Næstved - Næstved Tidende 5. maj 1945

1945

Lørdag Morgen den 5. Maj

Side 4

Modstandsbevægelsens Siyrker vil hjælpe til at oprette Ro og Orden

Segl, blev der Tavshed i Him m elen en halv Tim e", idet Provsten mindede om de mangb, der faldt for Danm arks Sag, og de Forpligtelser, der nu hvi ler paa os alle over for Frem tiden. A. ed „Mægtigste Kriste" sluttede den korte-, men meget stemningsfulde Højtidelighed i Herlufsholm K irke, der sikkert blev den første danske Kirke, hvorfra Lovsangen lød, i da Baandene sprængtes efter de fem lange A ar. Gratis Festforestillinger 1 Bio. I Anledning af Befrielsesdagen spil- ler Næstved Bio hele Eftermiddagen i Dag fra Kl. 14 Kongefilmen og den Forestillingerne gives ganske gratis, gamle Dragonfilm fra Næstved. Fin Aften i D. K. Stiftelsesfesten paa »Vinhuset", hvor .65 Damer fra England hørte om Danmarks Befrielse. • Det er i Dag 38 Aar siden, at Dansk Kvindesamfunds Næstvedafdeling blev stiftet, og i Aften fejrede ca. 65 Da- mer med Formanden, Frk. Ingeborg Pedersen 1 Spidsen, Stiftelsesdagen. Den store Sal paa Hotel „Vinhuset" var fyldt af Duften fra de mange Foraarsblomster, hvormect Bordet var pyntet enkelt og smukt. Formanden indledede med at byde de.mange Damer velkommen og tak- kede Aftenens to Kunstnere, Fru Dommer Knudsen, Præstø, og Orga- •nlst Grum. Efter Fællessang af „Der er et yndigt Land", den Sang, der en Time senere lød fra hele Danmarks Strube, spillede Organisten med stor Virtuositet en Charconne af Håndel; den klang umaadeligt smukt og vak- te stor Begejstring. Derpaa fremsag- de Fru Dommer Knudsen Valdemar Rørdams „Karen og Klokkerne", Fru Knudsen viste sig i dette Digt om Karen Ringers kranke Skæbne som en meget dygtig Recltatrice, og det var et velfortjent Bifald, Fruen fik. Inden Kaffen serveredes, talte For- manden om Dansk Kvindesamfunds Arbejde gennem de sidste Aar. „Med Lov skal man Land bygge", udtalte Frøken Pedersen, „og den Linie har Dansk Kvindesamfund altid fulgt. Vi har stræbt efter at gøre danske Kvinder egnede til danske Lovgivere, saa de kan være med at bygge Land og Rige". „Vi kæmper meget for", ud- talte Formanden videre, „at skaffe flere Rettigheder for Kvinderne, saa- ledes skulde vi gerne have gennem- ført Husmoderferien". Formanden sluttede med at oplæse en Hilsen fra et tidligere Medlem af NæstvedAfde- lingen, Fru Seil, der nu bor paa Post- gaarden i Ringsted; Fru Seli havde desuden sendt en pragtfuld Buket mørkrøde Tulipaner. Ved Kaffebordet rettede Fru Kon- sulinde Grønholt en Tak til Bestyrel- sen for den dygtige Maade, den vir- kede paa. Fru Dommer Knudsen og Organist Grum sluttede derpaa Aftenens Un- derholdning, "og heraf maa man sær- lig fremhæve Fruens Fremsigelse af Harald Bergstedts Digt „Lille Mand" og Skuespilleren Helge KjæruLff Smiths smukke Lignelse om Danmark under Besættelsens tunge Aag. Orga- nist Grum fik stort Bifald for sin blændende Udførelse af Jean Sibelius’ Romance i Des-Dur. Et fornuftigt Medlem havde sørget for, at der var stillet en Radio ind i Salen, og fra England kom da det glædelige Budskab om den tyske Ka- pitulationen i Danmark. Fremmede Damer, der sjældent havde vekslet to Ord sammen, faldt hinanden om Hal- sen af Glæde, og pludselig som paa Tælling sang de mange Damer „Kong Christian stod ved højen Mast", mens Tankerne gik til vor gamle, trofaste Konge paa Amalienborg. Det var en festlig Afslutning paa D. K.s Stiftelsesdag ■— mere festlig kunde den næppe blive.

