Næstved - Næstved Tidende 5. maj 1945

m i

Lørdag Morgen den 5. Maj

Side 2

B e f r i e l s e n * 1 mere end fem Aaar har det danske Folk og Land været lagt i Lænker. Som de lange og trange Tider er gaaet, blev Lænkernes Knugen og Tryk haardere og fa- stere. Endelig er Lænkerne fal- det. Dagen, vi alle har længtes frem til og drømt om i disse mørke, tunge Aar, er oprundet. I en Foraarsnat kom XJfreden ind over Danmark — ingen ærlig dansk Kvinde og Mand opgav Haabet og Troen paa, at det paa- ny fluide blive rigtigt Foraar i Danmark, og at Sommeren fulgte efter. I en Majaften, der varslede Sommeren, kom Befrielsen. Fri- heden og Menneskeligheden hol- der atter sit Indtog i det Land, der er vort. Portene i Besættel- sens Fængsel slaas op, og endnu delvis blændet træder det danske Folk i Dag ud i og ind under Fri- hedens gyldne og livgivende Sol. Det er den lykkeligste og rigeste Stund i vort Folks Historie. Som det hed. for 25 Aar siden i en anden af det danske Folks samlende-og lykkelige Stunder — Genforeningen — samler vi os aTle om Digterordene: A lt, hvad Fæ drene har kæ m pet, M edrene har græ dt, har den H erre stille lem pet, saa v i vandt vor Ret. Frelste fra den truende Udslet- telse staar vi med denne Tak. • Alle Danskes Tanker, fulgt af de taknemmeligste Følelser gaar dertil paa denne Dag til vor Konge. Mandigt og trofast har han staaet i Spidsen for sit Folk, har præget os med sin sikre Tro, med sit lysende Eksempel som en Ledestjerne. Saaledes som vor Konge har baaret den tunge Byr- de og vist sin ukuelige Livsvilje, skønt Sygdom en Tid bragte de alvorligste Trusler mod ham, for- enes vi i Takken og Glæden over, at det blev Kongen forundt sam- men med Dronningen og Kongens Hus, der saa trofast stod ham bi, at opleve den nye Dag for sit Folk og Land. 1 den genvundne Friheds Mor- genrøde gaar Tankerne ikke mindre til de Magter, hvis sejr- rige Kamp har muliggjort ogsaa vor Befrielse. Tunge Ofre har disse frygte A lige Aar krævet — ogsaa i vort Land. Hvor store og omfattende kan ikke gøres op i Dag. Det gæl- der Landsmænd ude i Verden — Sømænd og Fiskere, der virkede for Danmarks Befrielse, og det gælder de danske Kvinder og Mænd, der satte Livet til i Røg- teisen af deres Kald og Gerning herhjemme, de mange, der mi- stede Førlighed umder Krigens Bølgeslag ind over vort Land eller mærkedes i Gestapos Celler og Koncentrationslejrenes Ræds- ler. I Danmarks kommende Dage vil disse og deres efterladte ikke blive glemt i Fædrelandets Tak. m Aandeligt har der været me- get og tungt at bære i disse Aar. Materielt er der krævet Ofre, store og svære. Men sammenlig- net med saa mange af Europas Folk og Lande er vi sluppet naa- digt over for deres Lidelser og Tab, som vi ikke kan fatte. Paa Danmarks store Glædes- og Fri- hedsdag styrkes vi af, hvad Sam- menhold og Udholdenhed har kunnet bære - i Bevidstheden om, at Fremtidens Problemer og Van- skeligheder ikke gaar vor Dør forbi eller løber fra os. Saaledes som vi har baaret Fornedrelsens og Ydmygelsens Kaar, skal og maa vi bære Befrielsens Glæde og Tiden, der følger med sine Krav. Et nyt og bedre Danmark skal bygges op i Fællesskabets Navn og Sammenholdets Aand og paa Rettens Grund. I Ufredens Aar er det nationale Samn%enhold og vore Retfærds-Idealer anfaldet; der var Kredse, om ikke store, der satte sig udover Lands- mandsskab og dansk Retsopfat-

