Næstved - Næstved Tidende 5. maj 1945

N

æ

s

t

v

e

d

T

i

d

e

n

d

e

.

S y d s j æ l l a n d s F o l k e b l a d .

N r. 103.

Lørdag Morgan den 5. Maj

D a n m a r k e r

T y s k K a p i t u l a t i o n m e d V i r k n i n g f r a L ø r d a g M o r g e n K L 8

N y t d a n s k M i n i s t e r i u m d a n n e s p a a b r e d B a s i s m e d V i l h . B u h i s o m S t a t s m i n i s t e r , C h r i s t m a s M ø l l e r s o m U d e n r i g s m i n i s t e r

Montgomerys Tropper gik over den danske Grænse i Nat I Kolding var der Ildkampe foran Domhuset en halv Time efter Meddelelsen fra London pOR ET KVARTER SIDEN gik Montgomerys Tropper over hedskymperne op i Nabolaget af Dom- huset hvor der sidder en Del pollUske Faiifce som Tysktme har sat fast

D e t h i s t o r i s k e T e l e g r a m

o m K a p i t u l a t i o n e n

Feltm arskal Montgomerys Meddelelse \\\ General Eisenhower

den dansk-tyske Grænse ved Krusaa med store Panserafde- linger, meddeltes det til os i Nat Kl. 0,30 fra Kolding. Kolding er allerede i Nattetimerne ved at træffe Forberedelser til at modtage Befrierne. Da Meddelelsen om Montgomerys Tropper naaede frem, blev der endeløs Jubel i Byen. I Bladenes Telegramopslag blev den første lakoniske Meddelelse bragt, og paa et Øjeblik var den spredt over hele Byen, hvor man i Løbet af kort Tid havde sikret sig Mængder af en- gelske „Union Jack", der, naar Dagen gryer, vil vaje overalt Side om Side med Dannebrog og „Stars and Stripes", og Byens Orkester fik straks Besked om at holde sig klar ti! Mor- gendagens Velkomst. Men Aftenen havde været bevæget i Kolding. En halv Time efter Medde- lelsen fra Londons Radio, dukkede Frl-

undei deres Knæaættelse af Friheden i Danmark. Det kom til en kortere Ildkamp mellem Frihedskæmperne og de tyske Vagter ved Domhuset. Der blev herunder,baade skudt og kastet med Haandgranater, og der har for- mentlig været Tab paa begge Sider. I de sønderjydske Byer er det ikke kommet til Episoder.

L o n d o n , F red a g A fte n K l 2 0 ,3 5

F e ltm a rs k a l M o n tg om e ry har med= delt General Eisenhower, at alle tyske S tyrker i H o lla n d , N o rd v e s tty skland og Danmark, inklusive de frisiske Øer, har overgivet sig til 21. A rmégruppe med V irk n in g fra K l. 8.00 dobbelt britisk Sommertid. Denne Overgivelse paa Slagmarken omfatter de Styrker, der nu staar overfor 21. A rm é g ru p p e paa den nordvestlige Flanke.

K o n g e n t a l e r i R a d i o e n i D a g

S t a t s m i n i s i e r B u h i r e t t e t e n H e n v e n d e l s e

t i l d e t d a n s k e F o l k

København, Fredag (RB). Maar den officielle Anmodning fra Kongen til Statsminister Buhi * ’ om at danne ny Regering foreligger — hvilket ikke var Tilfældet endnu ved Midnat —, hvor den dog ventes hvert Øjeblik, vil de til- stedeværende Medlemmer af det nye Kabinet træde sammen til en kort orienterende Drøftelse af den foreliggende Situation, og i Mor- gen Kl. 9 er de indkaldt til et nyt Møde i Udenrigsministeriet paa Christiansborg. I Løbet af Formiddagen i Morgen ventes det nye Ministerium udnævnt, saaledeg at Kongen kan give Meddelelse herom i en Udsendelse i Radioen i Morgen Middag, hvor ogsaa Statsminister Buhi saa vil rette en Henvendelse til det danske Folk. Kongens Henvendelse kommet København, Fredag (RB). Officielt meddeles: lians Majestæt Kongen har i Dag rettet en Henvendelse til fhv. Statsminister Buhi om at danne en ny Regering. Kongen til Rigsdagens Fællesmøde Ft historisk Møde mellem Konge, Regering og det danske Folks Talsmænd

dets Sammensætning har ønsket at give det den bredest mulige Bag- grund i det danske ^olk. Paa dette Tidspunkt skal der ikke gives en nærmere Omtale af de enkel- te Medlemmer af den ny Regering. De ni Medlemmer, der i egentlig For- stand hidrører fra de under Besættel- sen samaarbejdende Partier, er alle kendte hver især for en Aarrækkes — kortere som længere — Deltagelse i det politiske Arbejde. Venstres to Medlemmer, Knud Kristensen og E ri k Eriksen, har paa For- haand faaet den stærkeste og enstem- mige Tilslutning og Tillidserklæring fra Venstre paa Rigsdagen og Hoved- ledelsen af Venstres Landsorganisa- tion ved deres Indtræden i Regerin- gen. Nævnes skal det ogsaa, at den ny Minister for offentlige Arbejder, Carl Pe tersen, Aagerup, har sin politiske Hjemstavn i Præstø Amt, oprindeMg valgt i Store Hedinge- Kredsen og ved sidste Valg i Næst- ved-Kredsen. Hvad de ny Ministre udenfor de un- der Besættelsen samarbejdende Par- tier angaar, er en Række af dem vel- kendte nok af Offentligheden. And:e derimod kun kendt af mindre Kredse. Den ny Justitsminister, ORS. N i e l s - Bue h-J e ns e n vil bliv*

Alle Kirkeklokker ringer Kl. 8 København, Fredag (RB). I ørdag Morgen fra Kl. 8 til “ Kl. 9 vil der blive ringet med alle Landets Kirkeklokker

M i n i s t r e n e s a m l e t

p a a C h r i s t i a n s b o r g

P o li t is k e F o r h a n d lin g e r , h v o r o g s a a d e l e d e n d e E m b e d s m æ n d d e lt a g e r

P r o k la m a tio n Ira E isenhow er Paris, Fredag. (RB.) Det allierede Hovedkvarter meddeler: I en Proklamation fra den øverstkommandereride, General Eisenhower, hedder det: Tysker- ne er blevet gennembankede, og enhver Overgivelse, der udebli- ver nu, skyldees deres egen eller deres Føreres Stupiditet. De ty- ske Styrker i Vest er opløst. De ved, at de er slaaet.

Blandt de tilstedeværende saas Ole Bjørn Kraft, Hedtoft Hansen, H. C. Hansen, Carl Petersen, Dr. Mogens Fog og cand. mag. Frode Jacobsen, Fibiger og Alfred Jen- sen. Til Stede ved Forhandlinger- ne var endvidere en Række mini- serielle Embedsmænd, saaledes bl. a. Direktør Svenningsen, Udenrigsministeriet, Departe- mentschef Andreas Møller, De- partementschef Koch, Socialmi- nisteriet, Afdelingschef Wassard, Udenrigsministeriet, m. fl. Da Meddelelsen om Kapitula- tionen indløb gennem B. B. C., (iFortawtl« Side 2).

København, Fredag. (RB.) Aftenen igennem har der paa Christiansborg, hvorfra Lyset straalede fra alle Vinduer, været ført en Række Forhandlinger, der koncentrerede sig om Uden- rigsministeriets Lokaler, og hvor Statsminister Buhi, der skal dan- ne den nye Regering, var i For- bindelse med forskellige af de nye Regeringsmedlemmer. I Af- tenens Løb mødte flere og flere af disse op, og de, der endnu ikke var kommet ved 23-Tiden, for- søgte man at faa fat i ved at sen- de Luftværnets og Ministeriets Biler od efter dem.

hold, med Folketingets og Landstin- gets Medlemmer samt en Række sær- ligt indbudte, saaledes at denne For- samling vil udgøre en fuldgyldig Re- præsentation for det danske Folk, der hair staaet og vil *staa sammen om Danmark. De ny Ministre. Det fremgaar af Meddelelsen om det nye Ministerium, at man igennem

Der vil 1Løbet af Tirsdagen blive et historisk Møde paa den danske Rigs- dag. Efter Kongens Udnævnelse af *it ny Ministerium vU dette træde from for Rigsdagen, som atter træder gammen for første Gang siden SKæ- ririgsdagen dem 29. August. Kongen kommer til stede i Rigsda- gens Fællessal sammen med det før- ste Ministerium Bphl ander frie For-

(Fortsættes Side 2).

Made with FlippingBook - Online magazine maker