Medlemskontakt 3-2023

Kjøre alle sammen, og vel overstått sommer Verden har ikke roet seg etter forrige medlemsblad, - tvert imot. I tillegg har mange fått føle på naturens mektige krefter da uværet «Hans» passerte med stor intensitet. Høstens aktiviteter er alt i gang, og det er spennende. Jan Erik eller PAVo (Per Anders) skal besøke mange av dere på medlemsmøter. I tillegg skal Knut og Halvor lære mange av avdelingene i å bruke StyreWeb. Det er viktig med mange nye i styrene, selv om det beste er at de som går ut av styret lærer opp de nye. Nye pensjonsregler Avtale om pensjonsregler for personer med særaldersgrense som er født i 1963 eller senere ble inngått mellom regjeringen og partene i offentlig sektor fredag 25. august. Den nye avtalen tar hensyn til at nordmenn lever lenger og derfor må jobbe lenger, men samtidig at grupper med særaldersgrenser går av tidlig. Avtalen regulerer ikke hvilke stillinger som i fremtiden skal ha særaldersgrense eller hvilke aldersgrenser som skal gjelde. Regjeringen og de øvrige partene er enige om å gjennomføre en prosess for å avklare særregler for de som har pliktig fratreden ved aldersgrensene. Denne prosessen skal avsluttes innen 1. juli 2024. Avtalen innebærer blant annet at 66 % av sluttlønnen i tidlig- pensjon er videreført. Tidligpensjon er tiden fra særaldersgrensen på 60 år og frem til samkjøringen med folketrygden ved 67 år. Det er videre innført et særalderspåslag på 7,7 % for de med sær- aldersgrense på 60 år. Avtalen innebærer videre at 85-årsregelen gradvis fases ut fom 1970-kullet tom 1972-kullet. FSF vil komme tilbake til hva avtalen innebærer for våre medlemmer i kommende artikler i MK/info fra forbundskontoret. Se hele avtalen her: 00206BBAB28A230825084239 (regjeringen.no). Rekrutering, medlemspleie og medlemsfordeler Rekruttering Noen avdelinger har gjort en veldig god innsats og rekruttert vel- dig bra. FSF har en rekrutteringskomité som snart vil komme med råd om rekruttering, medlemspleie, bruk av hjemmeside og bruk av Facebook. Vi håper og tror at dette kan være et nyttig verktøy for avdelingene. Forbundskontoret har hatt en full gjennomgang av medlems- registeret i løpet av sommeren. Et hovedfunn var at det er mange enkeltmedlemmer som ganske sikkert har en partner som er kan- didat til å bli husstandsmedlem. Husstandsmedlemmene har akku- rat de samme rettighetene som hovedmedlemmet blant annet i forhold til pensjonsveiledning. Se link: https://forsvaretsseniorforbund.no/medlem Rekruttér din partner. Jo flere vi er, desto større innflytelse har vi. NYTT FRA FORBUNDSKONTORET

NYTT FRA FORBUNDSKONTORET

Nye medlemsavtaler FSF inngikk i mai en rabattavtale med Hurtigruta Carglass. Avtalen gir oss blant annet kr 500,- i avslag på egenandelen ved ruteskift og gratis spylervæske når du måtte trenge dette. Både denne avtalen og den fornyede avtalen med Dekk Team er benyttet av medarbeidere ved forbundskontoret nylig. Bra avtaler. Vi jobber med å etablere avtaler med andre interessante leveran- dører. Vi tar gjerne imot tips om kandidater fra dere. Avdelingene oppfordres også til å inngå lokale avtaler. Våre avtaler: https://forsvaretsseniorfor- bund.no/medlem/medlemsfordeler Utviklingen i medlemsmassen Pr 29. august har vi fått 219 nye med- lemmer og mistet 253. En stor del mistet vi i mars og april da det var tid for kontin- gentinnkreving.

Vinnere av vårens vervekampanje: Leif Andersen, Hønefoss, Ringerike/Hole Harald Blakseth, Øvre Romerike Tron Schjenken Andersen, Bodø Gunn Pettersen, Opphaug, Ørland Ann Inger Molund Thoresen, Midt-Troms

Vi har fortsatt med hjemmekontor et par dager i uken, så bruk mobiltelefonnumrene våre eller send e-post når dere vil ha tak i oss! I tillegg har Forsvaret anskaffet ny telefonsentral, og vi har ikke fått nye telefoner ennå, så kontortelefonene våre virker fremdeles ikke. Trolig vil vi flytte til andre kontorer i løpet av året, men hvor dette blir og når det skjer er ikke avgjort ennå.

Alle ha vunnet er gavekort på 1000 kroner. Gavekortene ble levert direkte til vinnerne eller til vinnernes avdeling på landsmøtet på Hamar i mai. FSF har fornyet rabattavtalen med DekkTeam. Rabattavtalen dekker nesten hele landet og omfatter dekk, felger, kjetting, batterier og dekkhotell. Ved kjøp, referer til Forsvarets seniorforbund. Se mere info på vår hjemmeside

MEDLEMSKONTAKT i 2023 Dette er det første nummeret av medlemskontakt som ikke sendes fysisk ut til alle medlemmene, men elektronisk til de av dere som leser/har elektronisk kommunikasjon. Mange av dere fikk både fysisk blad og elektronisk forsendelse av det forrige bladet. Som tidligere meddelt ser oss nødt til å gjøre dette, da Forsvarets Forum ikke støtter oss i fremtiden med å distribuere vårt medlemskontakt. Det er for kostbart for oss å produsere og sende ut fysisk blad. Det siste nummeret i år kommer ut i begynnelsen av desember. Det er ønskelig at avdelingene bidrar med stoff til Medlemskontakt. Frist for innsending av stoff er 3 uker før bladet er i postkassene. Hvordan kan du argumentere når du vil verve nye medlemmer til FSF? Det er to grunner som er spesielt viktige for å velge FSF: • FSF er en sosial arena hvor du møter igjen de du har jobbet med og møtt i din yrkesaktive periode. • FSF tar vare på dine opptjente rettigheter, og er den som jobber for de som har vært ansatt i offentlig sektor. Det gjør ikke nødvendigvis de andre seniororganisasjonene. Pensjon og seniorrettigheter er ikke nødvendigvis noe vi kan ta for gitt, de må kjempes for.

Kontaktinformasjon til forbundskontoret: Leder Jan Erik Thoresen, mobil 488 97 060, e-post jet@fk.fsforb.no Nestleder Per Anders Volden, mobil 483 58 035, e-post pavo@fk.fsforb.no Sekretariatsleder Iren Isfeldt, mobil 926 03 257, e-post iren@fk.fsforb.no Virksomhetskontroller Halvor Døhlen, mobil 408 87 284, e-post halvor@fk.fsforb.no Informasjons- og kommunikasjons-

leder Knut Nordbø, mobil 904 78 597, e-post knut@fk.fsforb.no

22 - Medlemskontakt nr. 3 - 2023

Medlemskontakt nr. 3 - 2023 - 23

Made with FlippingBook - PDF hosting