Somnus nr. 4_2021

insomnibehandling Får ikke (så nå satses det digitalt) D en beste behandlingenmot insomni er ikke tilg jengelig for pasientene. Derfor prøver forskere og leger å g jøre det digitalt.

Begrensesde ressurser gjør at få har tilgang til den behandlingen som har størst langtidseffekt, fast- slår Maria Hrozanova.

Georg Mathisen tekst og foto

– En halv million mennesker har langva- rige og alvorlige søvnproblemer. Begrensede ressurser gjør at få har til- gang til den behandlingen som har størst langtidseffekt, fastslår Maria Hrozanova. Hun arbeider med doktorgraden sin på NTNU i Trondheim. På den nasjonale søvnkonferansen på Solstrand var hun en av en lang rekke forskere som delte fersk kunnskap om søvn. Det er få behand- lingstilbud som hjelper uten å bruke medikamenter, peker hun på. Gullstandarden Det som faktisk hjelper, er individuell, kognitiv terapi, som forskerne også omtaler som CBT-I. Kognitiv atferdste- rapi mot søvnløshet, som det heter på norsk. «Kognitiv» er fremmedordet som betyr at det handler om å forstå og erkjenne – det vil si at du får hjelp til å finne og endre de tankene og den opp- førselen som gjør at du sover dårlig. – Det er gullstandarden for behandling av insomni, sier Patrick Faaland. Han er stipendiat ved NTNU. – Men CBT-I er ikke tilgjengelig for folk, slår også han fast.

Grupper Hrozanova ser på søvnkurset «Sov godt». Det er basert på kognitiv terapi, men i grupper på 15–20 personer som er med på fire totimerssamlinger. – Effekten er aldri undersøkt. Vi vil teste effekten av kurset og om det bør brukes som et nasjonalt behandlingstilbud, sier Hrozanova. Hun stiller også spørsmålet om hvilke insomnipasienter som får best utbytte av kurset, om det fører til forbe- dret søvnmønster og om mental helse har

om hvor mye overbevisninger og hold- ninger om søvn har å si. Det ser ut til at dysfunksjonelle overbevisninger og holdninger har mye å si for om den digi- tale behandlingen fører til positive endringer. NTNU-forsker Håvard Kallestad har også arbeidet med heldigital CBT-I. – Vi har vist at det kan gjennomføres helautomatisk og at det bedrer insomni, utmattelse og depressive symptomer, sier han. Nå håper han å studere det samme for pasienter med multippel sklerose. – 50 til 70 prosent av dem har søvnvan- sker. Det er snakk om søvnforstyrrelser, utmattelse og depressive symptomer. Når vi behandler søvnforstyrrelsen, virker det

noen betydning. Digital hjelp

Patrick Faaland, på sin side, arbeider med digital hjelp. Han stiller spørsmålet

4 ‘’

En halv million mennesker har langvarige og alvorlige søvnproblemer Maria Hrozanova

SOMNUS NR 4 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online