Dr. Best bekræfter Kapitulationen Med Henvisning til Øagsbefaling fra Donitz K øbenhavn, Fredag (RB). ige ved Midnat kom Udenrigsministeriet atter i Forbindelse med l; Dr. Best og fik Kapitulationen bekræftet, idet Dr. Best henviste til en Dagsbefaling fra Storadmiral Doenitz. T r o p p e r n e f o r b l i v e r u n d e r V a a b e n i d e r e s S t i l l i n g e r L

telse, traadte i Fjendens Sold og lod sig friste af Judos-Penge. Det var og bestaar som det mør- keste Kapitel i Danmarks Fri- hedskamp. Med disse skal der gøres op — ikke ved Selvtægt og Lovløshed, ikke ved at rejse Ha- dets og Hævnens Flammer, men paa Rettens Grund og i Pagt med vort nationale danske Fæl- lesskab. I Sejrens og Oprejsningens Dage hævder det danske Folk sin Arv fra Fortiden, sine Idea- ler for et Menneskelighedens og et Rettens Samfund — de Idea- ler, der i Dag staar som den rette og egentlige Sejrherre over Diktaturets og Tyranniets frem- mede og onde Magter.

Da de tyske Generaler overgav sig til Montgomery En Ceremoni, der varede 5 Minutter. — En Million Tyskere havde overgivet sig.

London, Fredag. (RB.) Om de tyske Troppers Overgivelse til Montgomerys 21. Hærgruppe meddeler den engelsk-amerikanske Radiokorre- spondent videre: Den tyske Overgivelsesdelega/tion omfattede endvidere von Friedeburgs Stabschef, Kontreadmiral Wagner og General Kienzls Stabschef, Major Frieder. Denne Gruppe Officerer blev ført til Montgomerys Felthovedkvar- ter. Montgomery traadte ud af sit Kvarter og besvarede de tyske Office- rers militære Honnør — Ikke Nazi- — Vi kommer fra Feltmarskal Busch for at anmode Dem om at ak- ceptere Overgivelsen af 3 tyske Hære, der for Tiden trækker sig tilbage for Russerne i Mecklenburg-Omraadet. Vi er meget bekymret med Hensyn til Forholdene for de tyske Civilpersoner, der er paa Flugt for den russiske Fremrykning. Vi anmoder Dem om at akceptere disse 3 Hæres Overgivelse. I Mellemtiden var Frokosttiden inde, og de tyske Officerer "blev sendt bort for at spise for sig selv. Generaladmiral von Friedeburg brast i Graad, da han forlod Montgomery, og han gTæd under hele Frokosten. Efter Frokostens Afslutning kaldte Montgomery Tyskerne tilbage for at føre yderligere Raadslagninger. Under disse afleverede han sit Ultimatum. Han sagde til Tyskerne: — De maa forstaa 3 Ting: 1) De maa betingelsesløst til mig overgive alle tyske Styrker i Hol- land, Friesland, paa de frisiske Øer og paa Helgoland samt alle andre Øer, Slesvig-Holsten og ■Danmark. 2) Naar dette er sket, er jeg rede til at drøfte Enkelthederne med Hen- syn til Deres Overgivelse, hvad vi vil gøre med disse Tropper, der har overgivet sig, hvorledes /i vil besætte de paagældende C-nraa- der, hvorledes vi vil behandle Ci- vilbefolkningen o. s. v. Hvis de ty- ske Hære, der kæmper mod Rus- serne, vil overgive sig, maa det ske til Sovjetunionen. Denne Sag vedkommer ikke mig. Jeg har in- tet at gøre med Begivenheme paa min Østflanke. Det er Russernes Sag. De maa overgive sig til Sov- jet-Hærcheferne. Sagen er sluttet. Da Montgomery spurgte Tyskerne: — Er De rede til at overgive Styr- kerne paa min nordlige og vestlige Flanke, nemlig Styrkerne mellem Ly- bæk og Holland og de Tropper, der støtter dem, f. Eks. 1 Danmark? Tyskerne svarede Nej! Men tilføj- ede atter, at de nærede Bekymring for den tyske Civilbefolkning paa den nordlige Flanke. VI vil gerne opnaa en eller anden Overenskomst med Dem for at redde Civilbefolkningen for blo- dige Kampbegivenheder. De tyske Officerer fremsatte der- efter Forslag om et kompliceret mili- tært Program for de førstkommende Uger. I dette Tidsrum skulde 2. briti- ske Hær rykke langsomt frem, me- dens de tyske Tropper skulde trykke sig langsomt tilbage. Montgomery svarede: Nej, jeg vil ikke diskutere, hvad jeg agter at gøre i Fremtiden. Den britiske Feltmarskal gik nu over til Offensiven. — Jeg gad vide, erklærede han, hvorvidt De kender Kampsituationen paa Vestfronten? Feltmarskallen lagde sit operative Feltkort frem. De tyske Officerer var lamslaaet over de allieredes Frem- skridt i Øst og Vest. Mit 3. Punkt er: Hvis De Ikke vil gaa med til Over- givelsen, vil jeg fortsætte Krigen, og jeg vil gøre det med Glæde. Alle Deres Soldater og Clvdlper- soner vil maa*ke blive dræbt. • Tyskerne svarede, at de var kom- met udelukkende med det Formaal at anmode Feltmarskallen om at akcep- tere Kapitulationen af de tre Hære, der ønskede at overgive sig. De var ikke bemyndiget til at imødegaa Montgomerys Krav, men kunde dog gaa med til, at to af Officererne blev tilbage, medens de andre to forelagde nye Kapitulationsbetingelser for deres overordnede. (Fortsat fra Forsiden). mvde Udenrigsministeriet endnu ikke faaet nogen officiel Medde- lelse fra Tyskerne, og dennefore- ligger endnu ikke; men Kl. ca. 21,30 var Direktør Svenningsen fra Udenrigsministeriet i Forbin- delse med Dr. Best, der erklære- ce, at han afventede Anvisninger fra Storadmiral Dønitz. Honnør — og spurgte: — Hvad ønsker De? Tyskerne svarede: Ministrene samlet -

Akcepteret Kl. 16 1 Gaar begav Generaladmiral von Friedeburg og Major Frieder sig tilbage til de tyske Linier. De vendte tilbage i Dag Kl. ca. 17 og meddelte, at de fuldstændig akcepterede betin- gelsesløs Overgivelse. Da den tyske Delegation var ankommet, tordnede allierede Flyvemaskiner hen over deres Hoveder I nordvestlig Retning, Idet der forelaa Meldinger om, at Tyskerne for- søgte at undslippe til Norge, Sverige og Danmark. Der ahkom yderilgere en tysk Officer, nemlig Oberst Pollak, der tidligere har været Medlem af Feltmarskallens Stab. von Friede- burgs Ansigt var graat og ubevæge- ligt. Kienzl bar Monocle. Montgomery lod de tyske Officerer vente. Han traadte derefter Ind med Ka- pitulationsbestemmelserne 1 sin højre Haand og udtalte: Jeg vil nu læse Kapltulatlonsbestemmelserne op. De tyske Officerer sad som Statuer uden at vise nogen som helst Bevægelse. Da Oplæsningen var afsluttet, under- skrev Tyskerne en for en, de sagde Ikke et Ord. Derefter underskrev Montgomery. Hele Ceremonien varede ca. 5 Minutter, og 1 Million Tyskere havde overgivet sig. Ordre til de tyske væb- nede Styrker. Fra 5. Maj 1945 Kl. 8 tysk Sommertid: Vaabenhvile overfor Feltmarskal Montgomerys Styr- ker. Den omfatter alle Enheder af Hæren, Krigsmarinen, Luft- vaabenet og Waffen SS i Hol- land, Friesland, i nklusive de vest- og østfrisiske Øer og Hel- goland, Slesvig-Holsten og Dan- mark. Styrkerne forbliver med deres Vaaben i deres Stillinger. Trans- port af Krigsmarinen, der er un- dervejs, fortsættes. Ingen Øde- læggelser, Sænkning af Skibe el- ler Proklamationer. Alle Forraad sikres. Lydighed og Disciplin op- ret holdes med jemhaard Strepg- hed. Yderligere Ordre følger. KEITEL, Generalmarskal. London, Fredag (RB). Torpedo- og Beaufighters har ført deres største og udbytterige- ste Slag i Krigen i Gaar mod ty- ske Flaade- og Handelsskibe i ske Flaade- og Handelsskibe, soan forsøgte at undsippe til Norge, meddeler Luftfartsministeriet. Ifølge de første Rapporter blev to Skibe antagelig sænket, me- dens 38 blev efterladt i Brand el- ler stærkt beskadiget paa anden Maade. Skibene' omfattede lige' fra store Tankskibe til Motor- skibe. Dette Slag blev ført, efter at Rekognosceringsmaskiner hav- de meddelt, at et stort Antal Skibe af aJHe Slag« var paa Vej bort fra Tyskland i en Stribe, der gik fra Nord for Kiel gennem lille Bælt og Store Bælt. D tt samlede Resultat London, Fredag (R. B.) TI tyske Skibe Wev ifølge Reuter sænket og 60 Skibe beskadigede af det britiske Luftvaaben under de 1 Dag foretagne fortsatte Angreb paa Re- sterne af den tyske Fragtsktbsflaade paa Flugt til Danmark og Norge fra Østersøkysten*. En Fragtdamper paa 10.000 Brt. blev angrebet hele Dagen og gjart manøvredygtig. Seks Typhoon-Masklner, der er indrettet til Affyring af Raketter, sænkede et Fartøj paa 2000 Brt, en Slsebedamper og to Pramme samt beskadigede otte andre Fartejer. Da Spltflre-Masklner angreb et Motorskib paa 800 Brt., eksploderede det med saa stor Vold- somhed, at den ene Vinge af en af Spltfire-Axmaskinerae blev revet af og Maskinen gik tabt sammen med Flyveren. Stort S la g m o d d e ty s k e S k ib e

Udenrigsministeriet meddeler Den tyske Rigsbefuldmægtige- de har meddelt Udenrigsministe- riet, at Storadmiral Doenitz har afgivet følgende Befaling for de tyske Tropper i Danmark: Vaabenhvile fra Kl. 8 Morgen

Lørdag den 5. Maj. Trapperne forbliver under Vaaben i deres Stillinger (Kaserner etc.) Materiel og Forraad sikres. Dette betyder, at Afvæbnings- forsøg vil blive mødt med væb- net Modstand.

K u n D r e s d e n t i l b a g e Resterne af den tyske Hær foran Tilintetgørelse eller Overgivelse

London, Fredag. (RB.) Reuter meddeler: F ELTMARSKAL M o n tg o m e r y s britiske Styrker har nu Ikke læn- gere nojtan Front. De tyske Arméer har betingelsesløst overgivet sig 1 Holland, Danmark og hele Nordvest- tyskland. Dette medfører, at ca. 110,000 Mand tyske Tropper i Dan- mark er ude af Krigen. Dertil kom- mer ca. 100,000 Mand mellem Amster- dam og Wflhelmshaven.

Kampen er blevet opgivet S Dage efter, at de tyske Arméer 1 Italien overgav sig til Montgomerys tidligere Chef, Feltmarskal, Sir H arold Alexan der. Tyskerne har nu kun absolut Kontrol over-én stor tysk By, nemlig Dresden, og løs Kontrol over lam 3600 af Tysklands 200,000 Kvadratmil. I . de øvrige Omraader staar Resterne af den tyske Hær over for fnldstæoldg Tilintetgørelse eller Overgivelse.

Krigens s id ste S lag Der meldes om stærk Modstaad i Czekoslovakiet

V. Buhi, der for anden Gang bliver Statsminister. Første Gang blev han som beken'dt tvunget bort efter Krav fra tysk Side.

lierede Arméer, og gennem denne Aab- ning strømmer tyske Kolonner ind I Østrig. General,Pattons Styrker staal kun ca. tre Miles fra Llnz. Tredie amerikanske Armés Tropper, der er trængt ind 1 Czeko-Slovakiet Nord foi Donau, melder om haard Modstand Det er kommet til det første vtritellge Kampe siden rattons aannede sin c Donau-Offenslv. Tyskerne bar den For- del, at de raader over udmærkede For- svarsstillinger 1 Bjergene, hvor der na raser Snestorme.

London, Fredag (R. B.) Reuters særlige Korrespondent hos , 3. amerikanske Armé meddeler: Den sidste tyske Kampstyrke 1 det centraleuropæiske Omraade anslaas til 2, 8 Million Mand, ca. 50 Divisioner Syd for Berlin. Denne Krigs sidste Slag vil saodsynUgsvls Mive udkæm- pet i Czeko-Slovaklert, der nu er næ- sten fuldstændig omringet af de rus- siske og amerikanske Arméer. Kun en Aabning paa 70 Miles langs Creko- Slovaklets Sydgrænse skiller de al-

Kongen til Rigsdagens Fællesmøde (Fortsat fra Forsiden)i mødt med den største Tillid til Vare- tagelsen af de store Opgaver. Ubetin- get Tillid og Agtelse nyder han i alle Juristers Kreds. I en Aarrække har han været Sekretær for Det danske Sagførersamfund. Det lyder Ikke af saa meget, men det er en Nøglestil- ling af Format for hele den Stand og her sorri blandt mange andre — Dom- mere og Embedsmænd og andre, Ger- ningen har ført ham i Samarbejde og Forhandling med, værdsætter man højt og i fuldeste Maal hans Dygtig- hed, udtrykt gennem hans udpræge- de Retfærdighedssans, skarpe Opfat- telsesevne, Nøgternhei og Ro 1 For- bindelse med megen Haandfasthed, naar Beslutningen tages og sættes i Værk. Professor M o ge n s Fog — kendt er han som en fremragende Forsker og Lærer i Medicinen, anerkendt og højagtet er han blevet for sin Indsats 1 Frihedsbevægelsen. I lang Tid un- der Besættelsens mørkeste Skygger maatte han leve „under Jorden", blev paagrebet af Gestapo-Mænd under en Razzia 1 Oktober 1 Fjor og befriede«, da de engelske Maskiner lagde hans Fængsel — Shellhuset — i Ruiner hin 21. Marts i Aar. Dansk Samlings anden Minister, Sogneraadsformand Kr. Juhl Kri- sten sen er hjemmehørende i Mo- sekær 1 Herning paa Randerseegnen, er en meget dygtig Mand 1 sin fag- lige'Landmandsgerning og som Kom- munalmand. Ved sidste Valg var han opstillet af Dansk Samling. Cand. mag. Fro de Jacobsen, der har været en af Studenterbevæ- gelsens drivende Kræfter i disse Aar, stammer fra 0. Jølby paa Mors. Han tog sin Magisterkonferens med Udmærkelse og var langt fremme i sin Doktordisputats, da andre Opga- ver — Frihedsbevægelsen — lagde Be- slag paa hans Tid og Kræfter. * * * Angaaende de udefra kommende to Ministre, Christmas M øller og Henrik K a u f f m a n n forelaa der ikke i Nat Oplysning om, at de var naaet hjem til Landet. I Nat meddeltes det, at de begge var ankommet til Malmø.

Luftangreb paa Skibe i danske Farvande Engelske Maskiner bombarderer tyske Dampere

Svendborg, Fredag (R. B.). lTort efter, at to tyske ca. 2600 Tons Dampere 1 Morges var ankret op ved Erikshale udfor Marstal, Wev Damperne angrebet af 6 Moaquitoma- skln-er. Fra Skibene blev der bi. a. Indbragt 6 haardtsaarede Mennesker til Marstal, og bortset fra Skibenes to Kaptajner blev den øvrige Del af Be- sætningerne, heriblandt et Par Kvin- der, sat 1 Land. Ved 16-Tiden i Efter- middag fulgte et nyt Angreb, denne Gang af 4 engelske Maskiner, der ha- stede deres Bombekust oyer Skibene. Der opstod kraftige Eksplosioner om Bord, ligesom der efter Bombarde- mentet opstod Ild i begge Skibes Ag- terender. Af Skibene, der ligger paa Esbjerg, Fredag. (RB.) PAA SNART Radiobudskabet & rygtedes, kom Folk frem paa Gaderne, og mange omfavnede hinanden af Glæde. Der lød Hur- raraab, og mange Steder hørtes Nationalsangen. I Løbet af kort Tid var Kongensgade og Torvet et myldrende Hav af glade Men- nesker, der viftede med Danne- brogsflag og grønne Bøgegrene. Der blev raabt og sunget, men kun en halv Times Tid, saa skred Værnemagten ind, beordredeFolk fra Gaderne og dekreterede Spærretid til i Morgen Kl. 8. Ma- skingeværerne og Maakinkano-

forholdsvis lavt Vand, er det ene kæntret, mens det andet er synkefær- digt. Angreb ved Marstal. Marstal, Fredag (B. B.). Ved godt 11-Tlden i Dag angreb allierede Flyvere to tyske Dampere udfor Marstal Ham. Der udviklede sig en hnfttg Kamp, Idet de angriben- de Maskiner blev beskudt fra Skiben«. Den ene Damper, der laa oa. 1 Samil fra Ærøs Kyst, Nev stakket 1 Brand, og fra Land kande man m vssMge Røgmasser og stadig høre kraftige Eksplosioner om Bord. En Thnestld senere kom ogsaa den anden Damper 1 Brand, og nqgle manede blev bragt 1 Land og ført ta Sygehnøet

S p æ r r e t i d i E s b j e r g

Tyskerne bragte Maskingeværer og Maskinkanoner i Gaderne nerae knitrede gennem Gaderne, og Folk flygtede skrækslagne ind

i Opgangene, saaledes at Gader- ne ved 21-TRden var næsten men- nesketomme.

70. Aargang. Udgivet af et Aktieselskab. Redaktører:

H. P. 0 1s e n og cand. Jur. A s g e i disen (sidstnævnte ansvarshavende) Direktør: Vilh. Larsen. (ansvarlig for Forretningsledelsen, Bogtrykkeriet og Annoncestoffet). I Redaktionen: S. Sørensen og Fr. Steffensen. Trykt 1Bladets Bogtrykkeri.

Made with FlippingBook - Online magazine maker