år. Leder FSF, Jan Erik Thoresen, presenterte kravene og han påpekte at opplæring av eldreråd er svært etterspurt og det er viktig med flere eldre i styre og stell. Det er veldig tilfeldig hvordan kommunene bidrar til kompetan- seheving og bruk av eldreråd. Leder FSF viste videre til utvalgets rapport om vurderinger knyttet til sykepenge- rettigheter etter fylte 67 år. Dette er en viktig prinsipiell sak for arbeidslinja, for at folk skal kunne jobbe lenger. Statsråd Marte Mjøs Persen takket organisasjonene for mange gode forslag og innspill, og berømmet organisa- sjonene for å ha prioritert sine krav. Statsråden minnet videre om at det er en urolig tid med et begrenset handlingsrom, og det må derfor tas krevende prioriteringer. Statsbudsjettet for 2024 vil bli stramt, sa statsråden. Forsvar, sikkerhet og beredskap vil være prioriterte områder for Regjeringen.

Statsråden poengterte at regjeringen arbeider med en stortingsmelding for å følge opp pensjonsutvalgets rapport. Regjeringen er opptatt av å følge opp rapporten på en grundig og god måte. Meldingen skal etter planen fremmes i løpet av høsten. Aldersgrenser og styrkede levevilkår for pensjonistene, som flere har fremmet krav om, inngår i dette arbeidet. Marte Mjøs Persen vil på på høstens budsjettkonfe- ranse legge fram kravene fra pensjonistenes organisasjo- ner for statsministeren og alle statsrådene. Kravene vil også bli gjengitt skriftlig i budsjettdokumentene.

Leder FSF Jan Erik Thoresen legger frem Forsvarets seniorforbunds krav. Til venstre Jon Rogstad, styreleder Senior Norge og styreleder Landslaget For offentlig pensjonister, Rannveig Bærheim sammen med Leder FSF Jan Erik Thoresen. FOTO: PER ANDERS VOLDEN FSF.

20 - Medlemskontakt nr. 3 - 2023

Medlemskontakt nr. 3 - 2023 - 21

Made with FlippingBook - PDF hosting