Familien Ølby i Ambulance med forseglede Ordrer Ambulancefolkene maatte køre fra Næstved uden at vide hvorhen. Den tidligere Hoteldirektør Ølby, der efter at have følt Jorden brænde under sig i Vordingborg, søgte til En- somheden i en Villa paa Nygaardsvej i Næstved, hvor han en Aften fik Be- søg af Frihedskæmpere, og efter dette Besøg maatte indlægges paa Amts- sygehuset i Næstved sammen med sin Kone, der ogsaa var blevet ramt af nogle Skud, er nu i København. Men Turen dertil var noget ud over det sædvanlige. Ølby selv blev kørt til en Klinik i Hovedstaden, mens Fru Øl- by og Datteren i Gaar fra et af Byens Hoteller sendte Bud efter en Ambulan- ce. Ambulancefolkene var ikke klar over, hvad det drejede sig om, idet man kun fik Besked om at køre en Sygetransport til København, og da det viste sig, hvad det var for en Køre- tur, fandt man det Ikke raadeligt at protestere, som Forholdene var. Ved- Afgangen fra Næstved fik man blot den Besked, at Turen gjaldt Køben- havn, og først da mn var ved at nær- me sig Hovedstaden, var det muligt at faa en nærmere Adresse, der under ingen Omstændigheder maatte bringes videre. De kører til det s:dste I Dag vil det være nogenlunde ftaab- løst at forsøge paa at fgaa en Vogn, det være sig Lastbil eller Personbil, da alt rullende Materiel er rekvireret af den tyske Værnemagt. Men saa skulde det ogsaa være de sidste Køre- ture med den Kunde. I Anledning af de tyske Troppers Kapitulation og Danmarks Befrielse vil der overalt 1 Landet blive holdt en Takkegudstjeneste. Hvornaar denne Takkegudstjeneste holdes, er endnu ikke afgjort, men formentlig bliver det i Forbindelse med Højmessen paa Søndag, sagde Provst Joensen i Aftes. Vi skal i Næstved tale om Sagen i Løbet af Lørdagen. Biskoppen udsender et særligt Hyr- debrev, men jeg tror ikke, det kan naa ud til Præsterne tidligere end Kr. Himmelfartsdag. — I Herlufsholm Kirke holdes Gudstjeneste allerede Lørdag Aften Kl. 10. »Og da det syvende Segl blev brudt« En Andagt I Herlufsholm Kirke efter Budskabet fra London. Knapt nok havde Danm ark modta get det lykkelige Tidende fra den en gelske Radio i Aftes, før Telefonerne summede 1 og ved Herlufsholm , og mindre end en halv Tim e efter M ed delelsen var alle den gamle Skoles Disciple, Læ rerkræ fter og mange Ven ner samlede i Herlufsholm K irke til en kort Andagt 1 Aftenens særlige Anled ning. E fter at man havde sunget ,JLover den H erre", læste Provst H e e A n d e r s e n Davids 126. Salme, hvori det hedder: „De, som saar med Graad, skal høste med Frydesang", og fra Menigheden lød derefter „Vor Gud, han er saa fast en Borg", der denne A ften klang med en særlig K raft og Fylde i det skønne K irkerum . Provst Hee Andersen talte dernæst kort ud fra Ordene i Johannes’ Aabenbaring: „Og da Lam m et aabnede det syvende Takkegudstjeneste paa Søndag

En Erklæring fra Frihedsraadets Kommandoudvalg

Frihedsraadets Kommandoud- valg meddeler Fredag Nat: rvER vil blive dønnet en Rege- ring, sammensat af Mænd fra de politiske Partier og Mænd, udpeget af Danmarks Friheds- raad. Denne Regering vil snarest overtage Ansvaret for Roens og Ordenens Opretholdelse. I den øjeblikkelige Situation maa det- te imidlertid ske gennem Mod- standsbevægelsens Stykerr. Mod- standsbevægelsens øverste Mili- tærinstans, Frihedsraadets Kom- mandoudvalg, meddeler herom følgende: Fra i Dag, den 5. Maj Kl. 8, er det Forhold indtruffet, der er De 8 Røvere fraVald.Petersen De havde alle tysk Vaaben- tilladelser. Nu, da Censuren er ophævet, kan vi bringe den fuldstændige Meddelelse om de 8 Revolverban- ditter, som trængte ind hos Gros- serer Vald. Petersen forleden Af- ten, og som var frække nok til at paastaa, at de kom fra Frtheds- raadet. De 8 Vaabenbanditter, der alle havde tysk Vaabentilladelser, slog fuldstændig om, da de kom hen paa Kasernen. Over for Ma- jor H ok ker up forklarede de, at de havde faaet Ordre af Politi- et (Hipo) til at tage til Næstved for at skaffe Varer. De forlangte derfor at blive fri. Men Majoren holdt de 8 fast, og de sad endnu i Nat paa Ka- sernen. I Dag vil de blive enten udleveret til danske Myndighe- der eller bragt for tysk Domstol. De tilhørte ale „Hipo“. Næstved bliver en By i Fest. I den sene Nattetime, da Aviserne er ved at blive til, hersker der stor Tralvhed 1 flere af Byens Forretnin- ger. Vinduesdekoratørerne er allerede i Arbejde, og naar Flagene i Morgen gaar til Tops over den ganske By, vil ogsaa Byens Handlende yde deres væg- tige Bidrag til,' at Næstved præsente- rer sig som en By 1 Festi De travle Dekoratører klæder i Vinduerne 1 rødt og hvidt. For sidste Gang. Det var som Luftværnet vidste, at det var sidste Gang, Sirenerne skulde ly4e. Kun sjældent har Varslingerne været saa mange og langvarige som 1 Løbet af i Gaar, da Alarmtilstand og Flyvervarslingen skiftede Dagen igen- nem. Nu varer det forhaabentllg læn- ge, inden Næstvederne igen skal høre Sirenernes stigende og faldende Tone — forhaabentllg aldrig mere. Skrap Aften for Telefondamerne. For Damerne paa Næstved Telefon- central blev Fredsaftenen en „Ufreds- aften" af meget slem Karakter. Tele- fonerne kimede ustandselig, og selvom Frk. Fog havde mange Damer ind- kaldt, kunde det ikke undgaas, at der blev lidt Ventetid. Særlig galt var det at faa Telefonsamtalerne til Køben- havn igennem. Derinde opgav Abon- nenterne at bruge Telefonen, og her fra Provinsen maatte Damerne ofte vente et Kvarter paa deres køben- havnske Kolleger. N y k øb i n g F., Fredag. (RB.) En stor Transportdamper har Nat- ten til Fredag landsat 1200 Flygtnin- ge i Rødbyhavn. Der menes ialt at være ’landsat 6000 Mand, saa at sige udelukkende Soldater tildels uden Vaaben. Der er 5 Nationaliteter re- præsenteret, nemlig Italienere, Øst- rigere, Lettere, Litauere og Polakker. Desuden er der kommet en Torpedo- jager ind i Havnen med Flygtninge, ligeledes Soldater. Nogle mindre Ma- rinefartøjer har besørget Landsætnin- gen fra dep store Damper. Alt i alt mener man i Rødbyhavn, at der er kommet 6—8000 Flygtninge i Land, deraf kun ca. 300 civile. Der er ankom- met et Jernbanetog, som skal trans- portere Soldaterne væk fra Rødby. En Mængde Flygtninge i Rødbyhavn.

