Rezerwa oświatowa SPE 2022/2023. Nowa Szkoła

Zbiór zadań mających na celu rozwijanie i stymulowanie funkcji psychofizycz - nych dzieci. Odbywa się to poprzez ćwiczenia: percepcji wzrokowej, percep - cji słuchowej, koordynacji wzrokowo-słuchowej, grafomotoryki, koncentracji, orientacji przestrzennej, wyobraźni, pamięci, logicznego myślenia, sprawności manualnej, czytania i pisania, liczenia.

Wydawnictwa

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

zajęcia logopedyczne inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Trening szkolny. Ćwiczenia korekcyjno- kompensacyjne. Klasa 1 HR0321 22 zł • Dodatkowo część zadań zawartych w ze - szycie dotyczy wiadomości, które dziecko zdobywa w klasie 1.

Trening szkolny. Ćwiczenia korekcyjno- kompensacyjne. Klasa 5 HR0325 22 zł • Dodatkowo część zadań zawartych w zeszy - cie dotyczy wiadomości, które dziecko zdoby - wa w klasie 4 na lekcjach języka polskiego, matematyki, historii, przyrody, muzyki i plastyki.

Trening szkolny. Ćwiczenia korekcyjno- kompensacyjne. Klasa 4 HR0324 22 zł • Dodatkowo część zadań zawartych w zeszycie dotyczy wiado - mości, które dziecko zdobywa w klasie 6 na lekcjach języka pol - skiego, matematyki, historii, biologii, geografii, muzyki i plastyki.

Trening szkolny. Ćwiczenia korekcyjno- kompensacyjne. Klasa 6 HR0326 22 zł • Dodatkowo część zadań zawartych w zeszycie dotyczy wiadomości, które dziecko zdobywa w klasie 5 na lekcjach języka polskiego, matema - tyki, historii, biologii, geografii, muzyki i plastyki.

Trening szkolny. Ćwiczenia korekcyjno- kompensacyjne. Klasa 8 HR0328 22 zł • Dodatkowo część zadań zawartych w zeszycie dotyczy wiadomości, które dziecko zdobywa w klasie 8 na lekcjach języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, historii, biologii, geo - grafii, chemii, fizyki, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa.

Trening szkolny. Ćwiczenia korekcyjno- kompensacyjne. Klasa 7 HR0327 22 zł • Dodatkowo część zadań zawartych w zeszycie dotyczy wia - domości, które dziecko zdobywa w klasie 7 na lekcjach języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, historii, biologii, geografii, chemii, fizyki, muzyki i plastyki.

Pląsy z długą brodą HR0032

58 zł

M. Tomaszewska. W aranżacji Marii Tomaszewskiej. Znane i lubiane pląsy: Stary niedźwiedź, Rolnik sam w dolinie itp. Zestaw składa się z 82 utworów w dwóch wersjach: wokalno-in - strumentalnej (w wykonaniu dzieci) i in - strumentalnej. Pląsy z długą brodą moż - na wykorzystywać zarówno na zajęciach w przedszkolu czy szkole, jak i w domu, bawiąc się z dzieckiem.. • 92 str.; 82 utwory w wersjach: wo - kalno-instrumentalnej (w wykonaniu dzieci) i instrumentalnej • Zamawiamy wraz z płytą HR0032A

Pląsy z długą brodą. Zestaw 4 CD HR0032A

62 zł

• 4 płyty CD • książka (HR0032)

sprzedawana osobno

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

152

Made with FlippingBook Proposal Creator