Medlemskontakt 3-2023

STATENS PENSJONSKASSE

STATENS PENSJONSKASSE

3. Du har vært ufør tidligere, men er frisk fram til du blir alderspensjonist For deg født i 1962 eller før, vil en periode med uførepensjon eller uføretrygd i løpet av arbeidskarrieren ikke ha noe å si for pensjonsopptjeninga hos oss. Vi beregner det du skal ha i alderspensjon som om du hadde fortsatt i stillinga din. For deg født i 1963 eller etter, er regelverket om pensjonsopptjening til alderspensjon når du er ufør enda ikke avklart. MERK: NAV beregner pensjon etter et annet regelverk. Det kan føre til at du får redusert alderspensjon hvis du er delvis ufør. Ta kontakt med NAV for å høre hva det kan bety for deg.

Tre scenarier som kan ha ulike konsekvenser for deg:

1. Etter noen år blir du sykere og blir over 50 prosent ufør Du kan få mindre uføretrygd fra NAV hvis du er eller har vært under 50 prosent ufør, og senere blir sykere og må bli over 50 prosent ufør. Det er fordi NAVs regelverk er sånn at de bare tar hensyn til lønna du hadde i årene før du ble minst 50 prosent ufør. Det vil si at hvis du fikk 30 prosent uførepensjon fra oss, tar NAV hensyn til kun lønna du hadde i perioden på 70 prosent. Eksempel: Anne er delvis ufør og får 40 prosent uførepensjon fra SPK. Hun jobber fortsatt i 60 prosent stilling, og får ikke AAP eller uføretrygd fra NAV. Etter noen år blir Anne helt ufør, og får hel uførepensjon fra SPK sammen med uføretrygden fra NAV. NAV beregner ytelsen fra Annes lønn i 60 prosent stilling, og ikke hennes opprinnelige stilling på 100 prosent. 2. Du er under 50 prosent ufør i flere perioder Uførepensjonen fra oss blir normalt ikke påvirka selv om du har hatt uførepensjon fra oss i flere perioder før. Vårt regelverk er annerledes enn NAVs, og vi beregner på to ulike måter. Når du er under 50 prosent ufør, kan du få uførepensjon fra oss helt til du blir frisk eller til du går av med alderspensjon. Blir du mer enn 50 prosent ufør og søker uføretrygd fra NAV, blir trygda beregna som i det første scenarioet.

FOTO: FSF

Ha en god dialog med legen om arbeidskapasiteten din Som du skjønner er det mye å sette seg inn i når du skal søke om uførepensjon. Sørg for at du har en god dialog med legen slik at uføregraden din blir riktig.

8 - Medlemskontakt nr. 3 - 2023

Medlemskontakt nr. 3 - 2023 - 9

Made with FlippingBook - PDF hosting