forudset i Forholdsordre Nr. 2, Punkt 10. Modstandsbevægel- sens Styrker skal i denne Situa- tion hjælpe med til at oprethol- de Ro og Orden. I dette Øjeblik foreligger endnu ikke Betingel- serne for Kapitulationen. Mod- standsbevægelsens Styrker kan derfor endnu ikke foretage sig andet end at holde sig ldare. Di- sciplinerte afventer vi nærmere Ordre. Ingen Styrker maa fore- tage Aktioner paa egen Haand. Vi forventer, at Modstandsbevæ- gelsens Styrker under alle For- hold bidrager til, at samtlige Opgaver løses paa en Maade, der er det danske Folks Friheds- kamp værdig. Rigsdagen træder sammenjaa Tirsdag København, Lørdag (RB). Det forlyder, at Rigsdagen vil træde sammen paa Tirsdag, og den vil blive aabnet af Kongen. A k s e l L a r s e n h j e m . København, Fredag (R. B.) Omkring Midnat afgik en Hur- tigbaad fra Danmark til Sverige for at afhente bl. a. den kom- munistiske Folketingsmand, Ak- serLarsen. u- ■ '■ .. --------- 1-arr.",1■.i1.*------- 1■ Ordre fra General Lindemann. Af General von lindemann er udstedt følgende Ordre: Enhver Opfordring til at ned- lægge Vaabnene eler ta at over- give Vagter skal afvises. Ethvert voldeligt Forsøg derpaa skal slaas ned med Vaabenmagt. Odense, Lørdag Morgen., En ukendt,.SS-Mand, der ved Mid- natstid med civil Frakke over Unifor- men forsøgte at flygte fra Gestapo« Hovedkvarter paa Grand Hotel, blev skudt ned af sine egne 1Jernbanegade og var dræbt paa Stedet. Krigs-Noter. Det allierede Hovedkvarter medde- ler, at Resterne af 9.. og 12. tysk« Hær 1 Dag har overgivet sig til 9. amerikanske Hær. 11. tyske Panser- hær har overgivet sig til 90. ameri- kanske Infanteridivision. * Fra Oslo meddeles, at man 1 vel- underrettede Kredse mener, at Mini- sterpræsident Vidkun Quisling er rede til at træde tilbage, naar Situationen er saaledes, at Dannelsen af en lovlig Regering er mulig. * Tropperne 1 Nord Vesttyskland staar under Kommando af General Ernst von Busoh. Troppestyrkerne 1 Dan- mark anslaas til 110.000 Mand, deraf 24—25.000 Marinesoldater og andet Flaadepersonel. * Reuter meddeler, at Feltmarskal von Kleist har overgivet sig tU 8. ame- rikanske Hær. * 7. amerikanske Hær meddeler, at Berchtesgaten er blevet erobret. * Det franske Blad „le Monde med- deler, at den franske Regering har be- sluttet at kræve Pierre Lava! og hans Ledsagere udleveret. * 7. amerikanske Hærs Tropper er 1 Dag draget Ind 1 Italien gennem Brenner-Passet. + Fredag Kl. 17,50 skete der en Eks- plosion i Set. Aimæ Palæ 1 Køben- havn, hvor det tyske Sikkerhedspoliti har tilhuse. To Tyskere saaredes haardt og indlagdes paa Nyelandsvej. Fire andre kom lettere til Skade. SS-Mand skudt.

N æ s t v e d j u b l e d e , d a

F r i h e d e n s T i m e s l o g Store Menneskemasser drog syngende gennem Gaderne Levende Lys i Vinduerne og oprullede Gardiner i alle Lejligheder. — Ingen Episoder i Næstved S AA KOM den store Stund da. Over- raskende kom den vel ikkte, det

alle Kvarterer straalede Lyset festligt og forjættende ud over Gader og Veje. Og i Skæret af disse oplyste Vinduer, drog Ungdommen ved Midnatstid hjem. I Dag bliver det for dem, som for mange andre, den store Festdag, naar Danmarks Konge igen har overtaget Styret. Et Optrin. Det festlige og jublende Folkelivs- billede i Gaderne skæmmedes kun af et enkelt Optrin. Ved Posthuset gik en tysk Officer pludselig amok, trak sin Revolver og begyndte at fyre løs. Efter at have tømt Magasinet, for- svandt han 1 Løb op ad Jernbanegade. Hvornaar vender Politiet tilbage ? Midt 1 Feststemningen gik mange venlige Tanker til vort populære Po- liti, hvis Tilbagevenden imødeses med stor Længsel. Mange Politifolk har Jo haft haarde Lidelser under Besæt- telsesaarene, andre har maattet for- lade Hus og Hjem. Hvornaar kan vi se vore Betjente igen. Under en Samtale i Aftes spurgte vi Amtmand Toft, hvornaar Politiet igen kom i Tjeneste. — Det maa ske ved Regeringens Foranstaltning, svarede Amtmanden. Vi kan jo ikke lokalt indkalde Poli- tiet, saadan som det skete forleden i Horsens. Men nu er den ny Regering jo dannet, og en af de første Hand- linger bliver sikkert at genindsætte Politiet, saa det varer næppe længe, før vi igen har. Politiet paa Politigaar- dep og paa Gaderne. Vi kan iøvrigt tilføje, at Største- delen af Politistyrken er parat; den venter kun paa Ordre til at møde. Dette gælder saivel Kriminal- som Ordenspolitiet. Enkelt* Politifolk maa vi dog undvære et Par Dage. Skolerne fejrer Befrielsen. Gymnasieeleverne samles om Flegma- sten og faar fri Kl. 12; de øvrige Sko- lers Elever slipper med 1 Time« Skole- gang- Med Befrielsen af Danmark slipper Rektor Krtlger Rasmussen for et af de ubehageligste Hverv, han har haft i de sidate 5 Aar, nemlig at forhandle med Værnemagten paa Kommunens Vegne. Rektor var derfor dobbelt glad, da vi ved Midnatstid talte med ,ham. — Det er en herlig Dag, sagde han. — Hvordan vil man saa fejre den i Skolen? — Det bliver Jo ikke saa festligt, som det skulde have været, hvis vi havde haft alle vore Skoler. Nu maa vi dele Festerne op. For Gymnasi- ets Vedkommende samler jeg alle Ele- verne omkring Flagstangen og vil tale til dem om Trængselsaarene, der gik, og Befrielsens Dag, men før Kl. 12 kan jeg ikke saa godt give Gymnasiets Elever fri. Paa de øvrige Skoler, hvor Møde- tiden er forskellig, samler Overlærer- ne Børnene og fortæller om Dagens Betydning, og efter en Times Skole- gang gives der saa fri. Nyt Flytningetog til Næstved. Netop som det var lykkedes Næst- ved Station at komme af med det Tog tyske Flygtninge, som havde holdt her siden Torsdag Aften, rullede et nyt Flygtningetog ind paa Banegaarden. Man véd Ikke, hvor man skal gøre af disse 500 Flygtninge, saa foreløbig •maa man beholde dem her paa Sta- tionen sammen med de 400 saarede, der staar i Lasarettoget paa Bane-' terrænet.

laa 1 Luften, at Timen var nær. Og dog var det som en Begejstringsbølge slog op over hele Byen, da Radioen 1 Aftes Kl. 20,30 bragte Budskabet om Tysklands Overgivelse og Danmarks Befrielse for den tyske Besættelse. Budskaberne sprang fra Hjem til Hjem, naaede ud i Haverne, hvor man- ge Mennesker var travlt i Arbejde — og straks blev Arbejdet nedlagt. De ældre tændte Festlys 1 Hjemmene, og mange Steder blev en støvet Flaske Vin, gemt netop til denne Aften, fisket op af Kælderen, og der blev drukket Skaaler for det Danmark, som atter blev frit efter mere end 5 Aars Træl- dom. En jublende Menneskeskare 1 Gaderne. Mindre end 10 Minutter efter Ny- heden, drog store Menneskemasser mod den indre By, og Kl. 21 var Ga- derne et sydende Hav af gaaende o? cyklende. Ungdommen sang nationale Sange eller fløjtede Frihedskæmper- ne« March; ved Set. Mortensgade stod tykt af Mennesker. Købmand William Larsen havde faaet den ge- nial Idé at uddfele Cigaretter til alle — og det tør siges, at Idéen blev modta- get med Jubel. De tyske Soldater gik mellem Men- neskemasserne, men de led ingen Overlast; man havde nærmest Ind- trykket af, at Tyskerne ogsaa følte sig befriet. lysene sprang frem 1 Vinduerne; levende Lys, festligt arrangeret. Det tog sig overordentlig smukt ud alle Steder i Byen, hvor man havde brugt denne emukke Illumination. Enkelte Steder hængte man Flagene ud ad Vinduerne eller langs Husfacaderne, men Ingen Steder hejstes flagene. Det venter man med til i Dag. Men saa maa heller ingen Flgstang staa tom. Kl. 8 skal alle Flag være hejst, saa den første Frihedsdag kan blive en Festdag. Fra Byens Periferier saa man Raket- ter gaa tU Vejrs. Sygehusets smukke Illumination. Vi skal ikke nævne de mange Ste- der, hvor man saa festligt og smukt havde stillet levepde Lys i Vinduerne, men vi maa dog have Lov at frem- hæve Amtsssygehuset, hvor hvert ene- ste Vindue var illumineret med leven- de Lys. Det saa skønt ud og vakte den største Begejstring hos alle, der saa det. Og hvordan tog Patienterne det saa, spurgte vi ved Midnatstid, Overlæge Tønnesen. — Befriende! Øjnene fik Glans. Patienterne glemte næsten helt, at de var syge, og de sang jublende med paa Afdeling efter Afdeling. Det var en dejlig Aften. Et enkelt Skud. Indtil ved 23-Tiden drog tætte Men- neskeskarer gennem Gaderne. Der var jo ingen offentlige Steder, hvor Ung- dommen kunde samles med Kamme- raterne — alle Restauranter lukkede præcis. Tætte Skarer strømmede op forbi Lasarettet paa Jernbanegade, og Trængselen var saa stor, at de tyske Vagtposter blev presset ind bag Laa- geme. Der blev affyret, et Par Skræm- meskud, og straks efter kom Vagt- væroet til Stede og sørgede for, at Folk spredtes. Det hele gik uden Kon- flikter af nogen Art; Folk var kun glade og tog forstandigt mod Vagtvær- nets Opfordringer. Mørket paa Flugt.

P r o k l a m a t i o n f r a M o d s t a n d s ­

b e v æ g e l s e n i P r æ s t ø A m t Alle, der har gjort sig skyldige i uværdige Handlinger, vil blive draget til Ansvar.

Modstandsbevægelsen i Præstø * ^ Amt udsendte i Nat følgen- de Proklamation: Tysk Kapitulation er under- tegnet. Befolkningen opfordres til at paase deres daglige Gerning, saa Samfundet hurtigst muligt kan komme ind i normale Baner. Afhold Dem fra Sammenstim- len og Blokering af Gaderne. Adlyd enhver Opfordring fra de til Ordenens Opretholdelse ud- sendte Patruljer, hvis Medlem- mer er forsynet med M. B.-Skilt. Der vil blive skredet hensyns- løst ind overfor ethvert Forsøg

paa Selvtægt (Plyndring, Over- fald, Ødelæggelser). Alle Henvendelser herom skal ske til Politigaarden. Der vil fra Modstandsbevægel- sens Side blive draget Omsorg for, at alle Personer, der i eB- sættelsøstiden har gjort sig skyl- dig i Handlinger, der har været til Skade for Samfundet eller for Enkeltpersoner, bliver draget til Ansvar herfor. Modstandsbevægelsen advarer derfor udenforstaaende mod paa egen Haand at foretage Handlin- ger mod saadanne Personer. Modstandsbevægelsen.

Ganske vist kunde Gadebelysningens Lysstyrke ikke sættes op. Men Folk glemte Mørklægningsgardinerne, og i

Made with FlippingBook - Online magazine maker