MERITUM 4 (71) 2023

22

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

EWA KOWALSKA

Rysunek 6. Zasada działania lupy. Źródło: https://tiny.pl/clgbn

Innym zagadnieniem zapisanym w podstawie programowej przyrody jest znajdowanie sposobu wyznaczania kierunku północnego za pomocą Gwiazdy Polarnej oraz obserwowanie zmiany dłu- gości cienia w zależności od wysokości Słońca nad widnokręgiem.

W przypadku wyznaczania kierunku północ- nego bardzo pomocne może być komputerowe planetarium – Stellarium2. Pracując z tą aplikacją, uczeń nie tylko nauczy się znajdować Gwiazdę Polarną i wyznaczać kierunek północny, ale rów- nież rozpoznawać gwiazdozbiory (rys. 7). Dzięki jej szerokim możliwościom tak naprawdę niezmie- rzony, bardzo odległy Wszechświat jest dla nas na wyciagnięcie ręki.

Rysunek 7. Widok fragmentu nieba z Gwiazdą Polarną oraz gwiazdozbiorami w aplikacji Stellarium

2

https://stellarium.org

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker