MERITUM 4 (71) 2023

20

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

EWA KOWALSKA

od opisu urządzenia, przez filmy pokazujące pracę z przyrządami, aż po pytania pozwalające ugrun- tować wiedzę. Materiały są tak przygotowane, że mogą posłużyć również do przeprowadzenia lekcji odwróconej. Rysunki przedstawiają grafiki z ZPE – klasyczną budowę mikroskopu (rys. 1) oraz bardzo ciekawą, ukazującą podobieństwa w budowie oka i aparatu fotograficznego (rys. 2).

Zacznijmy od poznawania przyrody, gdzie od razu wkraczamy w świat pomiarów, doświadczeń, eks- perymentów i obserwacji. Pojawiają się tu klasyczne przyrządy optyczne, tj. lupa, mikroskop, lornetka. Jak to się dzieje, że możemy oglądać obiekty w takim powiększeniu i widzimy to, czego gołym okiem nie widać? Jak w przystępny sposób wyjaś- nić najmłodszym uczniom działanie takiego skom- plikowanego sprzętu? Tu podpowiedź znajdziemy np. na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE). Są tam zgromadzone różne materiały – począwszy

Rysunek 1. Budowa mikroskopu Źródło: Zintegrowana Platforma Edukacyjna, https://tiny.pl/clf8q

Rysunek 2. Porównanie oka i aparatu fotograficznego Źródło: Zintegrowana Platforma Edukacyjna, https://tiny.pl/clpfg

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker