Somnus nr. 4_2021

SOMNUS

Søvnapné og insomni er folkesykdommer.Man regnermed at nesten 500.000 voksne nordmenn har søvnapné. Det er vanskelig å finne tall for insomni siden diagnosen ikke er godkjent somsykmeldingsgrunn i Norge og nevnes bare unntaksvis i legejournaler.Menman antar at det er omtrent 500.00 nordmenn som lider av insomni. Disse to folkesykdom- mene koster samfunnetmilliarder av kroner hvert år. Vi har ikke tall fra Norge,men en kanadisk undersøkelse viser at det er tapt produktivitet somkostermest, ikke sykefravær,medisiner eller bruk av helsevesenet. Mennesker somsover dårlig, fungerer heller ikke godt på jobb. Fårman diagnosen søvnapné, er behandlingsløpet lagt. Somregel får pasi- enten CPAPogmaske og for veldigmange kommer god søvn og gode våkne dager somet resultat av behandlingen. Noen greier segmed en apnéskinne. Det finnes også andremuligheter.Med andre ord: Søvnapnépasientene får hjelp til å løse sitt søvnproblem. Insomnipasientene får ikke det. Derimot står de i fare for å utvikle depre- sjon og falle utenfor arbeidslivet. Enten de ikke får sove når de legger seg, eller våkner etter kort tid og ikke får sove ig jen, så er hverdagen tung å komme g jennom. Det finnes selvsagt piller. De er effektivemedikamenter, og har få bivirkninger når de gis i en kort periode, 2-3 uker ved akutt innsov- ningsproblem. Bruken av sovepiller g jør ikke noemed selve årsaken til søvnproblemene. Professor Bjørn Bjorvatn skriver at ved kronisk insomni er det viktigmed en grundig utredning hos kompetent helsepersonell. Ved kronisk insomni anbefales i hovedsak ikke-medikamentell behandling. Forskningsresultater viser at over 80 % får bedre søvn, og fungerer bedre på dagtid etter kognitiv adferdsterapi for insomni. Denne behandlingen er blant annet basert på læringspsykologiske prinsipper. Så fint! Da er det bare for insomnipasientene å be fastlegen omen henvis- ning. Hadde det enda vært så enkelt. Det er ikke så enkelt somen CPAP eller en skinne. Dumå g jøre jobben selv. Det er en forutsetning at pasienten ermotivert for at ikke-medikamentell behandling skal lykkes. Det er et krevende behandlingsopplegg for pasien- ten. Det er vanskelig å g jennomføre for pasienter som ikke er interessert i å g jøre en egeninnsats.Men selv omman ermotivert og g jerne vil lære, så er kognitiv adferdsterapi i liten grad tilg jengelig for folk somtrenger det. Det finnes en selvhjelpsbok og det finnes nettbaserte kurs og youtubefil- mermed gode råd.Men terapi enten enkeltvis eller i små grupper, er van- skelig tilg jengelig. Spørsmålet er egentlig hvorfor ikke den kognitive adferdsterapien g jøres tilg jengelig for alle somtrenger det? Når insomniproblemene koster det norske samfunnetmilliarder av kroner hvert år,måtte det blir billigere i lengden å gi folk behandling somvirker. Pakkeforløp for noen diagnoser er kjempeflott. Pakkeforløp for insomnipasienter hadde vært fantastisk, ikke bare for pasientene,men for samfunnet. Hvorfor får ikke insomni- pasienter hjelp?

bladetsomnus@gmail.com

Ansvarlig redaktør: Marit Aschehoug tlf. 90066527 Utgis av Søvnforeningen

Utkommer som digitalt e-blad våren 2022 og som papirutgave på høsten 2022. I tillegg kommer det nyhetsbrev på epost innimellom. ISSN 2535-7204

Redaksjonsråd: Marit Aschehoug, Pål Stensaas, Georg Mathisen, Bengt Røsth. Styret i Søvnforeningen: Leder: Pål Stensaas Nestleder: Knut Bronder Sekretær: Marit Aschehoug Styremedlem: Arild Sørensen Styremedlem: Turid Høe

Varamedlemmer: Torunn Figenschou, Marita Bjerke, Ragnhild Storbakken, Tom Ørbech.

Annonser: Annonsebestilling: Jannicke Isaksen: jannickeisaksen@gmail.com mobil: 41 41 44 40. Annonsepriser: 1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,- Annonser på nett og i nyhetsbrev etter avtale.

SOMNUS nr 4 2021 trykkes i papir til alle medlemmer og legges også ut som eblad. Denne utgaven inneholder de beste artiklene fra ebladene tidligere på året – som gjenbruk. SOMNUS nr 1 2022 kommer digitalt som eblad i mars. Siste manus og annonsefrist er 10. mars. Medlemskap: Medlemskap i Søvnforeningen 2022: Hovedmedlem 350 kroner. Familiemedlem 350 kroner for ett medlem og 55 kroner for hvert familiemedlem. Støttemedlem privat: 500 kroner eller mer. Støttemedlem bedrift: 1500 kroner eller mer. Meld deg inn på http://sovnforeningen.no/bli-medlem/ Send gjerne epost til foreningen: sovnforeningen@gmail.com Somnus redigeres etter Redaktørplakaten, Lov om redaksjonell frihet, Vær Varsomplakaten og i henhold til pressens øvrige regelverk.

Norske politikere har hendene fullemed omikron-viruset akkurat nå og har neppe tid til å ta seg av andre folkesykdommer.Men vi skal ikke slutte åmase.

Marit Aschehoug Redaktør

3

SOMNUS NR 4 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online