MERITUM 4 (71) 2023

24

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

EWA KOWALSKA

Rysunek 11. Przykładowy materiał interaktywny przygotowany w Genially Autor: Beata Joanna Lewandowska Źródło: https://tiny.pl/clgz4

Podobne możliwości daje nam również aplikacja LearningApps4. Dzięki niej nauczyciel może prze- analizować na lekcji różne mechanizmy zachodzących zjawisk, a także szybko sprawdzić wiedzę swoich uczniów (rys. 12). Aplikacja umożliwia uczniom także samodzielne zgłębianie poszczególnych zagadnień. Obraz przemawia do wszystkich dużo lepiej niż słowo.

Rysunek 12. Ćwiczenie „Cień – właściwości” wykonane w LearningApps Źródło: https://learningapps.org/19069898

Czwartoklasista na przyrodzie poznaje także składniki pogody oraz to, w jaki sposób można je zmierzyć. Na podstawie wyników pomiarów usta- lana jest prognoza, którą przedstawia się graficznie w postaci mapy pogody. Aby ułatwić uczniom zro- zumienie tego złożonego zagadnienia, ponownie

można wykorzystać zasoby Zintegrowanej Plat- formy Edukacyjnej. Możemy zapoznać uczniów z budową termometru – urządzenia służącego do pomiaru temperatury (rys. 13), a nawet spróbować zbudować go razem z uczniami (rys. 14). 4

4

https://learningapps.org

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker