Somnus nr 1_2018

T idligere var årsmøtet i Søvnforeningen et delegatmøte der fylkes- lagene valgte delegater etter antall medlemmer lokalt. På års- møtet i 2017 ble organisasjonsformen og vedtektene endret. ÅRSMØTE 2018 Søvnforeningen Helt nytt årsmøte i

mer som har betalt kontingent innen 1. april i årsmøteåret. De fremmøtte medlemmene har alle tale-, forslags- og stemmerett, også æresmedlemmer. Da fylkeslagene ble nedlagt, ble det samtidig oppnevnt fylkeskontakter som i utgangspunktet skal være Søvnforeningens lokale kontaktper- son. Midlene som ble overført til hovedforeningen fra de nedlagt fyl- keslagene, skal brukes til lokale til- tak. I 2017 har det vært arrangert medlemsmøter i Oslo, Bergen, Alta,

Tromsø og Bodø. Dette lokale arbei- det fortsetter i 2018. Dekker reise og opphold Søvnforeningen dekker reise og opp- hold på rimelig vis for alle fylkes- kontakter og oppnevnte utvalgsle- dere. Refusjon av kostnader til reise og opphold i forbindelse med årsmø- tet for andre medlemmer, finnes i eget regelverk. Der heter det at for- eningen dekker middagen etter års- møtet for foreningens medlemmer.

Marit Aschehoug tekst

De fire fylkeslagene som fortsatt var i funksjon, ble nedlagt. Det gjaldt Oslo, Akershus, Rogaland og Trøndelag. I de ny vedtektene heter det at alle medlemmer som har betalt konting- enten for inneværende år kan møte på årsmøtet og avgi stemme. «Til et årsmøte skal innkalles alle medlem-

Husk at bare de som har betalt kontingenten som kan være med på den flotte mestringshelgen på Soria Moria hotell i Oslo 21. og 22. april. (se side 4-5) Så har du glemt å betale kontingenten? Gjør det i dag: 350 kroner for vanlige medlemmer og 55 kroner for hvert familiemedlem du vil ha med. Kontonummer: 0536.36.13510. Husk å merke med navn!

18

SOMNUS NR 1 - 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker