Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Piramida gimnastyczna NS6002 2 099 zł Przyrząd gimnastyczny składający z 3 różnych ścian wspinaczkowych. Jedna ściana stanowi płaską powierzchnię z poprzecznymi otworami, druga skon­

struowana jest z drewnianych drążków, trzecia z grubej liny. W środku konstruk­ cja posiada wolną przestrzeń, którą moż­ na wykorzystać jako tunel w torze prze­ szkód. Konstrukcja wykonana ze sklejki brzozowej. • 1 szt., szer. 92 cm, wys. 100 cm

Ławka gimnastyczne

Oprócz swojej tradycyjnej funkcji, ³awki gimna­ styczne po odwróceniu spe³niaj¹ rolê równowa¿­ ni. Zaopatrzone s¹ równie¿ w zaczep z jednej strony, co umo¿liwia po³¹czenie ich z drabink¹ przyœcienn¹. Wówczas spe³niaj¹ rolê zje¿d¿alni lub deski do podci¹gania. Wykonane s¹ z dre­ wna sosnowego na stabilnym metalowym stela¿u. • do samodzielnego montażu

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

2 m CS3010

529 zł

• wym. 200 x 22 m

3 m CS3009

699 zł

• wym. 300 x 22 cm

sklep.nowaszkola.com

121

Made with FlippingBook Proposal Creator