MERITUM 4 (71) 2023

44

Meritum 4 (71) 2023 Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny 

AGNIESZKA HALICKA

nawet podczas wycieczki szkolnej. Dla mnie, jako nauczyciela, oznacza to także możliwość dostępu do materiałów uczniów w każdej chwili, co ułatwia prowadzenie lekcji i monitorowanie postępów. Jako osoba odpowiedzialna za wdrożenie tech- nologii w bibliotece szczególną uwagę zwracam na kwestie bezpieczeństwa i prywatności. Google Workspace zapewnia zaawansowane mechanizmy ochrony danych, zarówno uczniów, jak i nauczy- cieli. Konta są chronione, a dane przechowywane w chmurze są szyfrowane, co daje pewność, że informacje są bezpieczne. Dodatkowo korzystamy też z pozostałych narzędzi i platform Google, takich jak np. Dysk, Mapy, Earth, Tłumacz, Keep (do tworzenia notatek), Sztuka i Kultura oraz Eksperymenty Google (ostatnio interesują nas szczególnie eksperymenty oparte na sztucznej inteligencji). Poza narzędziami od Google korzystamy też z licznych platform i aplikacji, które sprawiają, że praca w naszej bibliotece jest wielowymiarowa i pozwala uczniom rozwijać wszechstronnie ich umiejętności i zainteresowania. W dalszej części artykułu skupię się na wybranych obszarach naszych działań na Chromebookach. Będą to tylko przykłady, ponieważ zakres naszych działań i moż- liwości sprzętu są bardzo szerokie i wykraczałby znacznie poza ramy jednego artykułu.

Canva, choć pierwotnie stworzona jako narzędzie dla projektantów, szybko stała się nieocenioną plat- formą edukacyjną. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi oraz bogatej bibliotece szablonów uczniowie mogą tworzyć projekty graficzne od początku do końca, nawet jeśli nie posiadają wcześniejszego doświad- czenia w projektowaniu. Czy to prezentacje, plakaty, infografiki czy nawet filmy – możliwości są prawie nieograniczone. W mojej bibliotece szkolnej często organizuję warsztaty z wykorzystaniem Canvy. Zauważyłam, że narzędzie to pozwala uczniom wyrażać siebie w sposób, który wcześniej był dla nich niedostępny. Dzięki temu uczniowie uczą się nie tylko technicz- nych aspektów tworzenia, ale również rozwijają swoją kreatywność, uczą się selekcji informacji i prezentowania jej w atrakcyjny wizualnie sposób. Canva nie służy jedynie indywidualnemu two- rzeniu. Platforma oferuje opcje współpracy, które pozwalają uczniom pracować wspólnie nad pro- jektami. Dzięki temu uczą się oni pracy w grupie, podziału zadań oraz krytycznego oceniania i popra- wiania swoich projektów. Wiele razy bywało, że obserwowałam, jak uczniowie konstruktywnie dys- kutowali nad wyborem kolorów, układem elemen- tów czy treścią prezentowanych informacji. Kolejną ważną cechą Canvy jest jej dostępność. Działa ona bez zarzutu na Chromebookach, co w połączeniu z Google Workspace stawia ją w cen- trum cyfrowego ekosystemu edukacyjnego mojej biblioteki. Ponadto Canva oferuje specjalne plany dla edukatorów oraz uczniów, co sprawia, że jest to narzędzie zarówno efektywne, jak i bezpłatne.

UCZNIOWSKA TWÓRCZOŚĆ NA PLATFORMIE CANVA

W środowisku edukacyjnym coraz ważniejsze staje się nie tylko przekazywanie informacji w trady- cyjny sposób, ale również rozwijanie umiejętno- ści uczniów w zakresie tworzenia, projektowania i wizualizacji treści. Dzięki narzędziom takim jak Canva uczniowie mają szansę przeżywać eduka- cję w sposób twórczy i interaktywny, jednocześnie nabywając cenne umiejętności, które przydadzą im się w przyszłości.

MODELOWANIE 3D W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

W dobie postępu technologicznego umiejętność modelowania 3D stała się nie tylko zawodem przy- szłości, ale również cennym narzędziem w edukacji. Znakomicie wpisuje się to w misję nowoczesnych bibliotek szkolnych, które dążą do tego, aby stać się centrami innowacji i kreatywności. W mojej

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker