MERITUM 4 (71) 2023

26

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

EWA KOWALSKA

Gotowe materiały, aplikacje czy filmy zdecydo- wanie ułatwiają nauczycielowi pracę, a uczniom pomagają zrozumieć dane zagadnienia. Najcen- niejszy jest jednak eksperyment. W jaki sposób może nam w tym pomóc laptop? Możemy do niego np. podłączyć różne interfejsy pomiarowe. Jednym z nich jest CoachLab II+, w którym znajdziemy labo- ratorium fizyczne i szereg czujników. Pozwala on

na modelowanie, porównywanie i obserwowanie zmian różnych parametrów. Po podłączeniu do komputera i przy użyciu odpowiednich czujników możemy wykonać pomiary temperatury i ciśnienia powietrza (rys. 17). Wykorzystując CoachLab II+, można zgromadzić i zapisać wyniki pomiarów, a także przeprowadzić ich analizę i przedstawić je na wykresie (rys. 18).

Rysunek 17. Interfejs pomiarowy CoachLab II+

Rysunek 18. Widok interfejsu CoachLab II+ na ekranie komputera

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker