Medlemskontakt 3-2023

FSF LANDSMØTE 2023

FSF LANDSMØTE 2023

FSF Landsmøtet 2023

AV: Knut Nordbø, informasjons- og kommunikasjonsleder FSF

V araordføreren på Hamar, Jane Meyer, ønsket oss velkommen til Hamar og Innlandet. Hun roste forbundets gode innsats og rolle i arbeidet med seniorenes rettigheter i samfunnet. Deretter var det åpningstale ved leder FSF, Jan Erik Thoresen, hvor vi mintes medlemmer som hadde gått bort det siste året med ett minutts stillhet. Videre refererte han forbundets hilsen til Hans Majestet Kong Harald V med familie. Han poengterte i sin tale viktigheten at vi, som en av fire seniororganisasjoner, har god kontakt med Regjeringen. De vet hvem FSF er, og hva vi står for. Medlemstallene går noe nedover sa Jan Erik. Det er derfor viktig for oss å opp- rettholde trykket når det gjelder medlemspleie og rekrut- tere nye. Vi må ha tak i 55-åringen! Vi vil opprettholde rekrutteringskomiteen for å styrke dette arbeidet, både lokalt, regionalt og sentralt. Øvrige tema som ble omtalt var statsbudsjettet for 2024, det kommende trygdeoppgjør, samarbeide og støtte fra FSJ og økende grad av digitalisering i samfunnet. Jan Erik gjorde landsmøtet oppmerksom på at digitali- seringen av Medlemskontakt er i full gang. Papirversjonen av nr 3/23 vil i utgangspunktet bare bli sendt til med- lemmer uten e-postadresse. Dette vil frigjøre penger til aktiviteter i forbundet. Han setter stor pris på besøk ved avdelingene på deres medlemsmøter, da han får mange gode råd og tilbakemeldinger i arbeidet opp mot Regjerin- gen.

Deretter overtok FSJ, general Eirik Kristoffersen, podiet – på Teams. Han redegjorde for status, utvikling og utfordringer for Forsvaret på en meget god måte. Han orienterte blant annet om prioriteringen fremover med bakgrunn i den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. Han gjennomgikk de fire operasjonslinjene som han sty- rer etter: • Donasjoner av materiell og ammunisjon til Ukraina • Trening og utdanning av mannskaper og befal fra Ukraina • Samarbeide med industrien • Oppfylling av lagre og oppbygging av styrkestruktur. Hans besøk i Ukraina, sammen med FMIN i mars, bekreftet at Ukraina har gode rutiner for materiellkontroll. Materiellet kommer frem til fronten, sa han. Han var opp- riktig både på styrker og svakheter og hvilke utfordringer Forsvaret står ovenfor i fremtiden. Deretter ble årsberetningene for 2021 og 2022 med regnskap gjennomgått. Forsvarets seniorforbund har en god og bærekraftig økonomi, men medlemstilslutningen er noe nedadgående. Landsmøtet fortsatte sine forhand- linger med en revisjon av det eldrepolitiske dokument og forslag til endringer av forbundets vedtekter. Kontingen- ten for hovedmedlem, husstandsmedlem og direktemed- lem opprettholdes. Dagens program ble avsluttet med regionvise møter, før vi gikk til kveldens jubileumsmiddag.

Åpning av Landsmøtet 2023 med varaordfører i Hamar Jane Meyer. FOTO: Per Anders Volden, FSF

Forsvarsjefen holdt foredrag om Forsvarets situasjon på Teams. FOTO: Per Anders Volden, FSF

14 - Medlemskontakt nr. 3 - 2023

Medlemskontakt nr. 3 - 2023 - 15

Made with FlippingBook - PDF hosting