Somnus nr. 4_2021

GJENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

GJENBRUK

Millioner på konto 8,4 millioner til narkolepsioppfølging står på konto hos det nasjonale kompetansesenteret NevSom. Når du ikke vet om det kommer penger neste år, er det vanskelig å ansette folk, sier seksjonslederMartinAker. Narkolepsi-millioner står ubrukt

Georg Mathisen Tekst

Hvert eneste år siden 2012 har NevSom – Nasjonalt kompetansesen- ter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier – fått et eget tilskudd til å følge opp barn og unge som fikk narkolepsi etter Pandemrix-vaksinen. Tilskuddet begynte på 3 millioner kroner i 2013. I år er det økt til 3,8 millioner. «Oppfølging» Til å begynne med sto det i statsbud- sjettet at pengene skulle «styrke forskning og kunnskapsutvikling» om barn og unge med narkolepsi etter vaksi- nen. Nå bevilges til de «oppfølging». De retter seg mot barn og unge som har fått påvist narkolepsi, men det er ikke noe krav at det er bevist at narkolepsien skyldes vaksinen. Pengene skal brukes til å følge opp «barn og unge med iden- tifisert narkolepsi som mulig følge av influensavaksinen Pandemrix». Ved årsskiftet sto 8 416 000 av kronene ubrukt på konto.– Regnskapet har hatt et underforbruk de fleste av årene, bekref- ter seksjonsleder Martin Aker ved NevSom. – Men det er investert mange flere milli- oner i arbeidet med kompetanseutvikling og oppfølging enn det som fremgår av regnskapet for de øremerkede midlene. I alle år har deler av arbeidskraften som benyttes i prosjektet, vært finansiert av kompetansesenterets driftsmidler. I til-

I statsbudsjettet er det bevilget fra 3,0 til 3,8 millioner til å følge opp barn og unge med narkolepsi hvert år de siste ti årene. (Foto: Peter Mydske, Stortinget)

legg er seks årsverk finansiert av ekster- ne forskningsmidler som vi har lyktes

– I år kommer vi antageligvis til å gå enten i null eller tre–fire hundre tusen i minus. Hvert av de neste tre årene regner vi med halvannen million i underskudd, forteller han. Forskere og biobank Aker forklarer at tilskuddet egentlig skulle være en ganske kortvarig affære. Han snakker om hvordan forskningen går hånd i hånd med pasientoppfølging og innsamling av data til register, og opplæring av fagpersoner når det kom- mer nye til. Han er glad for at bevilgningen er for- lenget hvert år. Det har gjort det mulig for kompetansesenteret å bygge opp et

med å få tak i. Ett og ett år

– En av utfordringene er at det ikke er definert noe tidsramme. Først når stats- budsjettet kommer, vet vi om vi har finansiering neste år. Det har gjort at vi har vært forsiktige med ansettelser, for det fungerer ikke i praksis å ansette for ett år av gangen. Særlig ikke når vi trenger den spesielle kompetansen som kreves her, konstaterer Aker. Nå har han bestemt seg – og fått klarsig- nal – for å ansette flere og bruke av pengene som står på konto. De første har allerede begynt.

28

SOMNUS NR 4 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online