Medlemskontakt 3-2023

LEDER

INNHOLD 6 Snakk med legen din om riktig uføretrygd 10 Tips/drikkepenger i Norge - snart en saga blott? 14 FSF Landsmøte 2023 18 Trygdeoppgjøret 2023 - et meget godt oppgjør for pensjonistene 20 Statsbudsjettet for 2024 22 Nytt fra forbundskontoret 26 Hvem fyller år! 28 Medlemsfordeler 31 Forsvarets seniorforbund – Avdelinger

Med ønske om en fin høst

V el overstått sommer. I deler av landet har vi hatt den våteste sommer på mange år. Mange har fått føle på naturens krefter og fått ødelagt bolig og eiendeler. I nord har det vært en sommer med vær, som har vist landsdelen fra sin aller beste side. Uansett håper jeg at du fikk tid til fami- lie og venner og at batteriene er ladet. Foreningsaktivitetene har kommet godt i gang igjen, og vi må se på de målene vi satte oss ved inngangen av året. Er de nådd, eller er det litt igjen som må ferdig- stilles mot slutten av året. En av de store sakene i år var Trygde- oppgjøret. Etterslepet og prisstigning medførte at vi leverte krav som skulle kompensere for det. Årets trygdeoppgjør er det beste oppgjør for landets pensjo- nister på lenge. Jeg vil påstå at det er blant annet takket være Forsvarets seniorforbunds gode jobb over flere år, at vi har fått til dette resultatet. Vi har en artikkel om Trygdeoppgjøret i denne utgaven av Medlemskontakt. Forbundets Landsmøte ble gjennom- ført på Hamar 3 og 4 juni. Landsmøtet foregikk i en god og harmonisk tone, uten de store kontroverser. Dette er slik jeg ser det, et godt bevis på at forbundets medlemmer støtter fullt opp om de pla- ner og veivalg som er valgt. Strategi- og handlingsplan ble vedtatt. Valg på nytt Forbundskontor og Forbundsstyre ble gjennomført. Jeg takker for tilliten for nye

2 år i ledervervet. Deler av Forbundssty- ret er nytt. De nye presenteres i denne utgaven. Jeg ser frem til å samarbeide med det nye Forbundsstyret. Takk til de som går ut av Forbundsstyret, og den viktige jobben de har gjort for Forsvarets seniorforbund. Avtale om pensjonsregler for personer med særaldersgrense som er født i 1963 eller senere, ble inngått mellom regjerin- gen og partene i offentlig sektor fredag 25. august. Alle detaljer i avtalen er ikke avklart, og det vil derfor forhandles videre frem til 1. juni neste år. Vi kommer tilbake i detalj med mere informasjon om denne saken i kommende Medlemskontakt. Nå når høsten er over oss og vi har kommet i gang med alle våre forskjellige aktiviteter er det viktig å tenke rekrutte- ring. Vi har etter det siste året rekruttert forholdsvis bra, men fortsatt mister vi noen flere enn vi rekrutterer. Vår innfly- telse mot myndighetene og ikke minst aktivitet ved avdelingene er helt avhen- gig av rekruttering. Nye medlemmer gir et levende miljø med nye ansikter, nye tanker og nye ideer. Jeg ser frem til å møte flere av dere fremover.

s. 10

JAN ERIK THORESEN Leder

- det fjerde møte med regjeringen

s. 18

Ha en riktig god høst.

s. 20

Adresser og telefonnummer: Leder Jan Erik Thoresen tlf: 23 09 33 56/488 97 060 e-mail: jet@fk.fsforb.no

Medlemskontakt utgis av Forsvarets seniorforbund Postboks 1550 Sentrum 0015 Oslo

Virksomhetskontroller Halvor Døhlen mobil 408 87 284 e-mail: halvor@fk.fsforb.no Informasjons- og kommunikasjonsleder Knut Nordbø, mobil 904 78 597 e-mail: knut@fk.fsforb.no

Redaksjonen avsluttet 04.09.2023 Stoff frist nr 4/23 er 17.11.2023

Dette produktet er trykt etter svært strenge miljøkrav og er Svanemerkt, CO2-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart.

Nestleder Per Anders Volden tlf: 23 09 39 19/483 58 035 e-mail: pavo@fk.fsforb.no Sekretariatsleder Iren Isfeldt tlf: 23 09 32 33/926 03 257 e-mail: iren@fk.fsforb.no

2041 0652 Trykkeri

Ansvarlig redaktør: Jan Erik Thoresen

Design: En Idé AS, Britt Steinseth

Grafisk produksjon: www.aksell.no

Opplag: 1000

NO - 4660

2 - Medlemskontakt nr. 3 - 2023

Medlemskontakt nr. 3 - 2023 - 3

Made with FlippingBook - PDF hosting